וויקי וורדפרס

מילון מפתח נושאים והסברי מושגים ומונחים בוורדפרס ובניית אתרים

ניסיון טקסט נגלל

רב טקסט בוורדפרס

מתני' מאימתי קורין את שמע בערבין. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר' אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה אמרו לו לא קרינו את שמע אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות ולא זו בלבד אמרו אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמוד השחר הקטר חלבים ואברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכל הנאכלים ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר א"כ למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה: גמ' תנא היכא קאי דקתני מאימתי ותו מאי שנא דתני בערבית ברישא לתני דשחרית ברישא תנא אקרא קאי דכתיב {דברים ו-ז} בשכבך ובקומך והכי קתני זמן קריאת שמע דשכיבה אימת משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ואי בעית אימא יליף מברייתו של עולם דכתיב {בראשית א-ה} ויהי ערב ויהי בקר יום אחד אי הכי סיפא דקתני בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה לתני דערבית ברישא. תנא פתח בערבית והדר תני בשחרית עד דקאי בשחרית פריש מילי דשחרית והדר פריש מילי דערבית: אמר מר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה משעת צאת הכוכבים לתני משעת צאת הכוכבים. מלתא אגב אורחיה קמשמע לן כהנים אימת קא אכלי בתרומה משעת צאת הכוכבים והא קמשמע לן דכפרה לא מעכבא כדתניא {ויקרא כב-ז} ובא השמש וטהר ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש והאי וטהר טהר יומא קישור ניסיון לסוף רש"י

מאימתי קורין את שמע בערבין. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. כהנים שנטמאו וטבלו והעריב שמשן והגיע עתם לאכול בתרומה: עד סוף האשמורה הראשונה. שליש הלילה כדמפרש בגמ' (דף ג.) ומשם ואילך עבר זמן דלא מקרי תו זמן שכיבה ולא קרינן ביה בשכבך ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו. אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה והכי תניא בבריי' בברכות ירושלמי. ולפיכך חובה עלינו לקרותה משתחשך. ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מטתו יצא: עד שיעלה עמוד השחר. שכל הלילה קרוי זמן שכיבה: הקטר חלבים ואברים. של קרבנות שנזרק דמן ביום: מצותן. להעלות כל הלילה ואינן נפסלים בלינה עד שיעלה עמוד השחר והן למטה מן המזבח דכתי' לא ילין לבקר (שמות לד): חלבים. של כל קרבנות: אברים. של עולה: וכל הנאכלים ליום אחד. כגון חטאת ואשם וכבשי עצרת ומנחות ותודה: מצותן. זמן אכילתן: עד שיעלה עמוד השחר. והוא מביאן להיות נותר דכתיב בתודה לא יניח ממנו עד בקר (ויקרא ז) וכלם מתודה ילמדו: אם כן למה אמרו חכמים עד חצות. בקריאת שמע ובאכילת קדשי': כדי להרחיק אדם מן העבירה. ואסרום באכילה קודם זמנן כדי שלא יבא לאכלן לאחר עמוד השחר ויתחייב כרת וכן בקריאת שמע לזרז את האדם שלא יאמר יש לי עוד שהות ובתוך כך יעלה עמוד השחר ועבר לו הזמן. והקטר חלבים דקתני הכא לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל ולא נקט להו הכא אלא להודיע שכל דבר הנוהג בלילה כשר כל הלילה. והכי נמי תנן בפרק שני דמגילה (דף כ:) כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואברים: גמ' היכא קאי. מהיכא קא סליק דתנא ביה חובת קריאת שמע שהתחיל לשאול כאן זמן הקריאה: אקרא קאי. ושם למד חובת הקריאה: ואיבע"א. הא דתנא ערבין ברישא יליף מברייתו של עולם: והדר תנא בשחרית. מאימתי קורין את שמע בשחרית: משעת צאת הכוכבים. שהוא גמר ביאת השמש. כדיליף לקמן (עמוד ב):

מאימתי קורין וכו'. פי' רש"י ואנן היכי קרינן מבעוד יום ואין אנו ממתינין לצאת הכוכבים כדמפרש בגמ' על כן פירש רש"י שקריאת שמע שעל המטה עיקר והוא לאחר צאת הכוכבים. והכי איתא בירושלמי אם קרא קודם לכן לא יצא ואם כן למה אנו מתפללין קריאת שמע בבית הכנסת כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה. תימא לפירושו והלא אין העולם רגילין לקרות סמוך לשכיבה אלא פרשה ראשונה (לקמן דף ס:) ואם כן שלש פרשיות היה לו לקרות. ועוד קשה דצריך לברך בקריאת שמע שתים לפניה ושתים לאחריה בערבית. ועוד דאותה קריאת שמע סמוך למטה אינה אלא בשביל המזיקין כדאמר בסמוך (דף ה.) ואם תלמיד חכם הוא אינו צריך. ועוד קשה דא"כ פסקינן כרבי יהושע בן לוי דאמר תפלות באמצע תקנום פי' באמצע בין שני קריאת שמע בין קריאת שמע של שחרית ובין ק"ש של ערבית. ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה. לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחות רביע ומיד כשיכלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. ואם תאמר היאך אנו מתפללין תפלת מנחה סמוך לחשכה ואפילו לאחר פלג המנחה. יש לומר דקיימא לן כרבנן דאמרי זמן תפלת המנחה עד הערב ואמרינן לקמן (דף כז.) השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. מכל מקום קשיא דהוי כתרי קולי דסתרן אהדדי שהרי מאיזה טעם אנו מתפללין ערבית מיד לאחר פלג המנחה משום דקיימא לן דשעת המנחה כלה כדברי רבי יהודה ומיד הוי זמן ערבית ובזמן התפלה עצמה לא קיימא לן כרבי יהודה אלא כרבנן. על כן אומר ר"י דודאי קריאת שמע של בית הכנסת עיקר ואנו שמתפללין ערבית מבעוד יום סבירא לן כהני תנאי דגמרא דאמרי משעה שקדש היום וגם משעה שבני אדם נכנסים להסב דהיינו סעודת ע"ש והיא היתה מבעוד יום ומאותה שעה הוי זמן תפלה. וגם ראיה (לקמן כז) דרב הוי מצלי של שבת בערב שבת ומסתמא גם היה קורא קריאת שמע. מכל אותן הראיות משמע דקריאת שמע של בית הכנסת היא עיקר. והא דקאמר בירושלמי למה היו קורין בבהכ"נ וכו' אומר ר"ת שהיו רגילין לקרות ק"ש קודם תפלתם כמו שאנו רגילין לומר אשרי תחלה ואותה ק"ש אינה אלא לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה. ומכאן נראה מי שקורא ק"ש על מטתו שאין לברך וגם אינו צריך לקרות אלא פרשה ראשונה: ליתני דשחרית ברישא. כדאשכחן בתמיד דכתיב של בקר תחלה: אי הכי סיפא דקתני שחרית ברישא. אי אמרת בשלמא דסמיך אקרא דבשכבך א"כ אינו מקפיד קרא אלא אק"ש. אלא א"א דסמיך אקרא דברייתו של עולם א"כ קפיד אכל מילי א"כ סיפא דקתני וכו': מברך שתים לפניה וכו'. (ירושלמי) ושבע ברכות הוי כנגד שבע ביום הללתיך (תהילים קיט) ולא קא חשיב יראו עינינו דההיא ברכה תקנו רבנן כדי להמתין לחבריהם בבית הכנסת. ודוקא בבית הכנסת שלהם שהיו עומדים בשדה והם מסוכנים מן המזיקים אבל בבתי כנסיות שלנו אין צריכין להמתין לחבריהם אלא בלילה: והא קמ"ל דכפרה לא מעכבא. וא"ת הא תנינא חדא זימנא במס' נגעים (פי"ד) ומייתי לה בהערל (דף עד:) העריב שמשו אוכל בתרומה וי"ל דרגילות של משניות לאשמועינן בקוצר אף למה שמפורש כבר:

שירותי פיתוח אתרים – טיפים שיש לקחת בחשבון

שיגעון שירותי פיתוח אתרים הכניס את העולם העסקי בסערה. למרבה המזל בעלי עסקים הכירו בצורך בפיתוח תוכנה ויישומים. נוכחות דיגיטלית ויישור תוכנה יכולים לספק לעסק שלך את הנראות הרצויה ותשומת הלב בשוק.

מנהיגים עסקיים רבים מעדיפים שירותי פיתוח יישומי תוכנה מותאמים אישית בחו"ל בגלל הגישה לניהול עלויות ומודלי העברתם. עם זאת, צריך להבין שתחום פיתוח האינטרנט הוא עצום מכדי לקלוט בקטגוריה אחת או שתיים. שירותי פיתוח אתרים כוללים פרטים ספציפיים כמו עיצוב אתרים, תוכן אינטרנט, אירוח שרתים ותצורה עד כמה שם.

הבנת נקודות המפתח הבסיסיות יכולה לעזור לך בהתחשב בשירותי פיתוח אתרים לפני שאתה מתיישב על אחד כזה. להלן מספר נקודות בסיסיות אך משמעותיות ישירות מהמומחה שלנו:

1) הבין לאיזו מטרה אתה רוצה לבצע אתר. אחת הסיבות העיקריות יכולה להיות שלכולם בעיר יש עכשיו אחת והכי חשוב - גם המתחרה שלך. המומחה שלנו מציע שיהיה הרבה יותר טוב שתבינו מה הם לקוחות היעד שלכם ואיך הם הולכים על טכנולוגיה. למשל, אם אתה מנהל מתקן חינוך למבוגרים, זה מאוד חביב שקהל היעד שלך לא רק יהיה מחובר 24/7 לאינטרנט אלא שיהיה גבוה בו. אם ברצונך להציע שירותי רישום או מנוי למבקרים שלך, תידרש לרוחב פס גדול יותר ולאחסון.

2) אסור לאבד את הפשטות של ממשק המשתמש ביצירתיות או במורכבויות של פתרונות פיתוח אתרים. עם הרבה חידושים, טכניקות ושדרוגים המופיעים מדי יום, עליכם לחקור נכון ולשאול את הספק שלכם לגבי אפשרות נכונה ומועילה עבורכם.

3) גישת אנשי מקצוע. יש להם כישרון שאין שני לו המסוגל להוציא את העסק שלך בתוך התחרות. הגישה המקצועית שלהם והמומחיות המגוונת בתחום מאפשרים להם להבין את יעדי העסק שלך ואת המסירה בהתאם למקום השוק שלך.

4) אל תלך על אחד יקר מדי או זול מדי. פיתוח יישומי תוכנה מותאמים אישית שמתהדר בכך ששירותים איכותיים אכן כוללים תג או ספקים הטוענים ליותר מדי הנחות או חינם בחינם לטובת מספר חבילות עלולים להזיק לעסק שלך. אז, המומחה יעץ לך להעריך את הצרכים העסקיים שלך באינטרנט וקיצוץ תקציבי אך ברור.

5) בקש שערי תשלום מאובטחים באתר האינטרנט שלך תוך התחשבות בנוחות הלקוחות. לדברי מומחים, האתר או פתרון המסחר האלקטרוני שלך עשויים לבקש מהלקוחות לחשוף נתונים אישיים במקום שירותים מסוימים. לכן יש לתת מחשבות ראויות גם על חלק זה.

פורסם על ידי Daniel Henry Jose אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

כיצד לבחור את החברה הנכונה לפיתוח אתרים

בימים אלה אנשים אינם יכולים לדמיין עסק ללא שיווק דיגיטלי. לכל ארגון עסקי יש אתר משלו לשיווק דיגיטלי. חשוב מאוד להשיג את האתר המתאים לעסק שלך. בכדי להשיג אתר ראוי ומוניטין מקוון, עליכם ליצור קשר עם חברת פיתוח אתרים טובה ויעילה שתוכל לשמור בצדק על עבודות הפיתוח של האתר המסחרי שלכם.

ישנן חברות רבות לפיתוח אתרים בשוק אך כולן אינן אותנטיות. עליכם לברר את האותנטי והמיומן ביותר למטרתכם. להלן מספר דברים שעליך לקחת בחשבון בעת ​​בחירת חברת פיתוח אתרים.

לאסוף מידע:

כשתתחיל לחקור בנושא חברות פיתוח אתרים, תכיר אינספור שמות ביישוב שלך. לפני שנכנסים לעולם פיתוח אתרים, עליכם להכיר את עצמכם על בסיס טריקים של שיווק דיגיטלי.

גלה מעט סוכנויות פיתוח אתרים אותנטיות:

מאותן חברות רבות אתה צריך לבחור כמה שמות על בסיס האתרים הרשמיים שלהם. עיין בהם ובדוק אם הם אותנטיים או לא. אתה יכול להיעזר בחברים המומחים שלך.

בחר את זה שתואם את הדרישה שלך:

מאותן חברות יעילות מעטות, עליכם לבחור בחברה הבולטת ביותר. נסה לבחור את התואם באופן מושלם לקריטריונים שלך לפיתוח אתרים. אתה יכול ליצור קשר ישיר עם מנהלי חברות אלה ולשאול אם הם מסוגלים לפרויקט שלך או לא. ואז בחר את מי שיסכים להשלים את הפרויקט שלך במיומנות ויכולת מתאימים.

בדוק את המיומנות:

גלוש היטב באתר הרשמי שלהם וידע אם הם אותנטיים לחלוטין או לא. ודא שהם משתמשים בכל טכנולוגיות הכובע הלבן כדי לפתח את המוניטין המקוון של החברה שלך. אתה יכול לבדוק את דף ההמלצות שלהם כדי לוודא לגבי המיומנות שלהם. שם תוכלו למצוא סוגים שונים של תגובות של לקוחותיהם. ודא שכולם תגובות חיוביות. זה יעזור לך לוודא לגבי כישוריהם.

תכנן תקציב נכון:

מיי בטוח שהחברה שבחרת מציעה לך עסקה ידידותית לתקציב עבור פרויקט פיתוח אתרי האינטרנט שלך. בחר חברה שלא דורשת שכר גבוה עבור פיתוח. בחר את התואם את הקריטריונים שלך.

כדי להבטיח מוניטין מקוון טוב, עבודת פיתוח אתרים טובה היא חיונית. אז התחל את המיזם שלך לבצע עסקה עם חברת פיתוח האתרים האותנטית והמיומנת ביותר.

פורסם על ידי Godwin Moses אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

פיתוח אתרים

פיתוח אתרים הוא מונח המתייחס לפיתוח ויצירת אתר מקורי לאינטרנט. לעתים קרובות אנשים מבלבלים בין מונח זה לבין עיצוב אתרים, שמתייחס רק ליצירת הפריסה הוויזואלית של האתר. מעצבי אתרים הם לעתים קרובות אלה שיוצרים את הגרפיקה, האיורים והממשק הכללי שאנשים רואים כשהם מגיעים לאתר מסוים. מצד שני, מפתחי אתרים הם עמוד השדרה של תהליך יצירת האתרים. הם אלה המטפלים בכל הקידודים המורכבים של יישומי האתר ומערכות מסדי הנתונים. ללא מפתחים, אתר פשוט יהווה חבורה של גרפיקה וטקסט ללא פונקציונליות מאחוריהם. שום דבר לא יהיה קליק או פונקציונלי, מה שאומר שהאתר בעצם לא ישרת שום מטרה. לכן, פיתוח אתרים הוא השלב המהותי הראשון ביצירת אתר.

חברות פיתוח אתרים רבות מתמחות הן בפיתוח אתרים והן בעיצוב. הצוותים שלהם מורכבים לעתים קרובות מתכנתים מהשורה הראשונה שלמדו את כל השפות והפלטפורמות הפופולריות ביותר של תכנות אתרים הנמצאות בשימוש כיום. חלקם כוללים HTML5, PHP, Java, Flash, MySQL, PERL, Apache, Linux ו- WordPress. כשאתה שוכר אותם כדי ליצור אתר עבורך, פשוט ספק רעיון בסיסי לגבי מה שאתה רוצה שהאתר שלך יכיל. תאר מה מטרת האתר שלך ומה אתה מנסה להשיג באמצעותו. זכרו שיש כל מיני אתרים. ישנם אתרים עם חנויות מסחר אלקטרוני, משחקי פלאש, בלוגים, פורומים, שירותי רשת חברתית ועוד. לאחר שתגיד להם מה אתה רוצה, המתכנתים ירכיבו את הראש כדי להבין אילו שפות יעבדו הכי טוב לצרכים הספציפיים של האתר שלך.

הקפד לבחור חברה המפתחת 100% אתרים מקוריים. לעולם אל תבחר תבנית המשתמשת בתבניות או ביישומים מוכנים מראש עבור אתרי הלקוחות שלהם. על מתכנת אתרים ליצור תמיד ידנית הכל מאפס על מנת להבטיח שלקוחותיהם יקבלו אתר ייחודי לחלוטין לאינטרנט. זה יעזור ליצור דימוי מותג עבור החברה שלך ויעזור לה לדרג גבוה יותר גם במנועי החיפוש. זה משהו שהרבה מפתחי אתרים אחרים לא יעשו עבור לקוחותיהם. כמובן, התעריפים להעסקת מתכנת ומפתח אתרים יהיו גבוהים משמעותית אם הם יוצרים את האתר מאפס. אבל אם אתה רוצה איכות, אתה צריך לשלם על זה. פשוט אין שום דרך לעקוף את זה.

פורסם על ידי Russell Robert Lee אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

האם אתה מתמודד בפיתוח אתרים קוד פתוח?

פיתוח אתרים כולל פעילויות שונות הקשורות לפיתוח אתר. החשיבות של בניית נוכחות באינטרנט בימינו היא עצומה, מה שמביא למהר של אנשים וארגונים לאתרים בבעלותם כדי להראות את עצמם באינטרנט. זה בתורו הניע את הצורך בתוכנות ופיתוח אתרים וכלים המעניקים יתרון תחרותי למשתמשיה. עכשיו השאלות שנמצאות בכל מקום

o כמה יקר פיתוח אתרים?

כמה אני צריך לשלם עבור בניית דף האינטרנט או האתר שלי?

ישנם מגוון רחב של מוצרי פיתוח אתרים הנמכרים על ידי ספקים שונים הנותנים מענה לכל צרכי פיתוח האינטרנט שלך. אבל יש להם מחיר ולעיתים קרובות אנחנו לא במצב או פשוט לא מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו תמיד מחפשים אלטרנטיבה זולה יותר. עדיף - האם נוכל להשיג זאת בחינם?

כן, אנחנו יכולים - אותן תכונות ומתקנים כמו תוכנות פיתוח אתרים מסחריות זמינות בחינם ככלי פיתוח אתרים עשיר בתכונות קוד פתוח. תוכנת קוד פתוח מציעה לנו מספר יתרונות שהחשובים שבהם הם -

o התוכנה מגיעה ללא עלות.

אתה יכול להפיץ מחדש ולשתף בחינם.

אתה יכול לשנות את קוד המקור כך שיתאים לדרישתך או לשפר אותו.

האם אתה מישהו שמתמודד עם פיתוח אתרים בקוד פתוח?

מכיוון שפיתוח אתרים הוא תחום כל כך חשוב ואסטרטגי, הצורך בתוכנת קוד פתוח חשוב עוד יותר. זה נותן לך חופש ליצירתיות וניסויים תוך כדי לא לכסות את הכיס שלך בהוצאות ענק. למרבה הפלא יש המון כלים לפיתוח אתרים קוד פתוח בחינם ותוכנות שיכולות להשביע את הצורך באתר אינטרנט יפה למראה על ידי כך שתביא לך את הכלים הנכונים לבנות אותו בחינם.

להלן כמה מוצרים לפיתוח אתרים בקוד פתוח שאפשר לנסות:

o Aptana 0.2.7 - עורך HTML / JavaScript המיועד לפיתוח יישומי אינטרנט דינמיים. הוא מספק ניפוי סקריפט Java משולב והוא כלי מצוין לפיתוח Ajax.

o Bluefish 1.0.5 - זהו כלי טוב למפתחי חוויה ויש לו תמיכה ב- Unicode.

דרופל - זו מערכת ניהול תוכן קוד פתוח טובה מאוד.

o IceBB 1.0-rc6 - זו תוכנת לוח מודעות / פורום עשירה בתכונות. יש לו עורך WYSIWYG (מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל) והוא מספק תמיכה ב- Unicode

o ג'ומלה 1.0.13 - אחת ממערכות ניהול התוכן הטובות ביותר (CMS). זה מאפשר לך לבנות אתרים מקצועיים עם הרבה אפשרויות התאמה אישית מפורטות.

o Liferay Portal 4.4.0 - זו תוכנת פורטל באיכות גבוהה המאפשרת לך להתחיל במהירות ללא מאמץ רב בעזרת מדריכים.

o Mozilla SeaMonkey 1.1 - ל- SeaMonkey יש את כל הצרכים הרגילים ליישומי אינטרנט בחבילה משלהם. יש לו דפדפן אינטרנט, דוא"ל, לקוח קבוצות דיון, תוכנית הכנת HTML ו- לקוח צ'אט IRC הכל תחת חבילה אחת.

o Nucleus CMS 3.24 - כלי בלוגים מלא זה מאפשר פרסום ותחזוקה של הבלוג שלך.

o Nvu 1.0 - זוהי מערכת פיתוח אתרים המיועדת בתחילה לינוקס, אך כעת זמינה גם לחלונות. יש לו עורך WYSIWYG.

o OpenLaszlo 4.0 - זו פלטפורמת קוד פתוח לפיתוח אתרים שתפקידה העיקרי הוא יצירת קבצי פלאש ו- AJAX / DHTML לשימוש באתרים.

o OpenSTA 1.4.3 - זוהי ארכיטקטורת בדיקות תוכנה מבוזרת שהמאפיין העיקרי שלה הוא ביצועי רשת (HTTP ו- HTTPS) ובדיקת עומס / לחץ.

o SilverStripe 2.1.1 - זו מערכת לניהול תוכן המבוססת על PHP.

Umbraco 3.0.1 - זוהי מערכת ניהול תוכן המבוססת על ASP.NET המעניקה תמיכה מלאה למסגרת AJAX ומעניקה יכולת לתחזק את האתר שלך עם התקנים הטכנולוגיים העדכניים ביותר.

קדימה, נסה את הכלים הנפלאים האלה לפיתוח אתרים בקוד פתוח ובנה את אתר החלומות שלך עכשיו.

פורסם על ידי Jonathan Popoola אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

מגמה בפיתוח אתרים JS

המערכת האקולוגית של החזית מתפתחת ומתפתחת כל הזמן וכמה כלים הופכים פופולריים מאוד בשוק למהפכה בתהליך העבודה של פיתוח אתרים. ללא ספק, ספריית JavaScript זו של ReactJS היא אחת מהן.

השם הגדול כמו פייסבוק מנהל את הספרייה הזו יחד עם קהילת המפתחים היעילה ביותר שלה. יתר על כן, חברות פופולריות ומובילות אחרות כמו PayPal, Apple, Netflix (הסנסציה האחרונה) משתמשות במסגרת זו. בואו נחפור ברשימת הסיבות המשכנעות ונגלה כיצד מסגרת זו משנה את פני פיתוח האינטרנט.

> מקל על התחזוקה ומגביר את הפרודוקטיביות
לפעמים, כל עדכון מערכת יכול להפוך לכאב ראש גדול שכן כל שינוי פתאומי יכול להשפיע על ההיגיון המורכב של המערכת ועל פעילויות העבודה שלה. כדי להיפטר מבעיה זו, פייסבוק השלימה את ספריית JavaScript זו ביכולת כזו שיכולה לעשות שימוש חוזר ברכיבי המערכת! מפתחים מוצאים את זה כתכונה מדהימה.

לכל הרכיבים מערכת לוגיקה משלהם שמאפשרת להגדיר, לטפל ולבצע מניפולציה קלה. גישה זו מוודאת כי ליישום יש מראה עקבי יחד עם הקלה על תחזוקת קוד הקוד.

> תהליך קל לכתוב רכיבים
ל- JavaScript יש סיומת תחביר אופציונלית JSX. בעזרת הרחבה זו, מפתחים יכולים לכתוב בקלות רכיבים משלהם. לפיכך, תכנון רכיבים מותאמים אישית ויישומים בנפח גבוה המשתמש ב- JSX זה הופך להיות חלק יותר. גם עיבוד תת-הרכיב הופך להיות קל יותר. יתר על כן, הוא מקבל את ציטוט ה- HTML. אתה יכול להפוך את המקור לפשוט ונקי יותר באמצעות React.createElement. המרה של mockups HTML לעצי ReactElement הופכת ליעילה להפליא באמצעות ReactJS.

> קוד יציב
לעיתים, כל שינוי במבנה הילד יכול להשפיע על הוריהם. כדי למנוע בעיה זו, ReactJS עוקב רק אחר זרימת הנתונים למטה. בזמן שינוי כל אובייקט מסוים, מפתחים יכולים לשנות את המצב ויכולים לבצע את השינויים הדרושים. בדרך זו, רק רכיבים מסוימים יתעדכנו ומבנה קשירת הנתונים יוודא ביצועי אפליקציה עקביים ויציבות קוד.

> DOM וירטואלי
מרבית המנועים והפלטפורמות העדכניות סובלים מבעיה בצוואר בקבוק מעצבן. כדי להתמודד עם זה, פייסבוק הציגה את הרעיון של Virtual DOM. ייצוג וירטואלי זה של ה- DOM (מודל אובייקט המסמך) מוודא כי כל שינוי ישאיר תחילה השפעה עליו ואז הוא יבוא לידי ביטוי על עץ ה- DOM האמיתי. זה מוודא כי התהליך כולו גוזל הכי פחות זמן. יתר על כן, תהליך זה מבטיח ביצועי אפליקציות טובים יותר וחווית משתמש משופרת.

> תמיכה חזקה בקהילה
צוות ההנדסה של שמות הון גדולים כמו פייסבוק. אינסטגרם עובדת מאחורי ReactJS. יתר על כן, לספריית JavaScript זו יש תמיכה חיצונית. למשל, במאגר GitHub של React יש כמעט יותר מ- 1100 תורמים. המשתמשים יכולים לשאול את שאילתותיהם בתרשים Reactiflux, Stack Overflow, Freenode IRC וכו 'ובעזרת תמיכה קהילתית גדולה זו, הם יכולים להשיג את הפתרונות בקלות.

מלבד כל הנקודות שהוזכרו לעיל, ReactJS מציעה ערכת כלים מצוינת בעיצוב וניקוי באגים שעוזרת מאוד למפתחים. יתר על כן, זה מגיע עם חבורה של מתקני SEO מובנים. מסגרת זו היא לא רק קלה לעבודה, אלא גם קלה ללמוד.

לכן, כאשר אתה עובד על יישום העמוד הבודד ומחפש התפתחות מהירה, ReactJS בהחלט ראויה לזמנך ותשומת ליבך.

פורסם על ידי Rob Stephen אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

ג'ואל פיטרסון – סקירת הנוסחה של מיני אתרים

מאמר זה הוא סקירה של הנוסחה המיניסיטית של ג'ואל פיטרסון. הוא תוכנן כך שיהיה קל להבין אותו ולבצע את שלב אחר שלב יצירת מיני האתרים שלך. כל הרעיון של נוסחת אתרי המיני הוא לא ההבטחה של מיליוני דולרים בן לילה, אלא זהו תהליך ליצירת המון אתרי מיני שכל אחד מהם מרוויח הכנסות עקביות וקבועות. לאחר אתרים רבים המפוזרים ברחבי הרשת בכל נושאים שונים בנישות הדוקות מאוד בהן אנשים מחפשים לקנות מוצרים אלה.

המערכת המופעלת היא שיש להם כלים ותהליכים שיעזרו לך למצוא את מילות המפתח הנכונות לשימוש, הדפים עבור האתר נוצרים עבורך באופן אוטומטי באמצעות תבנית WordPress ליצירת אתרים בקלות. הרבה אנשים חדשים בנושא זה עשויים לחשוב שקשה מדי לבנות אתרים ולהציב אותם באינטרנט ואפילו לא טורחים לבחון כמה קל זה באמת יכול להיות.

יצירת האתרים מטופלת בפירוט רב מההתחלה ועד הסוף הכל מכוסה. יש להם סרטונים כדי שתוכלו לראות בדיוק איך הדברים נעשים, כך שהמתחיל השלם יכול לעקוב אחר המערכת, הוא גם משתמש בכמה אסטרטגיות ייחודיות שעשויות להיות מעניין גם את המשווק המנוסה יותר. כבונוס הם אפילו יוצרים עבורך סרטון תדמית ראשון.

העדיפות הבאה היא לאחר מכן להביא תנועה של מבקרים לאתר שלך שוב. זה מושג על ידי מגוון של דרכים באינטרנט 2.0, טכניקות הגהה חברתית, במיוחד באמצעות סרטונים קצרים כדי להעביר את המסר שלך, ההדרכה מראה את כל השלבים בפירוט כיצד צור את הסרטונים האלה והעלה אותם לאינטרנט.

 • פשוט וקל ליצירה.
 • אין פרסום לשלם.
 • אין מוצרים לטיפול.
 • לא דרוש נסיון.
 • יש צורך במעט מאוד תחזוקת אתרים.
 • קל לבצע הוראות מפורטות.

ניתן למיקור חוץ בעבודה זו ולהגדיל את כמות האתרים שאתה יוצר ובכך להגדיל את כמות ההכנסות שאתה יכול לעשות. זכרו שזמן היצירה הוא קצר מאוד, כך שתוכלו לטפל באתרים רבים ככל שתרצו כדי להגדיל את הרווחים האפשריים שלכם.

זה פשוט ככה, כך שאם אתה מתקשה להרוויח הכנסה כלשהי באופן מקוון נסה את הנוסחה המיני-סייטית ותראה את התוצאות שלך משתנות לטובה, זה יכול להרוויח לך הכנסה צדדית טובה מלכתחילה שיכולה להפוך בסופו של דבר לעבודה מקוונת במשרה מלאה. בשבילך.

פורסם על ידי Matthew Fruin אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

קודי הנחה לקניות באינטרנט – מה חשוב?

כאשר יותר אנשים מסתמכים כעת על חנויות מקוונות כדי למצוא ולרכוש כל מיני מוצרים, יצרנים וספקי מוצרים מוצאים את דרכם לפלטפורמות המקוונות כדרך פשוטה להגיע לקונה המודרני. התחרות גבוהה יחסית בקרב הספקים וזה מכריח רבים לבוא בדרכים להשיג רכישות המוניות מהמשתמשים על ידי הצעת עסקאות מושכות. קודי הנחה הם חלק מכלי השיווק שהחנויות משתמשות בכדי למשוך מכירות.

לעומת זאת עבור הצרכנים קודי ההנחה מאפשרים להם אפשרויות טובות מאוד להשיג את מבוקשם במחירים זולים יותר ובכך לחסוך כסף בסופו של דבר. הקונים הפכו ערניים מאוד לחתוך בהוצאות מבלי להקריב את סוג אורחות החיים שהם אוהבים ובאמצעות קודי הקופון, רבים מאפשרים לעשות בחירות משתלמות. ישנם כל כך הרבה אתרים, כולל אתרי קניות המציעים את קודי ההנחה לצרכנים כיום. אבל מה באמת צריך להיות חשוב בכדי שהקוד יהיה שווה לנסות?

הפריטים מכוסים - בדרך כלל קודי הנחה יהיו על מוצרים ספציפיים ולכן עליכם לוודא כי אתם מקבלים קודים לפריטים החשובים לכם. קודים אלה יכולים להיות בכל דבר, כולל אביזרים, ביגוד, נעליים, ציוד אלקטרוני ואפילו מכולת. כדי למצוא את הטוב ביותר, שקול לבחור אתרים המציעים סוגים כאלה של פריטים וקודי הפרומו בו זמנית. האפשרויות הן רבות ועם קצת מחקר אתה בהחלט יכול למצוא קודים המכסים את הפריטים שאתה הכי מעוניין בהם.

התוקף האמת היא שרוב הקודים תקפים לתקופת זמן מסוימת בלבד. לכן חשוב לברר לכמה זמן הקוד שקיבלתם תקף, כך שתוכלו להשתמש בו לפני שהתקופה מסתיימת ומשאירים את הקוד חסר ערך. זה עשוי להשתנות בין ספק אחד למשנהו, אז וודא שאתה מקבל פרק זמן סביר, כך שתוכל לשים את הקוד בצורה הטובה ביותר בהבאתך למחירים מוזלים.

התנאים - הם יכולים להיות על כל דבר, מאיך שאתה זכאי ליהנות מההנחות ועד להנחיות ספציפיות לקניות כדי שהקוד ייכנס לתוקף. למשל, ישנם קודים שניתן להשתמש בהם רק בחנויות מקוונות ספציפיות ואחרים עשויים לדרוש שתבצע רכישות בסכום מסוים כדי ליהנות מההנחות. הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות הוא להניח שההנחה שלך תקפה בכל מקום, בכל מקרה ובכל פריט נתון. הקפד להקדיש זמן לעיון בתנאים וההגבלות כדי שתדע בדיוק מה צפוי וכיצד להשיג את התמורה הטובה ביותר מקוד הקופון שלך.

אחוז ההנחה - האחוז המוריד שונה מקוד אחד למשנהו או מפריט למשנהו. פריטים במחיר גבוה יותר בדרך כלל מושכים הנחות גדולות יותר בהשוואה למחירים נמוכים יותר. עם זאת, תוכלו למצוא אחוזי הנחה גבוהים מאוד, אפילו על פריטים במחיר נמוך עשויים להיות מכיוון שהיצרן או הספק מנסים לסיים מלאי ישן כדי לפנות מקום למלאי חדש. ערוך השוואות כדי ליהנות מהנחות גבוהות יותר.

בעת שימוש בקודי הנחה, יש חשיבות שתבחר באלה המוצעים על ידי אתרים מכובדים. אתה רוצה ליהנות מהמחירים הנמוכים ביותר, אך גם לא רוצה בסופו של דבר עם מוצרים מזויפים. אם אתה מקבל את קודי ההנחה על מוצרי מזון, חשוב שתבדוק את תאריכי התפוגה של הפריטים המוזלים. כך תוכלו להיות בטוחים במצב ובאיכות המוצרים עליהם אתם עומדים ליהנות מהנחות. ההנחות נהדרות, אך הן לא אמורות לסכן בשום צורה את האיכות לה נהנית בסופו של דבר.

פורסם על ידי Satvik Mittal אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

האם ניסית פעם להשתמש בקוד קידום מכירות שלא עבד?

האינטרנט מוצף באתרי קופונים מזויפים ובמבצעים מיושנים, ובגלל זה יצרנו את HotDeals.com - כדי להציע לצרכנים כמוך משאב עבור חיסכון שעובד בכל פעם מחדש.
HotDeals.com כולל הכל החל מקופונים ברחבי החברה ועד מבצעים מיוחדים על מוצרים איכותיים. אנו מציעים דרך פשוטה ונוחה לחסוך כסף, והעסקה היא ללא טרחה מכיוון שהקופונים שלנו עובדים.

מותגים אנו משתפים פעולה עם למעלה מ -20,000 מותגים בכדי להשיג מבצעים בלעדיים ישירות מהמקור. גלול בדף הבית שלנו כדי לראות מותגים שתזהה באופן מיידי, וחסוך במוצרים ושירותים איכותיים.

מאות הציידים הביתיים שלנו שמבלים זמן עצום בסריקות באינטרנט כדי למצוא את העסקאות הטובות ביותר באינטרנט, ואנחנו בודקים אותם כדי לוודא שהם עובדים, כך שלא תבזבזו זמן בהזנת קודים שלא יעשו דבר אלא משאירים אתכם מאוכזבים.

ציד בנוסף לאלמנט האנושי שאוצר את העסקאות הטובות ביותר ברשת, אנו משתמשים בכלי ניתוח חיתוך נתונים כדי לסנן קודים שאינם עובדים, ואנו מעדכנים ללא הרף את רשימת המבצעים שלנו, כך שתוכלו למצוא מבצעים חדשים ורעננים מדי יום.

לעולם אל תבזבז לך זמן יקר על קודי פרומו מזויפים שלא עובדים, ואל תדאג לסרוק את האינטרנט למבצעים הטובים ביותר - זו העבודה שלנו, ועשינו את כל הרמת הכבדות. כל שעליכם לעשות הוא להתחבר, לעיין במבחר העצום של המבצעים שלנו וללחוץ לגישה מיידית לחיסכון יוצא דופן.

דפדף בעשרות קטגוריות כדי למצוא מבצעים מוצקים של המותגים שאתה אוהב. החל מבריאות ויופי וכלה באלקטרוניקה וכלה בטיפול ברכב (ועוד הרבה יותר), HotDeals.com סיקר אתכם.

חפש לפי קטגוריית מוצרים, מותג או חנות מתפריט נפתח, או הפעל חיפוש של מילות מפתח עבור המותגים או החנויות שאתה צריך.

מדי יום הצוות שלנו בוחר כמה מהעסקאות הטובות ביותר במערכת שלנו, ואנחנו מציגות אותן בדף הבית שלנו לנוחיותכם. בקר ב- HotDeals.com מדי יום כדי להישאר בראש החיסכון הטוב ביותר.

מחפש מותגים מובילים? אם אתה מדבק על מוצרים איכותיים שנמכרים על ידי הקמעונאים המובילים בעולם, תמצא אותם בקטע הקופונים המוצגים בדף הבית שלנו.
המטרה שלנו היא להפוך למשאב הבכיר ביותר עבור הקופונים והעסקאות הטובים ביותר ברשת! הצוות שלנו עובד כל הזמן להרחיב את אפשרויות הבחירה שלך ולהציע לך את הקופונים והעסקאות החמים ביותר באינטרנט, ויש לנו ציד מבצעים למדע. אנו בודקים את הקופונים החוצים את דרכנו כדי להבטיח שהם פועלים, כך שלא תישארו גבוהים ויבשים עם קוד רע.

פורסם על ידי Violaine Cao אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

דרכים לייצר הכנסה פאסיבית מאתר של שותפים באמזון: מדריך למתחילים

Amazon.com הוא אחד מאתרי השותפים האהובים ביותר על מנהלי אתרים. יחד עם זאת, שוק ענק מקוון זה משמש גם כפלטפורמה מצוינת ליחידים ולחברות המצפים למכור את מוצריהם. האתר יכול להוות מקור רב הכנסה פסיבי, אם אתה יודע לגרום לדברים לעבוד. אפילו מתחיל חדש יכול להקים אתר משויך לאמזון ולהרוויח ממנו הכנסה פסיבית ראויה. בואו נבדוק כיצד תוכלו להקים את אתר הנישה שלכם ולהרוויח קצת כסף מהאתר השותף המקדם מוצרי אמזון.

דרכים לייצר הכנסה פסיבית מאתר שותפים אמזון: צעדים מוסברים פשוטים

כאן תגלה את כל הצעדים החיוניים שתצטרך לבצע במדויק כדי להתחיל לעבוד עם Amazon.com כשותף (aka affiliate). צעדים אלה יאפשרו לך ליצור פלטפורמה שיש לה פוטנציאל להרוויח כסף.

# 1 צור את האתר שלך:

לפני שתעשה משהו, אתה צריך מקום בו תקדם את המוצרים. תוכלו ליצור בלוג וורדפרס בקלות ולהתחיל בשם דומיין טוב ומסוגל למותג. אינך צריך ליצור אתר בלעדי בהתחלה. תבנית נאה והמרה תסתדר. קח קצת זמן, עשה מחקר על האפשרויות הקיימות. קבל שם דומיין טוב, שלם עבור אירוח, והכין את האתר שלך - פשוט!

# 2 מצא את המוצר הנכון לקידום

Amazon.com היא ללא ספק אחת הקמעונאיות הגדולות ברשת. יש להם מגוון נרחב של מוצרים מענפים שונים. די קל ללכת לאיבוד לאלפי מוצרים כמתחילים. נסה להבין זאת תוך כדי מחקר על התחום והנישה. בשלב זה עליכם לבחור את המותג והספק המתאימים בכדי לקבל שיעורי המרה טובים יותר.

# 3 בצע קידום אתרים ואמץ כמה אסטרטגיות צ'אט

עכשיו הגיע הזמן להסיע מבקרים לאתר שלך ולהמיר אותם למכירות. עליכם להתחיל עם SEO בסיסי על הדף ולוודא שהדפים נסרקים על ידי מנועי החיפוש. ברגע שהאתר מדורג במנועי החיפוש, תוכל להעביר כמות תנועה נכונה לאתר שלך ולקבל התחלה טובה עבור מיזם השיווק השותף שלך.

מס '4 שמור על עדכון האתר שלך

רוב משווקי השותפים מתעלמים מחלק זה. הם לוקחים את המיזם הזה כמערכת אוטומטית לחלוטין. אבל זה לא עובד כאסטרטגיה ארוכת טווח. עליכם לעדכן את האתר שלכם, להוסיף כניסות חדשות וביקורות מהלקוחות בכדי לשמור על אתר האינטרנט שלכם שימושי ורענן. זה גם יעזור לכם לקבל מענה טוב יותר ממנועי החיפוש כמו גוגל ויאהו!

בהתחלה יתכן שלא ניתן יהיה להרוויח הרבה כסף מאתר עם קישורי אמזון. עם זאת, אתה עדיין יכול להרוויח כסף מזומן בכדי לתדלק את הוצאותיך ותחזוקתך באתר. אתה יכול לחשוב על מספר אתרי נישה וליצור מזומנים ראויים בשלב הראשוני.

פורסם על ידי Tarence Wade אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

מדוע אנו צריכים לשכור מפתחי וורדפרס?

האם ניתן לנהל עסק ללא בעל עסק? האם ניתן לשמור על חשבונאות ללא רואה חשבון? האם ניתן לנהל את התרשימים ולוחות הזמנים של עסק ללא מנהל? התשובה לכל השאלות הללו היא לא. לכן, האם ניתן להריץ תוכנה ללא מומחה שינהל אותה? ברור שלא, מכיוון שכדי להרוויח יותר המשאבים המשמשים יהיו כאלה שלא רק הגדילו את הפוטנציאל להרוויח רווחים אלא גם יאיצו את יעילות ההשתכרות של אותם.

מאז שנים רבות, העסקים מנסים את הפוטנציאל של תוכנות מבוססות יישומים כאלה המסוגלות לנהל את העסק בעולם הווירטואלי והוורדפרס הוא אחד מהם. לא יהיה זה נכון לומר שוורדפרס סייעה לקחת את העסקים בעולם הווירטואלי לשיא חדש לחלוטין של הצלחה ואמינות והגדיל את התעבורה הכוללת ברשת לקנות ולראות מוצרים באופן מקוון. אך שם שוב ניהול הוורדפרס כמעט בלתי אפשרי ללא מפתח וורדפרס, כאן נוצר הצורך לשכור מפתח וורדפרס. לכן יש לקחת בחשבון את שירותיהם על מנת להרוויח יותר ולהרוויח טוב יותר.

כעת השאלה העיקרית המדהימה את דעתם של כולם היא שהמפתחים של וורדפרס עושים? ואכן עבודת ניהול העסק נעשית על ידי יישום התוכנה אך עדיין מפתחי וורדפרס משרתים את עיקר פיתוח החדשנות והאידיאולוגיה לתפקוד יעיל של העסק. הם מתכננים את פריסת האתר כולו וזה המוח שלהם מאחורי התכונות שיש להשתמש בהם ליצירת אתר, תוכנת הוורדפרס רק יוזמת את כל מה שמצווה לעשות.

מפתחי וורדפרס אשר ניתנים למינוי מתוך שפע של מפתחים פונקציונליים בכל רחבי העולם מכוונים לספק ממשק נהדר להפעלת העסק. הם מתכננים ומיישמים את התוכניות שיש ליזם עסקי בחזונו להפיכת אתר האינטרנט שלו או להשבחת האתר שלו לצמוח. ההמרות האחרות מתבצעות גם באמצעות קידוד ידני של מספר פריסות ובכך הופך את תפקיד מפתחי וורדפרס לכמעט חיוני.

הצורך להעסיק מפתחי וורדפרס עולה מרגע הרעיון לפגוע באתר באמצעות הוורדפרס מאחר ומומחה נדרש באופן בסיסי על מנת לייעל את האתר העסקי במלואו ולהפוך אותו מוכן לשימוש לפעולה עבור הלקוחות. מפתחי הוורדפרס שואפים גם לספק בסיס לפיתוח ועדכון מתמשך של המודול של האתר שנוצר וכך נוצר עם אפשרויות תוסף שונות וכן אפשרויות התאמה אישית לבניית האתר ולקידומו גם כן.

פורסם על ידי Joe Hart אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

7 הטיפים המובילים לגישה לעולם בעלי חנויות הוורדפרס

1. כיצד להגיע לבעלי חנויות וורדפרס?

אז אתה רוצה להגיע לעולמם של בעלי וורדפרס של חנויות. תוכל להגיע לבעלי וורדפרס די מהר על ידי הקלדת המילים WordPress Store במנוע החיפוש בתוך WordPress עצמו. לאחר מכן תקבל רשימה נפתחת של כל החנויות הזמינות ב- WordPress.

לאחר שתקבל את הרשימה הנפתחת, תוכל למצוא את נישת החנויות הספציפית שלך שאליה אתה רוצה למקד ולמשוך ולהתחיל לבנות מערכת כדי להפוך לאטרקטיבית מאוד עבור יזמים מסוימים אלה.

2. למשוך בעלי חנויות

כדי להפוך לאטרקטיבי לבעלי חנויות מקוונות בוורדפרס, נדרש מחקר. כדי ליצור קשר רק עם האנשים שבבעלותם חנויות, פירוש הדבר שהם יכולים לספק לבעלי חנויות משהו שהם יזדקקו לו.

הידיעה מה המטרה החשובה ביותר מבחינתם תעבור דרך ארוכה להשאיר אותך במעגל שלהם ולמשוך לקוחות דומים יותר. פרסום מאמרים חדשים ועדכונים אחרונים בנושאים רלוונטיים לבעלי חנויות כגון מאמרים כמו Generate Online Sales Faster יעבור דרך ארוכה.

3. המטרה העיקרית

לא משנה לאיזה גיל, מיקום או דמוגרפיה הם משתייכים, לרוב הבעלים יש דבר אחד בראש והוא לייצר מכירות. הוצאת המוצרים שלהם אל מחוץ לדלת הווירטואלית היא המטרה העיקרית. זה הרי מה שייצור מזומנים וימשיך לפעול עם הזמן.

הידיעה שזו מטרתם של בעלי חנויות תעזור לך לאפס את מה שאתה יכול לספק להם.

שיש מוצר או שירות שישיגו מוצרים של בעלי חנויות וורדפרס שיעברו מהדלת הווירטואלית זה מה שיביא לך יותר לקוחות.

4. הוציאו את המילה

כדי להגיע לבעלי וורדפרס של חנויות, אתה יכול להתחבר למשפיעים המקוונים של הנישה שלך ולהתחיל להפיץ את הבשורה לבעלי חנויות על מוצר, תכונה, אפליקציה או שירות שאתה מתכנן להציע. זה לא שונה מלהגיע ללקוחות בפועל. ההבדל הוא שהלקוחות שלך או הלקוחות הפוטנציאליים שלך במקרה יזמים ב- WordPress.

זה עוזר לחשוב על כך שיש אסטרטגיה שיווקית קבועה ללקוחות רגילים, אלא שהקהל המסוים שיש לך בראש הוא אנשים שיש להם חנות וורדפרס.

בניית מערכת יחסים עם בעלי חנויות מקצועיים אלה יכולה להיעשות באמצעות ההסברה האפשרית על ידי המשפיעים. הירשם לבלוגים, עקוב אחריהם בחשבונות מדיה חברתית והיה ספציפי לגבי בעל החנות היעד שלך. אתה יכול גם להגיב על פוסטים בבלוג, להגיב לעדכונים בפייסבוק ואפילו לצייץ בחזרה בטוויטר.

העניין הוא שעליך להיכנס למעגל ההשפעה שלהם ובתוך הרדאר שלהם כדי לשים לב ולבנות אמינות כספק שירות או מוצר.

5. בלוגים עוזרים

כדי למשוך את קהל הלקוחות בעל החנות בוורדפרס, זה עוזר לקיים בלוג. פוסטים כמו עשרת הטיפים המובילים לבעלי חנויות הוורדפרס בטוח ימשכו את תשומת ליבם. אתה יכול אפילו לכלול ציוצים ופוסטים שעשית באתרים אחרים כדי לזכות באמינות עוד יותר.

6. בנה מערכת יחסים

רוב בעלי חנויות הוורדפרס נמצאים בו לטווח הארוך. לרוב, כל בעל חנות היה מקים בקפידה אסטרטגיה משולבת ברשתות חברתיות כדי לפרסם ולקדם את האתר והמוצרים שלהם. בדרך כלל יהיו להם יותר מכמה טכניקות להפקת תנועה שהם מיישמים.

כדרך למשוך יזמים, תצטרך להכניס משהו דומה לפעולה. תכנן אסטרטגיה של שיווק משולב ויצירת תנועה. ההבדל הוא שהתנועה הספציפית שלך היא אנשים שבבעלותם חנות ב- WordPress.

בניית מערכת יחסים ארוכת טווח פירושה שמירה על קשר עקבי, אספקת שירותים ומוצרי מוכר שהם מעוניינים בהם ושיטות חדשות למשיכת לקוחות שעליהם ירצו לקפוץ. להקדים את המשחק זה באמת המפתח. זכרו, מטרת הקיום היחידה שלהם היא לגרום למוצרים לעבור מהחנות שלהם.

אם אתה יכול להוכיח שאתה יכול לעזור להם באופן עקבי לייצר מכירות עם מה שאתה מספק, אתה יכול להיות בטוח לבנות קשר ארוך טווח עם כל בעל חנות שאליו אתה מתחבר.

7. משוב קבלת פנים

בכל תחום של קיום וירטואלי, השיפור נובע מלהיות פתוח למשוב ולעצב את השירותים שלך כך שיתאימו לצרכי הלקוחות שלך. זה כולל בעלי חנויות ב- WordPress. גלה מה הם אוהבים ומה לא.

מה צריך לשפר? קבלת משוב בברכה והתאמה בהתאם תהפוך אותך למאוד פופולרי בקרב הנישה הזו. כאשר לקוחות רואים שהדלת שלך פתוחה לביקורת ושאתה מוכן יותר להסתגל בכדי לתת לנישה שלך את מה שהם רוצים, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שעוד בעלי חנויות ירצו קשר איתך.

פורסם על ידי Jennifer Cosculluela אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

איך להרוויח הרבה כסף משיווק שותפים

יש יותר ממאה דרכים להרוויח כסף באינטרנט. בין כל הדרכים, הדרך הנוחה ביותר להרוויח הכנסה קבועה היא שיווק שותפים. רובנו שמענו על הרעיון, אך יש לנו ספק בנוגע להצלחה וליציבות. כדי להרוויח כסף משיווק שותפים, צריך להבין את הרעיון העיקרי של התהליך. במילים פשוטות, ניתן להגדיר זאת כתהליך של קידום מוצרים / שירותים של חברה מסוימת בבלוג או באתר אחד לצורך עמלה. התהליך פשוט יחסית להבנה ומועיל לשני הצדדים הקשורים, כלומר לחברה ולכלולה, כאחד.

איפה להתחיל?

כדי להיות שותף, עליך להתחיל בנישה לבחירת מוצרים. החלק הטוב ביותר בשיווק שותפים הוא העובדה שאתה יכול להתרכז בכל סוג של מוצרים או קו שירותים שכן ישנן תוכניות שותפים ייחודיות לכל מה שניתן למכור. אם אתה בלוגר נלהב, אתה יכול לבחור מוצרים התואמים את נושא הבלוג או האתר שלך. באשר לטירונים, חיפוש יחיד בגוגל יכול לעזור במציאת מוצרים פוטנציאליים לשיווק. כשותף, המטרה שלך צריכה להיות מקסימום הכנסות מעמלות. עליך למצוא את החברות המציעות מרווחים גדולים יותר על מוצרים פופולריות בקרב חברות מסונפות מקצועיות.

ברגע שאתה יודע את הנישה והמוצרים הנכונים שאתה רוצה להתמקד בהם, השלב הבא הוא הקמת בלוג או אתר. אם אתה יכול לבזבז קצת כסף נוסף על אחזקת אתר ואירוח, זה חכם לבצע את ההשקעה. לחלופין, אתה יכול לבחור בבלוגים, מה שאתה יכול לעשות בקלות עם WordPress. וורדפרס ידועה בתור תוכנת הבלוגים הפופולארית ביותר, וקל לשימוש להפליא. תוכלו להתאים אישית את הבלוג שלכם בהתאם לנישת המוצרים שבחרתם ותוכלו להתחיל לקדם את המוצרים. אתה יכול להשתמש בוורדפרס בצורה יעילה במיוחד עבור העסק שלך, מבלי להחזיק ניסיון קודם בטיפול בבלוגים.

כתיבה וערך של תוכן:

כדי להרוויח כסף משיווק שותפים, עליכם להתחיל בסקירת מוצרים וסקירות. ראוי להזכיר כי ביקורות המוצר ותכנים אחרים המופיעים באתר קשורים ישירות לדירוגים. בקיצור, ככל שסקירות המוצרים שלך ייחודיות ויקרות יותר, כך הדירוג שלך טוב יותר במנועי החיפוש. אם הבלוג או האתר שלך ממוקמים באופן חיובי במנועי חיפוש מובילים, תוכל למשוך יותר צופים לבלוג שלך, אשר, בתורו, יגדיל את הרווחים שלך.

המשך תחזוקה והפקת כסף רציפה:

ברגע שאתה מתחיל להרוויח מהבלוג שלך, עליך לוודא שאתה קבוע עם הלקוחות שלך. לבלוגרים הפופולאריים ביותר ברחבי העולם יש קבוצה של קוראים נאמנים, שעומדים לידו על דעותיו וכתובותיו. אלא אם כן אתה יודע את הדרכים להחזיק בדעותיך, עמדתך תהפוך בקרוב לסטטית. עליך לנסות לחקור מוצרים ושירותים נוספים בנישה שבחרת ולהאכיל את הבלוג שלך בתוכן קבוע כדי להבטיח זרימת כסף וצפייה. עם הזמן תבחין כי אתה כבר בלוגר פופולרי ויש לך הכנסות רבות לעסוק בשיווק שותפים כעסק במשרה מלאה.

פורסם על ידי Cindy Siow אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

כלי מסחר אלקטרוני

כדי שאתר מסחר אלקטרוני יצליח בהשקעה בנוף התחרותי של ימינו, יש לשלם מספר גורמים. להלן נפרט את הגורמים הנפוצים המסייעים להצלחה בסחר אלקטרוני.

תוכנת מסחר אלקטרוני: וורדפרס, שופיפיי, מג'נטו

לכל פלטפורמה יתרונות וחסרונות משלה, כולל מורכבות השימוש, גמישות, פונקציונליות, ניהול, אמצעי אבטחה, תאימות לחלק השלישי וכו '.

אתרי קניות: אמזון, גוגל

הזנת המוצרים שלך לאתרים כמו אמזון וגוגל - כן - עולה כסף, אך יש לשקול זאת מול המכירות הנוספות שנוצרו וגם החשיפה המוגברת לאתר המסחר האלקטרוני שלך.

ניתן להגדיר את הפיד / ים כך שהם יבחינו באופן אוטומטי בשינויים במוצרים ובקטגוריות שאתה מבצע באתר המסחר האלקטרוני שלך, ומדי פעם מחדש ומגישים את העדכונים לפלטפורמות קניות אלה.

אתרי השוואת קניות: Newegg, Shop, ShopBot

באופן דומה עם היכולת להעביר מוצרים לאתרים כמו Newegg, Shop, ShopBot ואתרי השוואת קניות אחרים, אותה אסטרטגיה ומודל עלויות חלים כאן.

מנהלי עלון: צג קמפיין, MailChimp

דרך נהדרת לשמור על קשר עם הלקוחות שלך - לעדכן אותם במוצרים חדשים, מגוון מוצרים ומידע שימושי אחר או ממוקד מכירות.

מערכות אלו נעות בין פשוט למורכב; מתן אפשרות לטפסי הרשמה פשוטים ועד לניהול נסיעות לקוחות החל מהקמת המנוי, הלקוח דרך מחזור חייהם המלא. חלקם מאפשרים להשתמש בשילוב נתוני עדכוני מוצרים בניהול סוגים מסוימים של עלונים כמו נטישת סל. GDPR הוא שיקול חשוב, לכן הקפידו לעקוב אחר ההנחיות לפני שתשלחו הודעות.

פלטפורמות מדיה חברתית: פייסבוק, טוויטר, לינקדאין

דרך נהדרת נוספת לשתף לקוחות פוטנציאליים וקיימים. יתכן שמדובר במכירות, שירות לקוחות, הפצת מידע או מעורבות כללית - מדיה חברתית היא חובה עבור רוב העסקים.

ברשתות החברתיות יש כאן מספר הצעות ביחס להגיע לשוק המיועד שלך. זה כולל הן צורות פרסום בחינם והן בתשלום של אתר האינטרנט שלך למסחר אלקטרוני. וכל פלטפורמה מושכת אליה את סוג הקהל והמשתמש שלה, לכן חקרו את מספר הפלטפורמות המדיה החברתית העליונה כדי למצוא היכן הקהל שלכם נמצא.

מנהלי קמפיין: HubSpot, Infusionsoft

ניהול רכישת לקוחות חדשים הפך מסובך יותר עם מספר הערוצים המקוונים בהם ניתן להגיע אליהם או למצוא אותם. עלונים, חשבונות מדיה חברתית כאחד דורשים ניהול עם מסר עקבי ובקלות רבה ביותר, מנקודת מבט מנהלית, ככל האפשר. הצעות כאלה של HubSpot ו- Infusionsoft מנסות לאפשר זאת.

פרסום בתשלום לקליק: AdWords, אמזון, פייסבוק, טוויטר

דרך נוספת להגיע לקהל המיועד שלך היא להשתמש בפרסום בתשלום לקליק. שוב יש עלות - אבל צריך לאזן אותה מול מכירות / מעורבות שאתר המסחר האלקטרוני שלך מקבל דרכם. המגוון של רכבי פרסום מסוג זה הוא עצום החל מפלטפורמות ייעודיות כמו AdWords ו- Amazon ועד שהמבצע הזה זמין דרך אתרי מדיה חברתית. כל אחד מהם מספק כלים, לוחות בקרה, דיווח ומיקוד למדדים וכמו מדיה חברתית ניתן להגיע אל הקהל שלך דרך ערוץ PPC ספציפי, כך שתעשה קצת מחקר / בדיקה.

ניתוח: גוגל, MSN, Hotjar

מי מבקר באתר של סחר אלקטרוני ומה הם עושים כשהם מגיעים לשם. אילו דפים מניבים את הביצועים הטובים ביותר ואילו דורשים את תשומת לבך, היכן אתה מאבד לקוחות, אילו דפים אינם מבצעים המרה.

ניתוח הביקורים וההתקשרויות באתר שלך יכול לעזור לך למקד את תשומת ליבך בחלקים בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלך שדורשים עבודה מרובה.

סיכום:

כפי שאתה יכול לראות רשימת כלי המסחר האלקטרוני ארוכה והרבה זקוקה לתשומת לב. כבעלי עסקים יש לנו רק כל כך הרבה זמן במהלך היום. לכן עבדו עם הכלים שלעיל באופן שיטתי (הם אינם בסדר מסוים), כך שתוכלו למדוד תוצאות מהעבודה שאתם מבצעים בכל נקודה כדי למצוא אילו אלמנטים הם היעילים ביותר עבור אתר המסחר האלקטרוני שלכם.

פורסם על ידי Emmett Brosnan אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

טייל בעולם העצמאי

האם אתה זקוק להכנסה נוספת?

האם אמא מחפשת דרכים להרוויח בנוחות הבית שלך? או אב שירצה להשתמש בכישרונות, בתחביבים ובאינטרסים שלו כדי להרוויח כסף במקביל? או מחנך שרוצה לחלוק את הידע והמומחיות שלו? או סטודנט גרידא שרוצה להיות עצמאי כדי לתמוך בלימודיו? או צוות מומחים שמטרתו להשיג ערך ורווח? או מישהו שרצה להקים עסק ביתי, יזם מיקרו ושרצה להיות הבוס שלו? או שמא אתה רוצה לשנות את מסלול הקריירה שלו או רוצה לעשות איזשהו הפסקה בקריירה? או פשוט מישהו שירצה לקבל הכנסה נוספת מעבודה ובונוס?

בעידן זה של התפשטות הטכנולוגיה העילית והמדיה החברתית, השתכרות באמצעות עצמאות היא אחת הדרכים להגדיל את ההכנסה של משק הבית או הפרט.

להרוויח על ידי עצמאות יכול להיות ההזדמנות שלך להשיג את החזון שלך, את החלום שלך ודרך הגונה להשיג הכנסה נוספת. זה יכול אפילו להפוך למקור להרווחים שלך במשרה מלאה.

למה לא לקרוא הלאה ולתת לנו לחצות את עולם הפרילנסרים ...

מה זה פרילנסר ועצמאי?

לפני כן, עבודות פרילנסר אינן כל כך פופולריות ואינן ניתנות לשווי כלשהו. אחרים תופסים פרילנסרים כאדם ללא עבודה יציבה ועושים עבודות דילוג וציד ממקום למקום אחר. בקיצור, אין ערך.

כיום, במדיה אלקטרונית ופיתוח מסחר אלקטרוני, פרילנסר הוא כבר "מפה לאוזן". יש קונוטציה טובה יותר כיום כשפרילנסר אומר שהוא שייך לקטגוריה זו. פרילנסר נמצא בשכבה להתחרות עם ענקיות ארגוניות שמרוויחות בתחרות כהרף עין.

אחרים מכנים זאת כמיקור חוץ של אנשים מיומנים ומוכשרים בפרויקט הדרושים ללקוח או לקונה. האנשים בעבודה מסוג זה מתויגים כפרילנסרים, פרילנסרים, עובדים פרילנסרים, קבלנים עצמאיים וכדומה.

הפרילנסר, האדם שעושה פעילות עצמאית, הוא מעמד של עצמאי ואין לו יחסי עובד ומעביד. זה מבוסס על הסדר מוסכם הדדי, וניתן לעשות זאת בצורה מילולית או בכתב המציינת את דרישת הלקוח, כולל:

סוג העבודה שיש לבצע

הדדליין

תשלום של יצירה מסוימת או עבודה מסוימת

הדרכים לשלם לפרילנסר

ופרטים ספציפיים אחרים של מכירה או חוזה

פרילנסרים אחרים עשויים אפילו לדרוש הצעה עם הצעות מחיר והפקדות מהלקוחות לפני שהם ממשיכים בפרויקט. הם עשויים לגבות תשלום לפי שעה, יום, על בסיס פרויקט או לפי מחיר. כמה פרילנסרים ניסו תמחור מבוסס ערך על הערך הנתפס של התפוקות ללקוח. מקובל לשלם אגרה חלקית בתחילת הדרך כקידום של סכום מקדמה או סכום חד פעמי עם סיום הפרויקט. עבור פרויקטים ארוכים יותר ופרויקטים מורכבים, נעשה שימוש בתזמון תשלומים המבוסס על תוצאות הנפוץ ביותר בעבודות ייעוץ, כאשר שלב אחר חיוב שלב הוא ישים יותר.

פרילנסר באופן מסוים הוא מכירת מיומנויות, כישרונות ומומחיות עם התוצאה הרצויה עבור קונה או לקוח מסוים. ניתן להמחיש פרילנסר גם כפרילנסר המספק פתרונות לבעיות הלקוחות. כדי לייעל את התוצאות של הפרילנסר, צריך להתמקד בהתמחויות שלו כדי להיות יעיל ויעיל.

פרילנסרים מיוצגים על ידי הארגון כמו פרילנסר לנהל משא ומתן מטעמם שבמקביל ימכור את יכולותיהם ללקוחות הפוטנציאליים.

ההשפעה של האינטרנט חוללה מהפכה במילה עצמאית להסבר מפורט בהרבה, טרמינולוגיות גבוהות של עולמות בעולם התאגידי כמו שיווק מחדש, מיקור חוץ מקוון, מיקור חוץ מקוון, מיקור-חוץ ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים.

היכן נוכל ליישם פרילנסרים?

לפרילנסר מגוון רחב של יישומים, שדה עצום, הזדמנויות בלתי מוגבלות ודרך הופעתם של טכנולוגיות האינטרנט וההתקוממות הכל אפשרי ונגיש.

פרילנסר יכול להיות שימושי בעבודות הבאות:

1. כתיבת בלוגים

2. הוצאת ספרים

3. הוצאת יומן

4. מגזין

5. הוצאת עיתונים

6. עיתונאות

7. כתיבה טכנית

8. כתיבת דוחות

9. כתיבה אקדמית

10. שיעורי עזר

11. שכתוב מאמר

12. כתיבה עסקית

13. כתיבת ספורט

14. כתיבת תכונות

15. כתיבת שירים

16. כתיבה ספרותית

17. עריכה

18. קריאת הוכחה

19. קופירייטינג

20. כתיבת רפאים

21. כתיבת שירים

22. ייעוץ (ISO 26000 אחריות חברתית תאגידית, מערכת ניהול איכות ISO 9001, מערכת ניהול משולבת, מערכת ניהול איכות הסביבה ISO 14001, מערכת ניהול בטיחות מזון ISO 22000)

23. יחסי ציבור

24. עיתונות פוטו

25. צילום

26. עיצוב בטחונות שיווקיים מלאים (החל מיצירת לוגו החברה, נייר מכתבים, כרטיס ביקור, ברזנטים, מדבקות, פליירים, שלטי חוצות, שילוט, וכמה פריטי שיווק וקידום מכירות כמו מתנות ארגוניות)

27. פוטושופ

28. עיצוב גרפי

29. עיצוב לוגו

30. מאייר

31. ביצוע PSD ל- HTML

32. עיצוב פריסת מגזין או עיתון

33. פיתוח אתרים

34. עיצוב אתרים

35. גירוד באינטרנט

36. אינדקס או סקר שוק

37. יצירת תוכן

38. מערכת ניהול תוכן (ג'ומלה, וורדפרס, דרופל, בלוגר)

39. התאוששות והגנה מאתרים פרוצים

40. אימון

41. תקשורת (צ'אט, SMS, תמיכה בדוא"ל)

42. תרגום לשפה

43. תכנון והמשגת תוכן עבור מצגות PowerPoint ומצגות קוד פתוח דומות

44. תמלול רפואי

45. הפקת וידאו

46. ​​הפקת פלאש

47. עריכת וידאו

48. מכירות ושיווק לא מקוון

49. טלמרקטינג

50. שיווק מקוון או באינטרנט

51. דלפק העזרה של הלקוחות

52. הדרכת סיורים

53. תכנון אירועים

54. ניהול אירועים

55. כתיבת דיבור

56. ניהול מדיה חברתית

57. תכנות מחשבים ושילוב מוצרים

58. כתיבת תסריטים

59. יצירת סרטים

60. סקירת סרטים

61. הרכב מוסיקה

62. חשבונאות

63. ביקורת (מימון ואיכות)

64. מחקר (הנדסה, מתמטיקה, מדע, טכנולוגיה)

65. אימונים

66. פרסום גיוס עובדים

67. סיוע וירטואלי

68. קידוד נתונים

69. עיבוד נתונים

70. כריית נתונים

71. עיצוב פנים

72. גינון

73. גינון

74. עיצוב הבית

75. תכנון אדריכלי לבניין

76. פרסום

77. חדשנות פתוחה

78. תכנות טלפון נייד

79. תיקוני טלפונים סלולריים

80. עיצוב ופיתוח משחקים

81. התקנת משחקים

82. מערכת הפעלה ויישום תוכנה מיוחד

83. אופטימיזציה וניהול של מדיה חברתית

84. אופטימיזציה למנועי חיפוש ושיווק נכנס

85. בניין קישורים

86. אדריכלות תוכנה

87. ניהול וניהול אתרים

88. ייעוץ פיננסי והלוואות

89. ייעוץ משפטי

90. ייעוץ עסקי או חונכות יזמות

91. אימון ספורט

92. ביצוע תכניות עסקיות

93. מקור ייצור וייצור ועוד

94. מסחר אלקטרוני

95. עגלות קניות

96. בידור

97. לוגיסטיקה ומקורות מוצרים

98. ייצור אריזות ואגרה

99. ניהול שירותי מזון, קנטינה וקייטרינג

100. נאום ואירוח בציבור

101. ניהול כישרונות קוליים, שידור / הכרזת רדיו

102. ניהול בריאות

103. טיפוח יופי

104. טיפוח שיער

105. שירותי שרותים

106. שירותי כוח אדם (ברמן, מלצר)

107. שירותי ייעוץ רפואי

108. ייצור מתכת ופלסטיק

109. ציור / צביעה מחדש, ציפוי רצפה

110. שירותי איטום

111. פיתוח נדל"ן והרבה יותר ...

הסיכויים והפרויקטים רבים מספור. בעולם האינטרנט נוכל להשיג פרויקטים ועבודות מאתר Freelancer.com.

מדוע פרילנסרים, מה היתרונות?

הלקוח והפרילנסר נמצאים שניהם בתרחיש win-win כאשר הם נכנסים לפעילות עצמאית.

בעיקרו של דבר, פרילנסר הוא פעולה מתוכננת של הארגון להתמקד ביכולות הליבה שלהם ולהעביר תהליכים אחרים או עבודה לצד שלישי כגון הפרילנסר. מטרה זו היא לזרז עבודה, להגביר את איכות המוצר או השירות ולחסוך קרנות. בקיצור, זה יהפוך את החברה לפרודוקטיבית ויעילה יותר כמיזם. במקביל, המקבל או הפרילנסר ירוויחו גם הכנסות וניסיון.

פרילנסרים מקבלים שכר ביחס לשירותים הניתנים ללקוח ולתהליך המשא ומתן שנערך.

הם יכולים גם להרוויח כסף מהר יותר ותכוף יותר מעובדים קבועים או קבועים בתקופה מסוימת עם אותו סוג של עבודה. זה תלוי גם במיומנות של פרילנסר, יכולת, יכולת שיווק, קשרים ורשומות.

גמישות בזמן או אפילו חופש הזמן לבחור את לוח הזמנים של העבודה הפכה את הפרילנסר לאטרקטיבית עוד יותר עבור פרילנסרים. הם עובדים בקצב שלהם.

פרילנסרים יכולים לבחור במקום לעבוד. זה יכול להיות בבית או מקום שתורם להם. זה יכול להיות אפילו יותר מרגש ומעורר השראה או מצב רוח "בדרכים" מכיוון שהוא יכול להיות נייד גם באמצעות הטכנולוגיה העדכנית ביותר של אפל iPad או טאבלט של סמסונג.

פרילנסר מציע מגוון עבודות או פרויקטים. אז אין מקום לשעמום. לאחר שעובדים פרילנסרים בהישג יד, פרילנסרים יכולים להרוויח יותר!

יתכנו מקרים שבהם הטבות עשויות להיות מוצעות במיוחד ליועצים, כגון נסיעות ולינה בחינם! פרילנסר זמין לא רק בקהילה שלך או בשוק המקומי שלך, אלא גם באופן לאומי ובינלאומי.

לכן, פרילנסר הוא חוויה מספקת מאוד מכיוון שהוא מעניק לפרילנסר יותר זריזות לרווח, יש לו אפשרות לעבוד על בחירתו או על נישת השוק ולהופיע בזמן ובמרחב שלו.

איך להיות פרילנסר?

ישנן מספר דרכים לפרילנסר שכן ישנם גם אתרים רבים בנושא זה. רק שימו לב שיש אתרים אמיתיים ומזויפים ולכן תמיד יש צורך במשא ומתן רק עם אתרים מהימנים. פרילנסר למתחילים חייב לבחור אתר עצמאי אשר ידוע בשלמותו, אמינותו ובמידת האפשר עם בסיס לקוחות ענק. אין ספק להשתמש באתר האינטרנט של פרילנסר דוט קום עם הממשק הידידותי למשתמש.

פרילנסר דוט קום הוא אתר עם מוניטין, ניסיון ונחשב לאחד מאתרי החיפוש המובילים, כפי שזוזים על ידי בלוגרים ובעלי השפעה ברמת העולם המשפיעים.

ב http://www.freelancer.com, זה קל כמו, A, B, C. השלבים הבסיסיים הם:

ת היכנס

ב

ג. תתקבל לעבודה

פרילנסרים יכולים להירשם בחינם ב http://www.freelancer.com ויכולים להציע הצעות מחיר לעבודות הפרילנסרים שהוצבו על ידי הקונים או הלקוחות או החברות.

מספר הפרויקטים והסכום הכולל כה עצום ואנחנו יכולים להשיג את נתח השוק במיוחד אם יש לך את הידע, הכישורים, הכישרון והגישה.

אז למה אתם מחכים, תנו לנו לטייל בעולם הפרילנסרים! זה הזמן שלך לזרוח ולקבל הכנסה רבה יותר.

פשוט נסה את זה ומי יודע שאתה יופתע כיצד מידע זה יכול לגרום לך להתחיל בתור הזמן שלך לשתף את הפוסט הזה לכל החברים שלך. אתה מוזמן להגיב ולספר לנו גם את החוויה שלך על המסע שלך בעולם הפרילנסרים ...

המשך ללמוד והמשיך לחזור לאתר שלנו מכיוון שמידע עסיסי ומעניין נמצא בפתח!

פורסם על ידי Daniel D'Ambrosio אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

חברות לעיצוב אתרים – כיצד לבחור את המתאים לעסק שלך

האתר שלך הוא כרטיס הביקור של החברה שלך באינטרנט, כך שאתה צריך שיהיה לך אחד שאתה גאה בו ועושה את העבודה שהיא אמורה להציע, ולהציע צפייה נעימה לדפדפנים שלך, שניתן להשיג רק באמצעות פיתוח אתרים איכותי. פירוש הדבר לגרום לחברה מקצועית לפיתוח אתרים לפתח את האתר שלך וליצור פתרונות מבוססי אינטרנט לעסק שלך. אך לפני שניגשים לחברת עיצוב אתרים, עליכם להבהיר את הדרישות שלכם. כך אתה עושה את זה.

ראשית, עליך לקבוע את יעדיך. מה המטרה של אתר האינטרנט שלך? האם אתה מוכר מוצרים, מציג את תיק העבודות שלך, מכריז על שירותיך? מה אתה רוצה שהמבקרים שלך יעשו? שים את עצמך בנעלי המבקר שלך. מה הם מצפים למצוא באתר שלך?

בשלב הבא עליך להגדיר את התקציב שלך. אם יש לך נתונים אלה בידיך בהתחלה יכול לעזור במשא ומתן שלך עם חברות עיצוב אתרים. אבל אל תגלה את התקציב שלך. תמיד קבל הצעות מחיר על פי הצרכים שלך קודם. הדבר הראשון שכנראה היית עושה אם אתה גר בליברפול הוא, היכנס לגוגל וחפש חברות עיצוב אתרים בליברפול. נצל את היתרון של הטווח הגלובלי של האינטרנט וחפש סוכנויות עיצוב אתרים בבריטניה. קח בחשבון גם שיקולים אם יש לך צוות טכני כלשהו שאתה מעסיק, היית צריך לבצע את התחזוקה של האתרים בעצמך? אם אין לך צוות, פתרונות מבוססי אינטרנט יכולים להיות האופציה הנכונה לפיתוח אתרים שלך, המוצעים על ידי סוכנויות עיצוב אתרים רבות בבריטניה, כיצד היית מוצא חברות אלו? פשוט בצע חיפוש מהיר בגוגל עבור סוכנויות עיצוב אתרים בבריטניה וזה אמור להעלות רשימה ארוכה של סוכנויות עיצוב אתרים בבריטניה. אך אז נותר לכם לבחור את החברה המתאימה לצרכי פיתוח האינטרנט שלכם. עם זאת, תוכל לבצע חיפוש ספציפי יותר לאזורים מסוימים כמו חברות עיצוב אתרים במנצ'סטר, שיהיו מקומיות יותר, כך שתוכל ללכת לראות את חברת פיתוח האתרים שלך כאשר תצטרך. חברות עיצוב אתרים בלונדון נוטות להיות יקרות יותר בהשוואה לשאר חלקי הארץ

קביעת המטרות שלך בדרך זו מאפשרת לך להסביר בבירור את הדרישות שלך בפני סוכנות עיצוב האתרים שתבחר. למעשה, מדובר באותם סוגים של שאלות שחברות פיתוח אתרים שואלות בתחילת כל פרויקט. אם יש לך את התשובות בהישג יד, פירוש הדבר שיש לך סיכוי טוב יותר להשיג את האתר הרצוי. בנוסף, המידע שתאסוף משאלות אלה יכול לעזור בבחירת החברה המתאימה לפיתוח אתרים.

לבסוף אנו מגיעים לשלב החשוב ביותר בבחירת חברת עיצוב אתרים. זכרו שבניית אתר כוללת כישורים נפרדים של עיצוב ופיתוח. אתה זקוק לחברה עם התמחות הן בעיצוב אתרים והן בפיתוח אתרים. ואם למשרד יש כישורים עסקיים, עדיף, כפי שתמצאו אם אתם מחפשים חברות עיצוב אתרים בבירמינגהם, יש להם הרבה מיומנויות בפיתוח אתרים ומציעים פתרונות מבוססי רשת.

למעשה חברת עיצוב אתרים ופיתוח אתרים אידיאלית צריכה להציע גם ייעוץ SEO וייעוץ שיווקי. חיפוש חברות עיצוב אתרים לידס ייתן לך פחות בחירה בפיתוח אתרים ובקידום אתרים, אולם אם היית מחפש חברות עיצוב אתרים מנצ'סטר או חברות עיצוב אתרים בלונדון, היית מוצא יותר חברות עם תערובות של קבוצות מיומנות שונות כדי ליצור אתרים שלך פרויקט פיתוח אתרים מצליח, גם על המשרד להיות בקי בעולם הסחר האלקטרוני המשתנה במהירות ולהיות מסוגל להציע פתרונות כגון שילוב בסיסי נתונים, ניהול תוכן ועגלות קניות, למשל. משרד שיש לו ידע כל זה יוכל להמציא רעיונות ועצות שיובילו לפתרונות פיתוח מוחלטים. אז איך תמצאו את חברת עיצוב החלומות שלכם?

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להכין רשימה קצרה של חברות עיצוב אתרים ופיתוח אתרים ולבדוק את התיקים המקוונים שלהם. בדוק אם העיצובים שלהם נראים כאילו הם יעבדו לקונספט שלך. האם הפריסה נקייה וקלה לניווט? האם תדמית החברה מוצגת היטב והאם מטרת האתר ברורה באופן מיידי? היזהר מעיצובים כבדים באנימציות פלאש, או תכונות גרפיקה אך מעט טקסט. זה מצביע על כך שערכי חברת העיצוב יוצרים פונקציה שאינה יעילה אם אתה מנסה למכור משהו. בדקו אם החברה הציעה פתרונות מבוססי אינטרנט בעבר, שאלו אם תוכלו לדבר עם כל לקוח שלהם שביצעו מהם פתרונות מבוססי אינטרנט ופיתוח אתרים. זכור, אתה רוצה למצוא חברה אחת שתוכל להתמודד עם היבטי העיצוב והפיתוח של יצירת אתר. לבסוף, עליך לבקש הפניות ללקוחות. לאחר מכן, צרו קשר עם לקוחות קיימים ושאלו על ניסיונם בחברת עיצוב אתרים.

לא קל למצוא את הזכות עיצוב אתר החברה לצרכים שלך. אך אם פעל לפי ההנחיות הנ"ל, תוכל למצוא את סוכנויות עיצוב אתרים בבריטניה המתאימות לעסק שלך. תוכלו למצוא חברות עיצוב אתרים בכל הערים הגדולות בבריטניה כגון מנצ'סטר, לונדון, בירמינגהם, ליברפול ולידס.

פורסם על ידי Andy Lomax אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

כיצד ליצור עיצוב אתרים ייחודי

מה זה עיצוב רשת?

עם דרישות שוק גדלות בכל תחומי החיים, יזמים, עסקים ואנשים פרטיים המחפשים לקוחות או לקוחות חדשים מעוניינים שהמוצרים או השירותים שלהם יוצגו בצורה הטובה ביותר. האינטרנט סיפק פיתרון אידיאלי לשיווק הרעיונות, המוצרים והשירותים שלך לכל העולם, בלחיצת עכבר. כדי להבטיח הרחבה של העסק שלך אתה צריך שיהיה לך פורטל ייחודי שמושך לקוחות חדשים. בשלב זה תזדקק לאתר מעוצב בצורה יוצאת דופן. עיצוב אתרים הפך לחלק בלתי נפרד מפתרונות ה- IT לקידום השירותים והמוצרים שלכם; התהליך כולו יכול להיות מאוד מורכב ומעניין להיות מעורב איתו.

תכנון אתרים

עיצוב דפי אינטרנט הוא החלק החשוב ביותר בעיצוב אתרי האינטרנט שלך. דפי האינטרנט שלך צריכים להיות מושכים ומפתים. היישום של טכנולוגיות מודרניות כמו WordPress, MY SQL, PHP, Joomla ו- Adobe Flash הפך למגמה בעיצוב אתרים. יש להשתמש בכמה תכונות בסיסיות בעת תכנון אתר. הדבר הראשון והעיקרי הוא לזכור לא להפוך את דפי האינטרנט למסובכים. אחרת, מבקר עשוי לעזוב את האתר שלך ולהחליט לבלות באתר אחר שהוא מושך יותר, פשוט לניווט, אפילו שהוא מלא במידע או מוצרים דומים.

מטרת האתר שלך תיקבע על ידי בחירה נכונה של שם תחום. שם הדומיין שלך ישמש לזיהוי נוכחותך באופן מקוון. מעצבי אתרים משתמשים בהתגרה בשמות דומיין בעיצוב אתרים כטקטיקה מוצלחת במשיכת קונים פוטנציאליים לאתר. עיצוב אתר עשוי להיות בפורמט HTML, XML או בפורמט PHP, ותוכן האינטרנט צריך להיות פשוט ואינפורמטיבי, כך שהאתר שלך יכול לענות על כל אחת מהשאלות שיש ללקוח. נעשה שימוש בטכניקות חדשניות בכדי להפוך אתרים לידידותיים לקידום אתרים. פתרונות מסחר אלקטרוני וטכנולוגיית ניהול תשלום לפי קליק משמשים לעיתים קרובות גם בעיצוב אתרים.

מעצבי אתרים מוסמכים יוצרים עיצובים גרפיים ייחודיים ומשתמשים בפתרונות מיתוגיים כדי להפוך את כל עיצוב האתרים לאטרקטיבי יותר. תשומת לב רבה ניתנת לניווט באתר, ערכת צבעים או ערכות נושא ושימוש במולטימדיה, גרפיקה ותמונות. יש לנקוט בזהירות רבה כדי להבטיח תאימות בין דפדפנים. עיצוב אתרים מושלם צריך להכיל פריסה הגיונית והעתק אינטרנט הגון.

היתרונות של אתר מעוצב היטב

עיצוב אתרים מושלם יכול לחולל מהפכה באסטרטגיות השיווק המקוון אם הוא מטופח בקפידה ובחכמה. היתרונות של עיצוב אתרים מתוחזק היטב עם שימוש בזמן בטכנולוגיה יכולים להבטיח אופטימיזציה מקסימאלית למנועי חיפוש. תצוגה אטרקטיבית של המוצרים שלכם וסל קניות נוח לשימוש, לצד עמודים מעוטרים היטב מלאים בגרפיקה צבעונית בעיצוב אתרים קוהרנטי, בהחלט יהפכו את המבקרים ללקוחות שיביאו לפעילות עסקית.

עיצוב אתרים היה תשוקה לאוהבי תוכנה, ועם חידושים יומיומיים יותר ויותר אתרים יצירתיים לוכדים את כל עולם ה- IT. מקצוע בעיצוב אתרים קיבל מעמד גבוה בענף ה- IT, ועם התחרות ההולכת וגוברת הועמדה תחום זה בכל תחומי החיים.

פורסם על ידי Henrich Karstens אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

10 סיבות לבחור שירותי פיתוח תוכנה PHP

עם ההתקדמות המהירה בטכנולוגיה והמספר ההולך וגדל של עסקים מקוונים, חברות רבות עוברות לעבר שירותי פיתוח תוכנה - פיתוח אתרי PHP ועיצוב בין השירותים הנפוצים ביותר. כמעט כל ענף מחפש שירותי פיתוח תוכנה העונים על צרכיהם העסקיים באמצעות נגישות מקוונת למידע; מכאן, שיפור התקשורת וזרימת המידע.

PHP היא אחת משפות תכנות האינטרנט המקור הפתוח הפופולרי ביותר המשמשות לפיתוח אתרים ויישומים חזקים. זוהי שפת התסריט הנפוצה ביותר לבניית דפי אינטרנט דינמיים, ומסייעת במיוחד בייצור יישומים מותאמים אישית בהתאם לדרישות העסק.

שירותי פיתוח תוכנה PHP מספקים תאימות למספר פלטפורמות, מטפלים ביעילות מורכבת יותר ונותנים תמיכה במאגרי מידע שונים. על פי מחקר, 75% משרתי האינטרנט פורסים PHP כשפת פיתוח אתרים בצד השרת. חלק מהתכונות והסיבות הייחודיות לבחירת PHP על פני פלטפורמות או שפות אחרות הן:

1. קוד פתוח
PHP היא שפת תכנות בקוד פתוח שמשמעותה שניתן להוריד אותה, להשתמש בה ולשתף אותה בחינם. אין צורך בהוצאות לשימוש ב- PHP לצורך פיתוח אפליקציות אינטרנט.

2. תמיכה עשירה בפלטפורמת קוד פתוח
מפתחים ומשתמשי קצה יכולים להשתמש במספר יישומי אינטרנט קוד פתוח ללא עלות. ניתן לשלב מספר כלים עם קוד פתוח ומערכת ניהול תוכן (CMS) עם PHP כדי ליצור יישומים משופרים יותר. חלק מהיישומים האלה הם:

- Vtiger (CRM)
- וורדפרס, ג'ומלה, ממבו, דרופל (אתרי CMS / בלוגים)
- פורום, פורום PHPBB (פורומים)
- מג'נטו, Virtuemart, OsCommerce, Zen Cart ואחרים.

3. קלות שימוש
PHP מגיע עם קל למידה, שימוש ופריסה.

4. ניידות
ניתן לבצע PHP בשני השרתים: Windows או Linux. עם זאת, שרתים מבוססי לינוקס הם חסכוניים יותר מ- Windows, ללא דמי רישוי.

5. אבטחה
PHP מציע אבטחה גבוהה ומסייע במניעת התקפות וירוסים ותוכנות זדוניות.

6. פיתוח יעיל
שירות פיתוח תוכנה PHP כולל תהליך פיתוח מהיר וחסכוני בתוך זמן האספקה.

7. מסגרות יעילות
פרט לאספקת אפליקציות קוד פתוח בעלות אפסית, PHP מציעה מספר מסגרות לפיתוח יישומי אינטרנט בהתאמה אישית. מסגרות כאלה עוזרות לארגונים ליצור יישומים בקנה מידה גדול במהירות תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות ויעילות. חלק ממסגרות ה- PHP המפורסמות הן Symfony, Zend, Codeigniter ו- Zend.

8. פונקציות מובנות חזקות
ל- PHP מערך שלם של פונקציות מובנות לביצוע מספר משימות אינטרנט. זה עוזר בבניית אתרים עסקיים חזקים, פתרונות CRM, עיצוב עגלות קניות, פורומים קהילתיים, יישומי מסחר אלקטרוני ואתרים המונעים על בסיס נתונים.

9. PHP לעומת JAVA
בהשוואה ל- JAVA, הרבה יותר קל ללמוד PHP. ג'אווה דורש ניסיון עצום בפיתוח אפליקציות בגלל מורכבות השפה. כמו כן, PHP אינו תלוי בשרת.

10. עורך PHP
עורך PHP משמש מפתחים לניהול קוד מסוים של כל יישום תוכנה. בשירותי פיתוח תוכנת PHP, עורך PHP משמש לניהול משופר, סקירה ושינוי סקריפטים ביישומי PHP. עורכים אלה תואמים מערכות הפעלה שונות ויכולת זו נמצאת כתכונה מובנית בעיצוב העורך.

כמהנדס תוכנה, ספק שירותי פיתוח תוכנה באיכות גבוהה ומוצרי תוכנה ארגוניים לצורך יעילות עסקית. התמקדו בטכנולוגיות המתפתחות שיכולות לבצע ביצועים טובים יותר מהכלים והשפות הקיימות.

פורסם על ידי Celestia Sybila אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

אל תעשה טעויות אירוח אתרים אלה

אנשים רבים, במיוחד חדשים, כאשר הם רושמים את שמות הדומיינים שלהם, משוכנעים להירשם לחשבון אירוח בחברה שרשמה את שם הדומיין שלהם. זה יכול להיות godaddy.com, yahoo.com או כל מספר אחר של חברות רושמות דומיינים. זה ממש מצער, מכיוון ששירותי האחסון אותם אנשים מקבלים בדרך כלל אינם עונים על צרכיו של יזם מקוון. חשבונות אירוח אלה פשוט חסרים את הפונקציונליות שאתה באמת צריך כדי לקדם את העסק שלך.

הנה מה שקורה - חברות רישום שמות הדומיינים יציעו לכם הצעה של תוכנית אירוח ברמה נמוכה. מכיוון שלקוחות שרושמים את שמות הדומיינים הם בדרך כלל מתחילים, הם אינם מודעים לכל אפשרויות האחסון הזמינות במקום אחר. הם חושבים שרק בגלל שהחברה איתם מתמודדים יכולה לרשום שמות דומיינים, הם חייבים לקבל גם את האירוח הטוב ביותר.

כדי לקצר סיפור ארוך, אנשים שקונים את האירוח המוצע כאשר הם רושמים את הדומיינים שלהם בדרך כלל מאוכזבים ברגע שהם מתחילים עם העסק המקוון החדש שלהם. למרות שהם קיבלו מה שנראה כמו מחיר נמוך, הם יגלו מאוחר יותר, כאשר הם ישוו אותו להצעות אחרות, שזה באמת לא היה כל כך טוב.

אבל זה רק חלק מהבעיה. ככל שהם מעורבים יותר ויותר בניהול העסק המקוון החדש שלהם, הם מגלים שאולי יש תוכנה מיוחדת שהם רוצים להפעיל באתר שלהם. אולי זו עגלת קניות או אולי מערכת לניהול תוכן. כאשר הם בוחנים את הדרישות של התוכנה ומשווים דרישות אלה לחשבון האירוח שלהם, הם יראו שחשבון האירוח שלהם לא יתמוך בתוכנה החדשה. אתה מבין, רוב התוכנות הקשורות לשיווק ישתמשו במאגרי PHP או mySQL. אם חשבון אירוח האתרים שלך לא תומך ב- PHP וב- mySQL, פשוט אין לך מזל.

כמובן שלקוחות אלה יכולים לחזור לספק האחסון שלהם, שיסביר להם שהתכונות הנדרשות לתמיכה בתוכנה החדשה עומדות לרשותם, אך הם יצטרכו 'לשדרג' את חשבון האירוח שלהם. והשדרוג אגב לא בחינם. ייתכן שהאחסון המקורי שלהם עלה 7.95 דולר לחודש בלבד, אך האירוח החדש והמשודרג יעלה להם 25 דולר או 30 דולר לחודש. עכשיו, פתאום, העסקה הגדולה הזו לאירוח כבר לא נראית כל כך נהדרת.

אל תבזבז את הזמן והכסף שלך עם אירוח אתרים 'מציאה' שלא יעשה את העבודה.

טעות נוספת היא ניסיון לנהל את העסק שלך באמצעות אירוח בחינם. ראשית כל, אם אתם מחפשים אירוח אתרים בחינם מכיוון שאינכם מוכנים להוציא סכום כסף קטן עבור חשבון אירוח אתרים משלכם, תוכלו פשוט לוותר עכשיו. אם אתה רוצה לעשות הכל בחינם, אתה לא מחפש עסק אמיתי, אתה מחפש תחביב.

בדרך כלל, כאשר אתה הולך עם אירוח בחינם, כתובת האתר שלך תהיה בסופו של דבר משהו כמו "freehosting.megacities.com/18987/~parkavenue/1793" אם העניין היחיד שלך הוא שיהיה מקום באינטרנט להציג את התמונות המשפחתיות שלך, אולי האירוח החינמי מתאים לך. אבל אם אתה מנסה לנהל עסק, אירוח בחינם יכול להיות נכות גדולה. ראשית, כתובת האתר לא נראית מקצועית במיוחד.

וחברות האחסון החינמיות נוטות להציג כרזות פרסום משלהן בדפי האתר שלך. איך זה נראה ללקוחות הפוטנציאליים שלך? תאר לעצמך שאם אתה מנסה להפעיל עסק משפחתי וכאשר לקוחות פוטנציאליים מבקרים באתר שלך, באנרים שמפרסמים "חדרי צ'אט למבוגרים" נמצאים בדפים שלך.

סוגי אירוח אתרים - בעיקר ישנם שני סוגים שונים של אירוח אתרים. האחד מבוסס על Microsoft Windows והשני מבוסס על לינוקס / יוניקס. ההמלצה האישית שלי היא להתרחק מהאחסון מבוסס Windows. היו לי חברים שהשתתפו באחסון חלונות, ואחר כך התברר לי שחלק גדול מהתוכנות שרצו להריץ אינו תואם לשרת Windows. לרוב כל התוכנות מבוססות האינטרנט המשמשות למטרות שיווק נועדו לפעול על שרתי לינוקס, ולכן לא הייתי ממליץ על שום דבר מלבד אירוח מבוסס לינוקס.

כעת, לאחר שביססנו את הצורך באחסון מבוסס לינוקס וכי אינך צריך לקבל אירוח מאותו מקום בו רשמת את הדומיין שלך, השאלה היא - היכן מקבלים אירוח?

אני אכניס לך סוד קטן - כל אותן מודעות באנר והודעות דוא"ל שאתה כנראה רואה בהצעות אירוח - התעלם מהן. האחסון הטוב ביותר שראיתי זמין במחירים זולים ב- eBay. כן, איביי, המכרז המקוון.

פשוט עבור אל ebay.com וחפש "משווק אירוח אתרים" על ידי קבלת חשבון אירוח של משווק, תקבל את כל האירוח שתזדקק אי פעם. כך זה עובד - חשבון אירוח של משווק נותן לך את היכולת למכור חשבונות אירוח לאנשים אחרים. אחד היתרונות של חשבון משווק הוא שבדרך כלל תוכלו לארח מספר בלתי מוגבל של דומיינים.

כרגע ייתכן שאתה חושב שזה לא בשבילך כי אתה לא מעוניין למכור אירוח לאנשים אחרים. אתה רק רוצה אירוח לעסק שלך. זה בסדר, אינך צריך למכור אירוח באמצעות חשבון המשווק. אתה יכול פשוט להשתמש בזה בעצמך. אתה יכול להשתמש בו כדי לארח את הדומיין החדש שרשמת לאחרונה ולאחר מכן, בהמשך, אם אתה רושם שמות דומיינים נוספים, אתה יכול לארח גם אותם - מבלי לשלם עוד כסף עבור אירוח.

קניתי חשבון למשווק אירוח ב- eBay לפני כ -3 שנים. זה מלא תכונות, אמין, והשירות והתמיכה נהדרים. אני משלם 139 דולר לשנה וכרגע מתארחים כ 95 דומיינים. בצע את המתמטיקה - זה מסתכם בקצת יותר מדולר לשנה עבור אירוח שיש בו את כל מה שאני צריך. אני חושב שזו עסקה די טובה.

אם אתה לא רוצה לקבל חשבון משווק, אתה יכול להסתדר אפילו יותר זול. יש לי חשבון אירוח נוסף שקניתי ב- eBay שמארח רק דומיין יחיד, אבל זה עולה רק 75 סנט בחודש. חשבון 75 סנט זה תומך ב- PHP, mySQL, יש מקום ורוחב פס ללא הגבלה, חשבונות דוא"ל ללא הגבלה וכמעט כל מה שעולה על דעתכם.

אני ממליץ לך בחום לבדוק את הצעות האירוח ב- eBay לפני שתתחייב. להלן התכונות שברצונך לוודא שיש לאירוח שלך -

1) שרת אינטרנט מבוסס לינוקס

2) בקרת מנהל CPANEL. זהו מנהל רשת האינטרנט שבו אתה יכול לבדוק סטטיסטיקות תעבורה, להגדיר מסדי נתונים של mySQL, להגדיר חשבונות דוא"ל ועוד הרבה יותר

3) Fantastico - זהו כלי עזר להתקנה שמאוד שימושי לקבל. זה מאפשר לך להתקין באופן אוטומטי כמה יישומי תוכנה בעלי עוצמה גבוהה בלחיצת עכבר אחת בלבד. רוצים בלוג וורדפרס? לחץ ויש לך את זה, מוכן להתגלגל. רוצה פורום מקוון - אותה עסקה, לחץ והיא שם. קטלוג ועגלת קניות - ניחשתם נכון, לחצו שיהיה לכם.

מובן מאליו שעליך לבדוק את משוב המוכר ב- eBay לפני שתתחייב. ראה מה יש ללקוחות אחרים לומר על השירות. אתה רוצה לוודא שאתה מתמודד עם מישהו מכובד.

פורסם על ידי Carson Dan אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

שאלות שעליך לשאול לפני שכירת מפתח אתרים

חברות העיצוב של אתרים הן השותפות שלך לשיווק. אתרי האינטרנט שהם מעצבים עבורך משמשים כלי חשוב בהעברת המשימה והחזון שלך ובהשגת היעדים הממוקדים שלך. הקשר שלך עם חברות בעיצוב אתרים הוא מעבר לחוזים העסקיים. אתה פשוט לא מקצה להם פרויקט אלא גם מפקיד בידיהם את המותג שלך. גם אם אתה יודע מעט מאוד על טכנולוגיה אז גם ניתן לבנות את האתר שלך בתקציב שלך ובזמן. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות הוא להכין את עצמך עם כמה שאלונים בסיסיים כדי שתדע מה לשאול מפתחי אתרים לפני שתעסיק אותם. זה יעזור לך להבין את גישת העבודה שלהם כדי להתמודד עם אתגרים ייחודיים שהעסק שלך נאבק בהם. יתר על כן, תוכלו להעריך את התשובות ולקבל מושג כי האתרים שהם מספקים נראים נהדר, העבודה שהם עושים ראויה לשבח והפתרונות שהם מספקים הם מקצועיים.

בין אם פונים למפתחי אתרים לפיתוח אתר מאפס או חידוש האתרים הקיימים, ההחלטה להעסיק את מפתח האתר הטוב ביותר היא המשימה הקריטית ביותר. עם כל כך הרבה אפשרויות של חברות פיתוח אתרים לבחירה, הן במשרה מלאה והן כפרילנסרים, זה הופך להיות מוחץ לבחור איזו מהן תתאים ביותר לצרכים שלך. כדי לעזור לך, הנה רשימה ממצה של שאלות לכל חברת פיתוח יישומי אינטרנט שאתה שוקל לעבוד איתה:

1. איך אתה מתמחר את השירותים שלך?

אתה רוכש שירות מקצועי בו צוות מומחים חייב להשקיע את זמנו ומאמציו בתכנון, פיתוח, בדיקה וניהול הפרויקט שלך. המחיר לפיתוח אתרים יכול לנוע בין כמה דולרים לאלפים. עם זאת, הבדלי מחירים גדולים נוצרים על סמך התכונות הנוספות שאתה רוצה לשלב באתרי האינטרנט שלך, כגון עגלות קניות, שערי תשלום וכו 'וכמה עבודה גרפית ברצונך לבצע.

2. איך אתה עוקב אחר ההצלחה של אתרי האינטרנט שלך?

שאלה חשובה יותר מאשר "כמה זה עולה?" האם "כיצד חברות מודדות את ההצלחה באתרי האינטרנט שלהן?" ישנם כמה מונחים טכניים כמו שיעור יציאה מדף כניסה, יחס המרה, ביקורים ייחודיים, זמן באתר, צפיות בדפים, קישורים נכנסים, דירוג מנועי חיפוש וכו 'המגדירים את ההצלחה של אתר. שאלת המשך נוספת שעשויה להתעורר היא לאיזה מספר לצפות. זו בדרך כלל שאלה אופיינית וקשה לענות עליה אפילו על ידי המשרד המנוסה ביותר. אך אם יש להם ניסיון קודם בפרויקטים דומים, עליהם להיות בעלי מושג כללי.

3. מהם שירותי הליבה שלך?

משרד המציע שירותי פיתוח אתרים מותאמים אישית מספק לעיתים קרובות שירותים אחרים כמו עיצוב אתרים, אירוח ושיווק דיגיטלי. בדרך כלל, חברות בעלות מיומנויות שלמות נוטות יותר להחזיר את ההשקעות שלך וכן כשירות יותר לספק את הפתרונות הטובים ביותר.

4. מה המדיניות שלך בנוגע לבניית אתרים עבור המתחרים שלי?

החברה שתבחר לעיצוב אתרים צריכה לדאוג לייצור הכנסות לעסק שלך כמו שאתה. כתוצאה מכך, היא חייבת להיות מסוגלת לגייס מדיניות שהיא נוקטת בכדי לעצב אתרי אינטרנט לתעשיות בתחומים דומים. זו שאלה טובה לשאול שיכולה לעזור לך בתהליך ההערכה שלך.

5. איזה מידע אתה צריך מהצד שלי כדי להתחיל?

לעיתים קרובות, לקוח נדרש לספק תמונות, טקסטים ותוכן אחר אותו הוא מעוניין לפרסם באתר האינטרנט שלו. אם הוא רוצה שהחברה תקבל את אותו הדבר בשמו, עליו לספק לחברה מידע בסיסי. לא משנה מה המקרה, יש להודיע ​​על כך לחברה מראש.

מלבד השאלות הכלליות האלה, אתה עשוי לשאול כמה שאלות טכניות כמו:
• האם אוכל לקבל את הבעלות על קוד התוכנית הסופי, התוכן והתמונות?
• האם אוכל לקחת את האתר לחברה אחרת לפיתוח אתרים לצורך עדכונים והרחבה?
• האם אקבל את התיעוד של מקרי הבדיקה הנעשים בכדי לאתר ולתקן את הבאגים?
• האם שם הדומיין וחשבון אירוח האתרים יירשמו תחת שמי?
• האם אוכל לגשת לסטטיסטיקה של אתרי מבלי ליצור קשר עם החברה?

הצבת העסק שלך באינטרנט זה כמו להיות נגיש ברחבי העולם. אתר הוא המשקף את היעדים העסקיים שלך בקרב הקהל שלך. חיוני שהחברה שבחרת תצדיק את החלטתך. שאל שאלות מעמיקות וערוך מחקר שוק יסודי לפני שתסיים. זה יבטיח לך לשמור על שותף מוכוון תוצאות לעסק שלך.

פורסם על ידי Pooja Sharma אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

מה לחפש בזמן העסקת מפתחי PHP ייעודיים?

האינטרנט כיום מלא בספקי שירותי מיקור חוץ שונים שטוענים שהם מספקים את השירותים הטובים ביותר במחירים נוחים. ממגוון כה רחב, בחירת מפתח האתר המתאים ביותר עבור PHP דורשת מחקר רב ומחויבות. צריך לקחת בחשבון הרבה גורמים בעת שכירת שירותי פיתוח אפליקציות php מחברת מיקור חוץ. התכונות המוזכרות להלן הן חלק מהתכונות העיקריות שעליך לחפש לפני שכירת שירותי פיתוח ייעודיים ל- PHP.

שירותי פיתוח PHP בהודו - תכונות שעליך לחפש בעת שכירת מפתחים ייעודיים:

 • שום דבר לא יכול לתאר את איכות היזם הטובה כמו עבודתו, דאג לבדוק את תיק העבודות שלהם בכדי לשפוט את האיכות והמומחיות של היזם. אתה יכול גם לקרוא המלצות של לקוחות או לבקש התייחסות של לקוחותיהם ולהתקשר לשאול אותם על טיב השירות.
 • השלב השני והחשוב ביותר יהיה שנות הניסיון של חברת פיתוח אתרים. בחר חברת תכנות PHP עם רקורד של 5 שנים ומעלה. בחן את בקיאותם של מפתחי אתרים דינמיים על ידי שאלת שאלות אודות תוכנית הפיתוח.
 • שאל על אסטרטגיות תכנות ה- PHP שלהם ואסטרטגיית SEO כחלק מההצעה להשוות אותה לחברות אחרות לפיתוח אפליקציות php בהודו.
 • בקש את המספר הכולל של מפתחי אתרים דינמיים שיעבדו בפרויקט שלך. עליך להבטיח כי מי יהיה הבעלים של זכויות האתר והתוכן לאחר סיום הפרויקט.
 • בחר תמיד בחברת פיתוח אתרים בהתאם לדרישותיך. נניח שאתה זקוק למתכנת עבור אתר מסחר אלקטרוני, שכדאי יותר לבחור מפתח שיש לו ניסיון רב יותר בפיתוח אתרי מסחר אלקטרוניים ומותאמים אישית.
 • שאל כיצד מספר השעות שהם יקדישו לפרויקט שלך וודא שהם נותנים דוחות עבודה קבועים למקרה שהחלטת להעסיק מפתחי PHP ייעודיים.

ואחרון חביב; דאג לברר לגבי המחיר שאתה צריך לשלם עבור השירותים. מכיוון שמפתחי אתרים פרילנסרים PHP אינם עקביים כל כך, כדי להתנער מכל מכשול בשירותי פיתוח אתרי ה- PHP שלך, דאג להזמין מפתח אתרים דינמי אמין.

פורסם על ידי Jyoti M אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

חמשת הכלים המובילים לניתוח אתרים לשיפור ביצועי העסק

כל עסק מייצר נתונים ורושם אותם כחלק מהדרישה התפעולית שלו. הנתונים, הקשורים במיוחד לאתרי אינטרנט של חברות, יכולים להגיע בצורות רבות כגון מספר המשתמשים המבקרים באתר שלך ומיקומם או יותר, ומספר הרוכשים מוצרים מאתרך, בין היתר.

אם לא משאירים את השגחה על הנתונים, אפשר להתייחס אליהם כאל פגיעות פשוטות שתופסות שטח שרת יקר ואילו אם הם מנותחים בעזרת כלים מתאימים ופועלים בהתאם, הם יכולים להפוך לעסק. המתודולוגיה של ניתוח נתוני האינטרנט כוללת מדידת תעבורת המשתמשים, חיזוי ביצועים, מדידת רמות שביעות רצון הלקוחות ותכונות אחרות של עסקים באמצעות סטטיסטיקה ותכנות מחשבים.

מדוע ניתוח נתונים ברשת חשוב

 • כדי לברר את רמת הביצועים הנוכחית של האתר שלך ואת תחומי השיפור
 • כדי לחלץ מידע לפעולה לשיפור אסטרטגיות שיווק, להגביר את הביצועים ולשפר את קבלת ההחלטות
 • לדעת את פרופיל המשתמשים ולהבין את דפוסי הגלישה והקנייה שלהם
 • לחיזוי התנהגות משתמשים משתנה, דינמיקת שוק והשפעתם על העסק
ככל שהאתגרים לפני עסקים הופכים מורכבים יותר ודפוסי נתונים מסורבלים יותר, השימוש בכלי ניתוח הפך לחשוב יותר מאי פעם. לפיכך, כדי למנף את הפונקציונליות של הכלים או השירותים הזמינים לטובת העסק שלך, הפעלת שירותי פרסום מקוונים מקצועיים עם מומחיות נכונה יכולה להיות אסטרטגיה מתחשבת. בואו נדון בחמשת הכלים המובילים לניתוח אתרים שנמצאים בשימוש נרחב ברוב החברות של ימינו, ובכאלה שבהם תוכלו להשתמש בקלות בכדי לעזור בשינוי העסק שלכם.

גוגל אנליטיקס: ללא ספק הפופולרי ביותר מבין כל כלי ניתוח האינטרנט הקיימים, זה מגיע בחינם עם התכונות הבאות. עם זאת, גרסה מבוססת מנוי הנקראת Google Analytics 360 זמינה גם עבור משתמשי ארגונים.

 • עוקב אחר מקור הנתונים של האינטרנט המפוזר על ידי ערוצים, מכשירים ומיקומים
 • עוקב אחר פעילות המשתמש באתר על סמך מדדים הקשורים לביצועים, כגון מספר הביקורים הכולל, עסקאות, הכנסות וכו '
 • מנתח את פעילות המשתמשים באתר כולל אזורים (עמודים) מהם נראה שהמשתמשים קיפצו
 • מספק דוחות מפורטים שיכולים לעזור בשיפור אסטרטגיות שיווק דיגיטליות כמו קמפיינים ברשתות חברתיות, מלבד הכוונה למיקוד טוב יותר של דירוגי מנועי החיפוש והמרות
היבט חשוב של גוגל אנליטיקס הקשור לפרסום מקוון נקרא גוגל אדוורדס, המציע שירותים מותאמים אישית כגון תשלום לקליק (PPC) ועלות לרכישה (CPA). שירות שיווק בתשלום זה, הידוע כמרוויח ההכנסות הגבוה ביותר של גוגל, משמש מפרסמים ומשווקי אתרים להצגת רישומי מוצרים, עותקי פרסום ותוכן וידאו גבוה ב- SERP של גוגל.

עם זאת, האזור היחיד שגוגל אנליטיקס משתרך עליו הוא לספק את התיאור של נתוני זמן אמת בשלמותו, מה שהוא עושה במידה מסוימת אך עם כמה נקודות נתונים בלבד.

Kissmetrics: בניגוד ל- Google Analytics, Kissmetrics מספקת נתונים מקיפים הקשורים לרשת אודות פעילות המשתמשים על בסיס בזמן אמת. הוא מציג פעילות משתמש פרטנית לאורך פרק זמן המתפרש על פני מכשירים, מיקומים וזמן. זה נותן תובנה לגבי אנשים או קבוצות משתמשים ספציפיות, והוא שימושי במיוחד עבור יישומים ניידים ואתרי מסחר אלקטרוני. וכן, זה לא בא בחינם עם חיובים החל מ- $ 200 לחודש.

קליקי: הכלי מספק נתונים מקיפים בזמן אמת על פעילות משתמש פרטנית, דירוגי חיפוש וניתוח וידאו. מעניין שהוא מספק מתיחת מפת חום של משתמשים בזמן אמת באמצעות יישומון מקוון. החלק הטוב ביותר הוא שזה בחינם עד 3000 צפיות בדף יומי, אך גובה 19.99 דולר לחודש מעבר לכך.

הכלי מתריע גם כאשר האתר שלך מחובר לאינטרנט. זה עושה זאת על ידי שמירה על כרטיסייה באתר שלך מחמישה מיקומים שונים ברחבי העולם. לפיכך, זה מסייע לחברות לעבוד לקידום נתונים עסקיים בזמן אמת כדי להגיע לתוצאות טובות יותר.

Woopra: לכלי הניתוח הזה בזמן אמת יש תכונת צ'אט לייב ייחודית המאפשרת לבעלי אתרים או משווקי רשת לשוחח בצ'אט עם משתמשים המבקרים באתר. תכונה זו יכולה לתת תובנות חשובות על האתר מנקודת מבטו של המשתמש ומסייעת בשיפור החסרונות (אם ישנם).

כמו כן, באמצעות תכונת AppConnect של הכלי תוכלו להתחבר לפלטפורמות אחרות כמו Salesforce, WordPress, HubSpot, MailChimp וכו '. היא זמינה בחינם (עד 30,000 פעולות בחודש) והן בגרסאות בתשלום (עד $ 1,199.95 לחודש ומעלה עם תכונות מתקדמות ברמת הארגון.)

FoxMetrics: האתר זמין במחיר של 299 דולר לחודש, ומספק מידע לביצוע לבעלי אתרים הנוגע להתנהגות הגלישה של המשתמשים לאורך תקופה כולל ביצוע מכירות. באמצעות הכלי תוכלו אפילו לעקוב אחר לקוחות שנטשו עגלות קניות באמצעות מיילים ומבצעים ממוקדים. הכלי מאפשר ליצור סקרי משתמשים וטופסי משוב מלבד הפניית המשתמשים לדפים המתאימים להם יותר.

סיכום

כלי ניתוח אתרים יכולים לספק תובנות חשובות לגבי תעבורת המשתמשים, היבטים שונים הקשורים אליה, והדינמיקה המשתנה שלה. עם זאת, מידע כזה לא ישמש אלא אם ננקט פעולה מתאימה לשיפור חוויית המשתמש ובכך להמרות אפשריות. במאמר, 5 הכלים המובילים לניתוח אתרים נדונו מבחינת השימוש בהם בשיווק דיגיטלי. הקוראים מוזמנים לתת את הערותיהם על כך.

פורסם על ידי Anabik Chakraborty אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

PHP – מקור, יישום, צמיחה והיקף!

PHP היא שפת התסריט הנפוצה ביותר, המשמשת בעיקר לפיתוח אתרים ופיתוח אפליקציות, בכל רחבי העולם. ביסודו של דבר, PHP משמש לשפת סקריפטים קוד פתוח ומטרה כללית. PHP התחיל ככלי לדף הבית האישי, שפותח על ידי רסמוס לרדורף בשנת 1995 ואז הוא הוכיח את עצמו כה שימושי בפיתוחים שונים של אתרים ויישומים, עד שהוא גדל במהירות והפך לשפה מלאה הכוללת את השוק של ימינו, והיא קיבלה את השם "PHP Hypertext Preprocessor" בדרך לייצג את יכולותיו המורחבות. PHP קל לשימוש, מהיר, חינם, מאובטח ורב-תכליתי.

עליך להשקיע קצת זמן וללמוד PHP ממכון מקצועי, אם אתה רוצה להיות מפתח אתרים מצליח. כדי לעבוד על כל מערכות ההפעלה כמו לינוקס, MAC, windows ואחרות, חשוב מאוד ללמוד ולעבוד על שפה זו באופן מעשי. היתרון העיקרי הוא שגם אם אתה לא מתכנת ולומד, אתה יכול לתפוס את השפה הזו בקלות בלי שום בעיה. פקודות PHP פשוטות למדי, משובצות בתגי HTML וקידוד קלים. פקודות PHP מופעלות על שרת כך שהוא מספק דף אינטרנט אינטראקטיבי באיכות גבוהה.

כיום יש בשוק ביקוש עצום למפתחי PHP עבור מומחים ורעננים יותר. במקור, קורסים מעוצבים ומסובכים כאלה עונים על הדרישות של טיימרים ראשונים ומפתחים מיומנים. מרכזי הדרכה ל- PHP ילמדו אותך על פרויקטים אמיתיים בכדי לשפר את הידע המעשי שלך בקפיצות. היתרון העיקרי של PHP הוא שמדובר בהורדה בחינם ולא עולה לך שקל אם אתה רוצה להתאמן בשולחן העבודה שלך בבית. ישנם מומחים רבים שיכולים להדריך אותך לקורס המתאים ביותר עבורך על פי כישוריך וניסיון העבודה שלך.

הכשרת PHP סייעה למספר אנשים למצוא עבודה. יש מספר רב של הזדמנויות ל"קורסי הדרכה למסגרות PHP "שונות בהתאם לדרישות התעשייה. לתלמידים שרוצים לרכוש ידע מעמיק יותר ולהבין מסגרות שונות, ישנן מעט תוכניות שתוכננו על ידי מומחי PHP. מכיוון שהתעשייה צומחת במהירות, השירותים האחרונים והתשתית החדישים ביותר מוצעים על ידי המוסדות השונים לריכוז ולמידה טובים יותר בקרב התלמידים.

בתקופה האחרונה מפתחי PHP נאלצים להיאבק בקידוד ולחשוב באופן מונחה עצמים, לצבור טראפיק גבוה ולחקור יותר מתמיד. ידיעת שיטות ממשק משתמש והתמודדות עם רזולוציות שונות של מכשירים אינן עניינן, אך מעטות חברות המבקשות זאת.

בסך הכל, PHP ידועה כשפת התכנות הפופולרית והתפתחותה הדינמית עם הזמן, המשמשת כיום לפיתוח חנויות דינמיות מקוונות, עגלות קניות ויישומי מסחר אלקטרוני שונים באופן מאובטח ונוח. כיום פיתוח אתרי PHP פורש כנפיים כמו טכנולוגיות אחרות. לפיתוח אתרים דינמיים גמישים מאוד, PHP היא אחת האפשרויות הטובות ביותר בפיתוח אתרים. ליצירת אתרים דינמיים, מעצב אתרים בדרך כלל מעדיף PHP כשפת התכנות מכיוון שניתן להטמיע סקריפט זה בקלות בקידוד HTML. ואם מדברים על היקפו, זה המקום הטוב ביותר לשיווק והברקה של הכישרון שלך.

פורסם על ידי Pawan K. Shah אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

האם העסק שלך זקוק לתוכנית אחזקת אתרים?

אז האתר החדש שלך הושלם - מזל טוב! יש הרבה חלקים נעים לבניין, מקידוד לעיצוב לתוכן.

עם זאת, אם ברצונך למשוך לקוחות ולשמור עליהם, אינך יכול לקבל מנטליות "הגדר אותה ושכח אותה" לאחר סיום העבודה הראשונית - שיווק העסק שלך לא נועד רק ליצור נוכחות באינטרנט.

חשוב שתקבע עדיפות לתוכנית תחזוקת אתרים לעסק הקטן שלך. להלן 4 סיבות מדוע:

1. אתה רוצה להציע חווית משתמש טובה.

קישורים שבורים, 404 עמודים, דפי נחיתה חצי אפויים, זמני טעינה איטיים ... המבקרים שלך ילכו למקום אחר אם הם לא ימצאו את מה שהם מחפשים מהר. הדבר האחרון שאתה רוצה לעסק שלך הוא שהלקוחות יחוו תסכול.

כמו כן, אתה לא מתכוון לבנות אמון בקרב הקונים אם אתה לא מציע חוויית משתמש טובה - מי ירצה להזין את כרטיס האשראי שלהם או פרטי קשר כאשר נוכחותך המקוונת נראית מוזנחת?

האתר שלך הוא הפנים של העסק שלך, אז השקיע את הזמן והאנרגיה בכדי לשמור על עדכניותו. עקוב אחר תקלות והתמקד בהוספת תוכן טרי כמו בלוגים, מאמרים, אירועים והמלצות בתדירות האפשרית כדי לספק חווית משתמש טובה ולקצור את היתרונות של SEO.

2. זה המפתח לביטחון ובטיחות.

אתה לא אחראי רק להגנה על הנתונים שלך, אלא גם לאחריות למידע המבקרים שלך. דרישות האבטחה משתנות תמיד, ואף אחד לא בטוח - אפילו מותגים גדולים הם יעדים להתקפות סייבר ולהפרות נתונים.

בסוף 2016 הודיעה אובר כי המידע האישי של 57 מיליון משתמשי אובר ו -600,000 נהגים נחשף על ידי גנבי סייבר. כדי להחמיר את המצב, החברה ניסתה להסתיר את ההפרה במקום לדווח עליה.

בנובמבר 2018, מריוט אינטרנשיונל התייצב עם מידע לפושעי סייבר שגנבו את הנתונים של כ -500 מיליון לקוחות.

מכיוון שהאקרים הופכים חכמים יותר כל הזמן, אתה זקוק לתוכנית שאתה יכול לסמוך עליה כדי לשמור על הנכסים המקוונים שלך.

להיות יוזם ולהגן על האתר שלך עכשיו זה הרבה יותר קל מאשר להתמודד עם ההרס, ההפרעה והעלויות העצומות של אתר שנפרץ, איבד נתונים והרס את דירוג גוגל.

תוכנית האבטחה והתחזוקה כוללת:

• ניטור מתמשך ומתקדם והגנה על "חומת האש של הדור הבא" מפני דואר זבל, תוכנות זדוניות וניסיונות זדוניים אחרים

• גיבויים אוטומטיים שוטפים של האתר שלך למקרה שיש צורך לשחזר אותו

• אתר בודק תמונות וקישורים שבורים כך שהוא יעבור חלק ומהיר

• עדכונים שוטפים של אתר וורדפרס שלך ותוספים לביצועים וביטחון מיטביים

• ועוד הרבה...

3. גיבוי מאובטח הוא הצלת חיים.

גיבוי הוא עותק שמור של האתר שלך, בין אם זה לפני יום או לפני חודש. גיבויים מאוחסנים בקבצים או בענן וניתן לשחזר אותם במידת הצורך.

אם אין לך גיבוי והאתר שלך נפרץ ונמחק, תצטרך להתחיל מחדש מאפס. לא היית רוצה שכל העבודה הקשה שלך תיעלם, נכון?

חלק גדול מתוכנית התחזוקה של האתר שלך הוא שימוש בכלים אמינים כדי לשמור על המידע שלך.

4. עדכוני תוכנה לא יחכו.

התוכנה משתנה כל הזמן, בין אם מדובר בתוספים ועיצובים הזקוקים לעדכון או תוכניות אבטחה.

האתר שלך לא יפעל בצורה חלקה וגם יהיה חשוף להאקרים אם לא תשמור על עדכוני התוכנה. ככל שתעדכן לעתים קרובות יותר, כך הסיכוי שתיתקל בבעיות יהיה פחות.

שמירה על עדכון התוכנה מבטיחה גם טעינה מהירה של האתר כאשר מבקרים מגיעים; למהירות יש השפעה על קידום אתרים.

אל תחמיץ לידים חיוניים או מכירות על ידי הזנחת תוכן, אבטחה, גיבוי ועדכוני תוכנה קבועים.

זכרו: עלות תיקון הגליונות המקוונים תהיה גבוהה מעלויות התחזוקה המשתלמות שתשלמו כעת!

פורסם על ידי Susan Friesen אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

מהנדס גרעיני חושף כיצד יוצרי תוכן יכולים להשיג רמות מעורבות בטירוף

אם אתה יוצר תוכן שרוצה להשיג יותר מעורבות, תגובה ו"כוח מותג "באופן אקספונאלי מהתוכן שלך, מאמר זה יראה לך כיצד.

הנה הסיפור:

לפני כמה שנים יצרתי קורס דיגיטלי מבוסס נישה המיועד לחלק קטן מהקהל שלי, שלא התקרב אפילו למכירות הקורסים האחרים שלי. אז אחרי שמכרתי את זה, אמרתי ללהקת הלקוחות הקטנה שלי היכן הם יכולים לצרוך את התוכן באתר שלי, ואז התחלתי לעבוד כרגיל.

אבל מיד לאחר מכן, משהו מוזר מאוד התחיל לקרות.

המוצר ה"נישה "הקטן שלי כמעט אף אחד לא קנה קיבל יותר מפי 10 יותר מעורבות מכל הקורסים הפופולריים ביותר ביחד.

בהתחלה חשבתי שבטח פגעתי בטופס כלשהו ב"עצב "עם הרשימה שלי.

אחרי הכל, קיבלתי כמה פעמים יותר אנשים שצרכו וסיימתי את הקורס, עסקתי איתי בנושא, שאלתי שאלות ונתתי משוב ממה שקיבלתי אי פעם ממוצרי הפופולריים בהרבה. אז החלטתי לשאול את הלקוחות שלי מה זה הקורס המסוים הזה שכל כך ראוי למעורבות. בדרך זו, אוכל לעשות יותר מכל מה שהיה בפעם הבאה. לאכזבת האני שלי, זה לא היה קשור לאיכות הקורס שלו. כמו כן לא נקלעתי באורח קסום לאיזושהי דרישה סודית ברשימה שלי. כל זה היה תוצאה של טעות טקית "טירון" מביכה ביותר שהשפילה במיוחד עבור מפתח תוכנה בעל שם עולמי ומהנדס גרעיני של חיל הים לשעבר, שמתגאה בתשומת ליבי לפרטים. אתה מבין, מה שקרה היה, הקמתי את המוצר שלי באתר WordPress ושכחתי בטיפשות להגדיר את הרשאות האבטחה כדי להגן על התוכן מפני הורדה ושיתוף שלא כדין. זה הדבר הראשון שכל משווק מקוון אחראי או מפתח תוכנה עושה. לא לעשות זאת היה רשלני כמו שטייס תעופה שלא בדק שיש דלק במיכל לפני ההמראה. והתברר שהלקוחות שלי - בהיותם מפתחי טכנולוגיה, וחוכמים יותר בתוכנה מהמקובל - לא רק התחילו להוריד את התוכן שלי (במקום לצרוך אותו דרך המחשבים השולחניים שלהם כפי שהתכוונתי) ... אלא שהם ידעו להעתיק את התוכן הזה בקלות. לטלפונים שלהם. זו הסיבה שקיבלתי כל כך הרבה מעורבות, נשאלו יותר שאלות והמון משוב.

עם זאת, זה לא היה בגלל שום "גאון" מצדי - אלא בגלל שהתוכן היה זמין בקלות במכשירים הניידים שלהם.

במילים אחרות:

תוכן זה היה פשוט יותר קל ונוח יותר לצריכה.

מטבע הדברים, לקחתי את ה"אינטל "השיווקי הזה והתחלתי להקל על הגישה בטלפון לקורסים האחרים שלי, לאימון קבוצתי ולהדרכות. ולמרות שבוודאי השיגו תוצאות טובות יותר, יותר מעורבות, מכירות עורפיות חדשות ועסקים כלליים יותר ... זה לא השיג את התוכן שלי לאותו סוג של מעורבות "תזזיתית" של מוצר הנישה הקטן שלי. אז אחרי קצת יותר ניסויים ובדיקות, ודיבורים עם הלקוחות שלי, ונחקר במחקר על למידה אופטימלית ואיך המוח האנושי רוצה לעסוק בתוכן ... גיליתי עוד חתיכת פאזל חשובה. ומה שגיליתי היה שכדי להגיע לאותו מעורבות יתר חמקמקה שרדפתי אחריה, זה לא היה מספיק כדי פשוט להפוך את התוכן הזה לנגיש בקלות בטלפונים של הלקוחות שלי על ידי הפיכת האתרים שלי ל"מיועדים לנייד "או" לתגובה ניידת ". או "ידידותי לנייד". לא, על מנת להשיג את אותם רמות קיצוניות של מעורבות ...

תוכן זה היה צריך להיות מועבר באופן ספציפי בתוך אפליקציה לנייד.

מה שקרה במקור היה זה:

הלקוחות שלי העתיקו את התוכן לאפליקציות iTunes, YouTube ואפליקציות נגן מדיה אחרות בטלפונים שלהם, וצרכו את התוכן דרך האפליקציות האלה, ולא בדפדפני האינטרנט שלהם. וזה, שינוי פשוט לצחוק באופן המסירה שלי של תוכן שיפץ בצורה דרסטית את כל העסק שלי, האופן שבו הלקוחות והלקוחות שלי התקשרו איתי, והמכירות הכוללות שלי. לאחר מכן, נכנסתי לאובססיה לגבי למידה ומכירה סלולרית ועשיתי "צלילה עמוקה" לנושא. התחלתי לבחון מחקרים שנעשו על ידי כמה ממהנדסי הטכנולוגיה המבריקים ביותר בחברות תוכנה, חומרה וטכנולוגיה יוקרתיות. במהלך מחקר זה גיליתי כל מיני עובדות מעניינות שמעולם לא שמעתי לפני כן - כולל במשך כל שנותיי כמפתחים, ותוך כדי יצירת מסעות פרסום של שיווק, קידום אתרים, דוא"ל ואתרי אינטרנט באמצעות מיליוני דולרים תוך שימוש בתוכנות המתוחכמות ביותר מערכות על פני כדור הארץ.

לדוגמא, למדתי:

אדם ממוצע נוגע בטלפון שלו כמעט 3000 פעמים ביום

אותם טלפונים נמצאים תמיד במרחק של 3 מטר מהם - כולל כאשר ישנים, אוכלים, נוהגים, נוסעים, טסים, מטיילים, עובדים, מחכים לפגישות, מתאמנים, הולכים עם הכלב, צופים בטלוויזיה, משחקים עם ילדיהם, קונים, להישאר ער בלילה מוכה נדודי שינה, במסיבות, בישיבה בבר או אפילו בשירותים

 • 70% + מכל התכנים הדיגיטליים נצרכים כעת בטלפונים ניידים
 • 92% עצומים מהזמן המושקע בטלפון נמצא באפליקציה, לא בדפדפן אינטרנט
 • פחות מ- 8% מהאנשים נכנסים לאתר באמצעות דפדפן אינטרנט בטלפון שלהם כדי לצרוך
 • קורסים, בידור או תכנים אחרים (זו הסיבה, למשל, שיעורי השלמת קורסים בפייסבוק הם בממוצע 4% תהומיים) - אך עם זאת דפדפנים מבוססי אינטרנט ואפליקציות שולחן עבודה הם עדיין הדרך שבה הרוב המכריע של העסקים מציגים את התוכן שלהם
 • למעלה מ- 600,000 אתרים נוצרים ביום, ויוצרים צבאות תחרות בשוק, בעוד שרק כ- 60,000 אפליקציות סלולריות מתפרסמות בחנויות Apple ו- Google Play לחודש (וכ- 1/3 מתוכן הן רק עדכונים, לא ניידים חדשים לגמרי. יישומים) שבהם יש פחות תחרות באופן דרמטי
 • כל זה אומר, כמעט אף אחד לא בכל נישה או בתעשייה כלשהי שמציע את התוכן שלהם באפליקציה ניידת לגיטימית ... למרות שזה המקום אליו כל הלקוחות והלקוחות שלך הולכים, לאן הם רוצים לצרוך ולעסוק בתוכן, ו הכי חשוב... שם ברור שהם מעדיפים לקנות את התוכן שלך.
מה המשמעות של כל זה בדיוק עבורכם?

המשמעות היא שאם אתה אחד העסקים הבודדים שמספקים ומוכרים את התוכן שלך באפליקציה ניידת לגיטימית (ולא רק באתר "מותאם לניידים" או באפליקציה שולחנית המיוצרת בזול המתחזה לאפליקציה לנייד) ... שם הלקוחות שלך ולקוחות כבר נמצאים, ובמקום בו הם מעדיפים לצרוך ולשלם עבור תוכן ... באופן אוטומטי יש לך יתרון עצום "מובנה" על פני כל העסקים שאין להם אפליקציה לנייד. בדומה לאמצעי אתרים מוקדמים היה יתרון מובנה עצום על פני עסקים שלא היה להם אתר.

וזה רק בתור התחלה.

מהר מאוד הבנתי את החשיבות של פיתוח של אפליקציה משלך, במקום להסתמך ולשלוח את הלקוחות והלקוחות שלך ל- iTunes, YouTube, Facebook, Vimeo או כל פלטפורמת אפליקציות סלולרית של חברה אחרת כדי לספק את התוכן שלך בתשלום או בחינם. בדרך זו, אתה יכול להפסיק לשלוח את הלקוחות הקשים שאותם אתה זוכה לחברות האלה ול"עולמותיהן "- עם כל הסחות הדעת, מודעות צד שלישי, הפרות פרטיות, דה-פלטפורמה, ושם המתחרים שלך תמיד נלחמים זה בזה על תשומת לב. . ובמקום זאת, תוכלו לשלוח את הלקוחות, הלקוחות והמובילים שלכם אל העולם שלכם, שבו אין תחרות ואיפה אתה היחיד שהם שמים לב אליו בזמן שהם נמצאים בתוך האפליקציה שלך.

היו עוד הרבה שיעורים שלמדתי גם בתקופה זו.

אבל עבור יוצרי תוכן באופן ספציפי, כאן הם מסכמים:

1. הכנס את התוכן שלך לאפליקציה לנייד כדי להקל על הצריכה

2. פיתחו אפליקציה משלכם

3. אם כסף הוא אובייקט (פיתוח של אפליקציה יכול לעלות בין $ 50,000 ל- $ 125,000) מצא את מה שמכונה "אפליקציית מיכל"

אלה יישומים באפליקציה לנייד חברה אחרת שיצרה במיוחד עבור עסקים שאינם יכולים להרשות לעצמם אפליקציה לנייד משלהם, אך עדיין רוצים את הכוח שאפליקציה לנייד יכולה להעניק לתוכן שלך ולעסק שלך.

כך הם עובדים:

חברה שמוכרת אפליקציית מיכל מפרטת אותה בחנויות Google Play ו- Apple. ואתה יכול להיות בעל נוכחות של אפליקציות לנייד משלך "בתוך" האפליקציה הזו, יחד עם כל הלקוחות האחרים של אותה חברה. זו עדיין האפליקציה שלך (בתוך אפליקציית המיכל), אבל פשוט לא תהיה לך אפליקציה משלך בחנויות האפליקציות. כלומר, את מה שאתה מקריב בכוח האגו ובנראות ובדירוג שיש אפליקציה משלך בחנויות האפליקציות, אתה מפצה על כך שיש לך מחיר חודשי אחד קטן ונותן לחברה שמוכרת גישה לאפליקציית המכולה שלהם לדאוג לשמור על התאימות שלה. , עודכן ומתוחזק מאחורי הקלעים עבורך.

לא משנה מה המקרה, התבונן ברצינות בטכנולוגיית האפליקציות לנייד.

אם אתה יכול להרשות לעצמך לבנות בעצמך, זה אידיאלי.

אבל אם כסף הוא בעיה, חפש באחת מיישומי המכולות הרבים הזמינים. ואז הכנס את התוכן שלך לשם וצפה במה שקורה למעורבות שלך, למכירות ולתגובה שלך. אם הניסיון שלך דומה לשלי ואלפי יוצרי תוכן אחרים, אני חושב שתהיה די מרוצה מהתוצאות.

פורסם על ידי Troy Broussard אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

5 דרכים להפוך את האתר שלך להוכחה

האם ידעת שגוגל מזהה כ -10,000 אתרים הנגועים בתוכנות זדוניות, מתוכם כמעט מחציתם הם אלה שנפגעו על ידי האקרים? אף על פי שהדעה הרווחת היא כי ארגונים גדולים הם היעדים העיקריים לפשעי סייבר, אתרי עסקים קטנים נמצאים בסיכון הגבוה ביותר להיפרץ מכיוון שלעתים קרובות הם לא משקיעים כל כך הרבה בחיזוק מערכות האבטחה שלהם כמו שהמותגים הגדולים היו עושים.

למרבה הצער, רוב הקורבנות מבחינים בפריצות במקביל כאשר מבקריהם מתחילים לזהות אזהרות סכנה ממנועי החיפוש והדפדפנים. עכשיו זה מאוחר מדי, מכיוון שאתרי האינטרנט שלהם כבר הועמדו ברשימה השחורה עד אז. משימת השחזור הקפדנית כוללת ניקוי כל הקישורים, בניית השרת מחדש ועדכון תוכנת ניהול התוכן. גם אחרי כל האמצעים הללו, אין כל ערובה לכך שמנועי חיפוש יסירו את הודעת האזהרה. מה הדרך החוצה? ובכן, מה דעתך להוציא עלה ממה שסבא תמיד אמר? המניעה עדיפה על תרופה. אל תבזבז זמן וודא שאבטחת האתר שלך תהיה ברמה האופטימלית. להלן חמש דרכים שיכולות לחסוך את פריצת האתר שלך:

השתמש בסיסמאות חזקות ושמור על בטיחותן

תמיד ידעת את זה, אבל אף פעם לא טרחת לקחת את זה ברצינות, נכון? האקרים מומחים כבר מודעים לסיסמאות הנפוצות, ברירת המחדל והצפויות. הימנע משימוש בסיסמאות ברורות המכילות את השם, מספר הטלפון, כתובת הרחוב של העסק או תאריכי הלידה שלך. תוסף אנטי-וירוס עשוי גם להיות שימושי בהגנה על האתר שלך מפני התקפות וירוסים ובכך לעכב האקרים מגניבת סיסמאות ונטיעת תוכנות זדוניות.

עדכן את CMS לגרסתו האחרונה

בכל פעם שמערכת ניהול תוכן (CMS) משיקה עדכון חדש, היא מכילה שיפורי אבטחה גם אם הייתה בסכום הקטן ביותר. גרסאות ישנות יותר של CMS, במיוחד וורדפרס, נוטות להתקפות פולשניות ביותר. לכן, התרופה הבטוחה ביותר היא לעדכן את ה- CMS בכל פעם שיש גרסה חדשה ששוחררה על ידי המפתחים. אתה גם צריך למנוע מהאקרים לדעת את הגרסה האחרונה של ה- CMS שלך. התייעץ עם מנהלי האתרים שלך, החבר'ה שמתחזקים את האתר שלך, והסר את הוו הרלוונטי שמציג את הגרסה.

הירשם בכלי מנהלי האתרים של גוגל

ברגע שאתר נחשב לרשעות זדוניות וברשימה השחורה, באופן טבעי זרימת התנועה היומית מצטמצמת. אם אתה רשום בכלי מנהלי האתרים של גוגל, הוא יודיע לך ברגע שיש זיהום בתוכנה זדונית. זה יקל על היפטרות האיום לפני שמתרחשת הרשימה השחורה.

התקן תוספים לניהול מודעות כדי להגן על AdSense

מודעות הן מקור הכנסה נהדר, אך הן נוטות גם לפריצות. כמה התקפות פריצה נפוצות הן הפצצת קליקים בכדי להעמיס ולסגור חשבון AdSense, והחלפת המודעות 'האמיתיות' למשהו לא רלוונטי. חקרו ביסודיות רבה וגלו את תוספי האבטחה בעלי הביצועים הגבוהים ביותר שיכולים לשלוט בתצוגות המודעות שלכם.

החל הצפנה כדי להגן על הנתונים שלך

על מנת למנוע יירוט נתונים במהלך העברה, הקפד להשתמש בטכניקת הצפנה כמו Secure Socket Layer (SSL). שוחח עם מנהלי האתרים שלך כדי לברר את ההצפנה המתאימה ביותר לאתר שלך. לאחר שתסיים, בקש מהם לקבוע את ההצפנה המתאימה.

מעל לכל, השתמש בספק שירותי אבטחה מורשה לאתר. חברה נחשבת עושה בדיקות יומיומיות ומנקה אתרי אינטרנט בעזרת הכלים שלהם לרשימה השחורה והסרת תוכנות זדוניות. הישאר על בהונותיך ונקוט באמצעי האבטחה הטובים ביותר האפשרי מכיוון שהאקרים תמיד צדים 24x7.

פורסם על ידי Sara Sharma אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

מדריך מקיף לשנת 2019 לתהליך עיצוב מחדש של אתרים

כיצד למתג מחדש את העסק שלך כמו בוס

יש כל כך הרבה סיבות שונות לכך שבעל עסק קטן עשוי להחליט למתג מחדש אתר: המרות ו / או מכירות לקויות, ניווט מבלבל או עיצוב מיושן, עד כמה שם.

עם זאת, כפי שציינתי בבלוג הקודם שלי הסיבות הנכונות למיתוג מחדש של הלוגו העסקי שלך, חיוני שיהיה נימוק חזק, היגיון וסטטיסטיקה מאחורי המיתוג מחדש של העסק שלך.

למשל, האם המרות לקויות נובעות מעיצוב לא יעיל או מעגלת קניות תקלה?

האם האתר שלך מיושן באמת או שאתה פשוט משועמם מתכונת הצבעים?

מדריך זה יעזור לך להבין תחילה אם אתה צריך להמציא מחדש את העסק שלך, ואם כן, כיצד למתג מחדש את האתר שלך בצורה היעילה ביותר האפשרית.

אני הולך לשתף דוגמה אישית למאמר זה. אנו ממתגים מחדש את אתרנו כרגע. החלטנו שזה רעיון טוב כי:

• כעת אנו מכוונים גם ליזמים חדשים המגיעים מעולם התאגידים וכן רוצים לפנות ליזמים מבוססים שמוכנים להעלות את עסקיהם.

• הגיע הזמן לעדכן כיצד אנו מציגים את שירותינו בדף הבית שלנו. לא הרגשנו שאנחנו מציגים את היתרונות שלנו בצורה מספיק ברורה באזורים מסוימים.

• חלק מהתכונות והפונקציונליות של האתר הקיים שלנו התקלקלו. הגיע הזמן לשדרג ולהשתמש בטכנולוגיה חדשה יותר כדי להציג את ההיצע שלנו.

• היה לנו בלבול סביב לוגו הפינגווין. יש אנשים שרואים שיער של אישה או שלא לגמרי ברור מה זה.

הצעד הראשון שלנו בתהליך המיתוג מחדש היה לתת עדכון ללוגו שלנו.

בשבועות הקרובים נחשוף את האתר החדש שלנו ואני לא יכול לחכות לחשיפה הגדולה! ולפני שתקפוץ לתהליך העיצוב המחודש, תחילה קבע אם זה משהו שבאמת נחוץ כמוסבר בהמשך.

חלק 1: האם הגיע הזמן להמציא מחדש את העסק שלך?

יהיה עליך לבחון היטב את נוכחותך המקוונת. אתה צריך לשאול את עצמך את השאלות הבאות, אבל זה גם עוזר לקבל דעות חיצוניות מלקוחות, קבוצות מיקוד ועוקבים ברשתות החברתיות - יתכן שלא תהיה לך הדעה האובייקטיבית ביותר.

1. האם אני מכוון לסוג חדש של קהל / לקוח?

2. האם האתר מותאם היטב למובייל? לפי סטטיסטה, מעל 52% מתעבורת האינטרנט מתרחשת כעת במכשיר נייד. אם החנות המקוונת שלך איטית או נראית נורא בסמארטפון, יש לך הרבה מה להפסיד. הדרך הטובה ביותר לבדוק אם נתון זה מדויק עבורך היא לבדוק את Google Analytics שלך.

3. האם המוצרים והשירותים שלי השתנו באופן דרסטי?

4. האם שיעור היציאה מדף הכניסה שלי גבוה? גוגל מגדירה את שיעור היציאה מדף הכניסה לפי מספר המשתמשים שעוזבים את הדף אליו נכנסו, מבלי לתקשר עם שום דבר. על פי מחקר שנערך על ידי RocketFuel, שיעורי הכניסה הממוצעים נעים בין 26% ל -70% ברוב האתרים.

כעת, אם שיעור היציאה מדף הכניסה שלך גבוה בדף צור קשר, שבו לקוח פשוט רוצה את פרטי הקשר שלך ועוזב, זה דבר אחד. אבל אם זה גבוה בדפים שאתה רוצה שאנשים יישארו איתם ואינטראקציה איתם, זה הזמן לעשות צלילה עמוקה מדוע הלקוחות הפוטנציאליים לא מסתדרים.

5. האם אני מקבל תלונות על עיצוב או חווית המשתמש?

6. האם העיצוב נראה מיושן? המראה והתחושה של עיצוב אתרים יכולים להשתנות במהירות ולעתים קרובות באופן דרמטי משנה לשנה. כמעט ניתן להבטיח שאתרים שתוכננו לפני 5 שנים, הם נראים מיושנים כעת.

אם השם "Tupperware" מעלה תמונות של פלסטיק בצבע אבוקדו ומסיבות שכונתיות משנות ה -80, אתה לא לבד. Tupperware התקשתה לפנות לקהל מודרני אך עשתה זאת על ידי מודרניזציה של כל דבר, החל מהלוגו שלהם ועד התמונות בסגנון Pinterest.

חלק 2: ההמצאה המחודשת

אם החלטתם לצאת לתהליך עיצוב האתר מחדש, אתם בנסיעה מרגשת ומאתגרת! להלן 9 דרכים להשיג את המטרות שלך בצורה הכי ידידותית למשתמש.

1. השלם ניתוח תחרותי.

זהו שלב מכריע בתהליכי שיווק ומיתוג רבים. היית צריך לעשות אחד כשיצרת את החברה שלך.

הפעם בדקו כמה מהר נטען אתר המתחרים שלכם, או עד כמה הניווט שלהם ידידותי למשתמש. על ידי בחינת מה שאתה מתנגד, אתה יכול לעשות דברים טוב יותר כשאתה ממיתג מחדש את העסק שלך.

2. לבקר מחדש בערכים ובמיצוב המותג שלך.

לפני גיוס מעצב אתרים, אני ממליץ בחום לבחון מחדש את ערכי העסק שלך ואת מיקום המותג שלך. היה ברור מדוע אתה בעסקים מלכתחילה, הערכים שלך והמשימה שלך.

כמו כן, שים התחשבות רבה ברושם שאתה מעוניין שמבקרי האתר שלך יקבלו את הרגע בו הם נוחתים באתר שלך. איך אתה רוצה שהעסק שלך יתפס כ? איזו אישיות מותגית אתה רוצה להציג? לאילו ערכים אתה רוצה שיכירו אותך?

על ידי הבנה ברורה של סוגים אלו של שאלות מיתוגיות, כעת יהיה לך מדריך מותג ברור שעליו יוכל מעצב האינטרנט שלך לעקוב.

להלן מספר משאבים שיעזרו לך בתהליך זה:

- התחל עם למה: כמה מנהיגים גדולים מעניקים השראה לכולם לפעול מאת סימון סינק

- מצא את הסיבה שלך: מדריך מעשי לגילוי מטרה עבורך ועבור הצוות שלך גם מאת סימון סינק

- בניית סיפור מותג: הבהיר את המסר שלך כך שהלקוחות יקשיבו מאת דונלד מילר

- עבוד איתי כמנטור העסקי והשיווקי שלך.

3. הגדירו את יעדיכם.

מיתוג מחדש של העסק שלך באינטרנט לא נוגע רק למראה ולתחושה. אתה רוצה לשפר את חוויית הלקוח שלך.

נניח שאתה רוצה לאסוף כתובות דוא"ל נוספות. יהיה עליך להחליט היכן להציב את תיבת ההרשמה שלך לניוזלטר eNews או הצעת מסירה כדי לחייב את המבקרים למסור לך את המידע שלהם.

אם המטרה שלך היא להמיר לקוח מסוג חדש, תצטרך לחשוב על הקריאה לפעולה שתתאים להם הכי טוב.

לא משנה מה המטרות שלך, הן צריכות להיות ממוקדות בצרכי הלקוחות שלך, ולא שלך!

4. אם זה לא נשבר, אל תתקן את זה.

אנחנו יכולים להיתפס כל כך בריענון ושיפוץ שאנחנו הולכים רחוק מדי. אם קיבלת תשומת לב רחבה ו / או השבחות על לוגו העסק שלך, מדוע שתשנה אותו?

אם מאמר מסוים בבלוג שלך זוכה לתנועה אורגנית רבה, אל תוריד אותו רק בגלל שנמאס לך ממנו או רוצה להתמקד בקהל חדש. חשוב לא פחות לדעת מה לא לשנות.

זכור תמיד את קהל היעד שלך. מה הם מוצאים שימושי ואינפורמטיבי שעוזר להם לקבל החלטה האם לעשות איתך עסקים? זה לא קשור אליך והעדפותיך האישיות. זה עליהם ומה הם צריכים ממך.

5. צור תוכנית עיצוב ותוכן.

תלוי בקהל היעד שלך, במיקום המותג ובמטרות שלך, ייתכן שתוכל להחזיר את הביטחונות השיווקיים הקיימים מחדש, או שתצטרך להתחיל מאפס.

עבור על כל רכיבי העיצוב וההעתקה שלך לפני תהליך עיצוב האתר מחדש, כך שיהיה לך מלאי מדויק של מה שאתה צריך ליצור.

6. בנו מסגרת קווית ומוק-אפ.

מסגרת קווית היא פריסה שמראה אילו אלמנטים יהיו בדף אינטרנט. אתה לא רק מתחיל ליצור תפריטים, לסטות על תמונות ולהכניס קישורים לדף חי. עליך לתכנן ולדמיין לפני שתמותג מחדש את האתר שלך, כך שמשתמשים יזכו לחוויה הטובה ביותר האפשרית.

Mock-up הוא גם ייצוג חזותי הכולל אלמנטים של עיצוב והעתקה, אם כי ניתן להדגים עותק עם מציין מיקום, כפי שעשינו כאן. אנו עדיין עובדים על המסרים בסעיף זה, אך רצינו לתכנן לאן זה יעבור.

7. שלב חיפוש קולי בתוכנית ה- SEO שלך.

זה לא מספיק להתמקד רק בעותק. אנשים רוצים פתרונות מיידיים כאשר הם מחפשים משהו באינטרנט.

כשאתה ממציא מחדש את העסק שלך, אתה צריך לחשוב על דרכים לייעל את האתר שלך לחיפוש קולי בנוסף למה שאנשים מקלידים בתיבת החיפוש.

צרכנים רבים כבר משתמשים בו כדי למצוא את מבוקשם ולפי ComScore 50% מהחיפושים יבוצעו בדרך זו עד שנת 2020.

למידע נוסף על חיפוש קולי כאן.

8. הפוך את הניידים בראש סדר העדיפויות.

חלק גדול מתהליך עיצוב האתר מחדש הוא להבטיח שהאתר שלך נראה נהדר בכל מכשיר, החל משולחן העבודה וכלה בסמארטפונים. תמונות וגדלי גופן עשויים להיראות מושלמים במחשב שלך אך להישבר או להיראות עמוסים על גבי מסך הטלפון.

בצע אופטימיזציה ובדיקה תמיד למכשירים ניידים בזמן שאתה ממיתג מחדש את אתר האינטרנט שלך.

9. שכרו חברה מקצועית שתסייע.

אלא אם כן אתה גורו שיווקי, מיתוג מחדש של העסק שלך אינו פרויקט DIY. ישנם יותר מדי מרכיבי מיתוג, תכנות והטמעה חשובים העומדים על כף המאזניים.

כדאי לשקול להזמין חברה מקצועית לעיצוב ופיתוח אתרים בשירות מלא.

תהליך עיצוב האתר מחדש הוא תהליך איטרטיבי. אתה לא מתכוון למסמר את זה בגרסה אחת.

על ידי תכנון מראש ושכירת האנשים הנכונים לביצוע העבודה, תהיה לך נוכחות מקוונת יפה ופונקציונלית שתהיה גאה לחלוק עם העולם.

פורסם על ידי Susan Friesen אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

DreamHost VPS ושירותי אירוח ייעודיים

האם אתה שוקל לארח את האתר או הבלוג החדש שלך עם חברת אירוח אתרים אמינה? שירותי אירוח DreamHost VPS, Dreampress 2 ושירותי האחסון שרתים ייעודיים DreamHost יכולים לעזור להעניק לאתר שלך את האבטחה, המהירות והקלות המגיעים לו. לסוג החברה שמארחת את האתר שלך יש דרך לקבוע עד כמה האתר שלך מסוגל להתחרות בזריקות הגדולות וכמה תנועה וכסף אתה מקבל בטווח הארוך. עם DreamHost, האתר שלך בטוח יתמודד לטובה עם הצילומים הגדולים באינטרנט.

ממוקם ב Brea, קליפורניה, DreamHost הוקם על ידי ג'וש ג'ונס, סייג וייל, דאלאס בת'ון ומייקל רודריגז. החברה הושקה בשנת 1996 ונשארה מאז ומעולם לספק שירותי אירוח אתרים טובים ואמינים ביותר עבור מפתחים ויזמים. עם שלושה מרכזי נתונים במרכז העיר לוס אנג'לס, אשברן (וירג'יניה) ואירווין (קליפורניה) בארצות הברית של אמריקה, ועם פלטפורמת מחשוב ענן, הנושא של מהירות ואבטחת נתונים מטופל ביעילות.

חברה זו נאלצה להיאבק בכמה נושאים חיוניים בעבר. אחת הבעיות הללו הייתה זמן ההשבתה של השרתים בשנת 2006, שנבע משני הפסקות במרכז הנתונים שלהם, והשני היה פריצת האתר שלהם בשנת 2007, שהביאה לפגיעה בכ- 700 חשבונות אתרים וחשבונות FTP השייכים לכ- 3500 אתרים. עם זאת, נראה ש- DreamHost שמה את העבר בצורה מוצקה מאחוריהם וכעת הם מספקים שירותים איכותיים ללא הפרעה ללקוחותיהם. הם זכו בשירות אירוח האתרים הטוב ביותר של PC Mag זו השנה השנייה. הם מארחים למעלה מ -1,500,000 אתרים מאז 1997.

מדוע לבחור ב- DreamHost VPS ושרתים ייעודיים?

ל- DreamHost יש ארבע חבילות עיקריות הכוללות אירוח משותף, אירוח VPS של DreamHost, שירותי אירוח שרתים ייעודיים של DreamHost, ואחסון DreamPress 2 בעיקר עבור אתרי וורדפרס ובלוגים. בואו נסתכל בקצרה על ארבע חבילות האירוח השונות הזמינות עבורכם כמנהלי אתרים.

אירוח משותף: 7.95 דולר

אירוח משותף של DreamHost מתחיל ב -7.95 דולר לחודש (אם מחויב שלוש פעמים). יש לו את התכונות הבאות:

 • רוחב פס ללא הגבלה לחודש
 • שטח דיסק ללא הגבלה
 • דומיין אחד בחינם
 • מתארח בכונני מצב מוצק (SSD)
 • אחסון דומיינים ללא הגבלה
 • מאגרי מידע MySQL 5 ללא הגבלה
 • חשבונות דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • מערכת הפעלה דביאן לינוקס
 • אחריות להחזר כספי של 97 יום

DreamHost VPS: 15 עד 120 דולר

עלות האירוח של DreamHost VPS DreamVPS עלתה בין 15 ל -200 דולר לחודש. חבילת אירוח ה- VPS טובה למסחר אלקטרוני, עסקים, מפתחים ומעצבים. החבילה כוללת כמה תכונות חשובות ביניהן:

 • לוח בקרה מותאם אישית
 • ניתן להרחבה עד 8GB של זיכרון RAM
 • מאחסון SSD בנפח 30GB ל -240 GB
 • משתמשי SSH / SFTP / FTP / מעטפת ללא הגבלה
 • מאגרי מידע MySQL 5 ללא הגבלה
 • אחסון דומיינים ללא הגבלה
 • חשבונות דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • אובונטו 12.04 LTS
 • מערכת הפעלה דביאן לינוקס

אירוח שרתים ייעודי ל- DreamHost: 109-249 דולר

אירוח השרתים הייעודי של DreamHost מכיל שש חבילות, והן כוללות את הדברים הבאים:

 • ירח חדש 2: 109 דולר לחודש. התכונות כוללות 2GB RAM, 500GB דיסק ומעבד כיתה שולחני.
 • חצי ירח 2: 129 דולר לחודש. התכונות הן זיכרון RAM 2GB, שטח דיסק 500GB ומעבד כיתת שרת.
 • חצי ירח 4: 139 דולר לחודש. זה מגיע עם התכונות הבאות: זיכרון RAM 4GB, שטח דיסק 500GB ומעבד כיתת שרת.
 • ירח כחול 4: 169 דולר לחודש. התכונות שלו כוללות 4GB RAM, 500GB שטח דיסק, RAID 1 ומעבד כיתה שרת
 • ירח כחול 8: 209 דולר לחודש. זה מגיע עם התכונות הבאות: 8GB RAM, שטח דיסק 1TB, RAID 1 ומעבד כיתת שרת
 • ירח כחול 16: 249 דולר לחודש. התכונות שלו הן זיכרון RAM 16GB, שטח דיסק 1TB, RAID אחד ומעבד כיתה שרת

מלבד החבילות הבודדות המפורטות לעיל, לכל חבילות אירוח השרתים הייעודיות יש את התכונות המפורטות לאירוח VPS לעיל. קבל אירוח איכותי לאתר שלך כבר עכשיו על ידי הרשמה לאחת מחבילות אירוח השרתים הייעודיות.

DreamPress 2 (אירוח וורדפרס מנוהל): $ 16.95

DreamPress 2 היא חבילה המיועדת במיוחד לאירוח בלוגים או אתרי וורדפרס. וזו הדרך המהירה והאמינה ביותר לעשות זאת. זה עולה 16 דולר. התכונות של חבילה זו הן:

 • מתארח בשרתים פרטיים וירטואליים (VPS)
 • התקנת WordPress מותאמת
 • 30GB של אחסון SSD
 • PHP 5.6 עם OPcache ו- HHVM אופציונלי
 • עדכוני התקנה וליבה אוטומטיים של וורדפרס
 • השתמש בכל נושא או תוסף של WordPress
 • תמיכה וורדפרס נינג'ה 24/7.

עוד תכונות DreamHost

קל לניווט בלוח הבקרה: DreamHost VPS ואחסון שרתים ייעודיים או כל אחד מחבילות האירוח שלהם כולל לוח בקרה שקל לניווט על ידי המשתמשים, מה שמקל על הגדרת התצורה ובדיקת השירות לשירות שלך, וגם ניהול חשבון האחסון שלך ללא כל בעיה.

עדכונים אוטומטיים: על מנת להגן עליך מכל סוג של סיכוני אבטחה, DreamHost משתמש בגרסה היציבה האחרונה של WordPress כדי לעדכן את האתרים שלך.

דואר אלקטרוני ללא הגבלה: תוכל ליצור כתובות דוא"ל רבות ככל שתרצה עבור חשבונך. אתה יכול גם להשתמש בלקוח האינטרנט החדש של atmail כדי לגשת ולקרוא את הדוא"ל שלך.

אבטחה סלעית: DreamHost הופך את אבטחת האתר / הבלוג שלך לעדיפות עליונה. הם מפעילים חומת אש ספציפית לוורדפרס כדי לחסום התקפות כוח אנושי וצורות אחרות של פגיעות.

מוכן לסחר אלקטרוני: DreamPress 2 מציע לך כתובת IP פרטית. שילוב של כתובת ה- IP הפרטית, אישור הצפנת בוא בחינם, ותוסף מסחר אלקטרוני הופך את האתר שלך מוכן למסחר אלקטרוני.

התקנה קלה: ל- DreamHost התקנה מהירה של חבילות כמו WordPress, Joomla, eCommerce, Moodle, Wikis, phpBB, Drupal ופורומים של משתמשים.

רוחב פס מצוין: תמיד יש מספיק רוחב פס כדי להתמודד עם עליית התנועה מהאתר שלך בכל פעם שאתה מנהל מסירה או תחרות.

הלקח שלי:

ל- DreamHost חבילות אמינות וחזקות. DreamHost VPS, DreamPress 2 ואחסון השרתים הייעודיים של DreamHost מהימנים כולם ומסוגלים להבטיח הבטחה. החבילות טובות עבור מפתחים ואנשי עסקים. התמיכה נהדרת וזמינה 24/7 למעט העובדה שתמיכה טלפונית חסרה. הייתי ממליץ לך לעשות גם השוואה עם ביקורות אחרות לפני הרכישה. עם זאת, אם בחרת ללכת על החבילה שלהם, בקר באתר שלהם וקבל מידע מפורט יותר לגבי המוצרים שלהם.

יתרונות

 • מספר חבילות אירוח לבחירה.
 • ניסיון חינם למשך שבועיים.
 • תחומים ללא הגבלה לכל תוכנית אירוח.
 • אחריות להחזר כספי של 97 יום.

חסרונות

 • חבילות אירוח מעט יקרות.
 • התמיכה איטית בתגובה לכרטיסים.
 • מעט קשה להבין את cPanel.
 • אין תמיכה טלפונית

תוכנית השותפים של DreamHost

מלבד ה- VPS של DreamHost, DreamPress 2 ואחסון השרתים הייעודי של DreamHost, ישנן תוכניות מיוחדות ש- Dreamhost מכינה עבור מי שמעוניין למנף את שירותיהם כדי להרוויח כסף. הם מאפשרים לך להצטרף לתוכנית השותפים שלהם בחינם ולהרוויח כסף כשאתה מפנה לקוחות אליהם. אתה מרוויח 97 דולר אם אתה מפנה לקוח לחודש (אם הוא משלם עבור אירוח שרתים ייעודי של DreamHost). אם אתה יכול להמשיך בזה במשך שנה שלמה, אתה מרוויח סך של 1,164 $. אינך צריך להיות בעל חשבון אירוח לפני שתשתתף בתוכנית השותפים.

עם זאת, אם הלקוח קונה תוכנית אירוח משותפת, אתה מרוויח תשלום חד פעמי של 30 $. ה- VPS גם מרוויח לך 30 $ בעוד ש- DreamPress 2 מרוויח לך 50 $. שים לב שתשלום השותפים החוזרים הופסק מאז 16 בפברואר 2016. כדי שהסניף יהיה כשיר לתשלום, על הלקוח המופנה לנהל חשבון פעיל למשך תקופת הניסיון בחינם ו / או תקופות ההחזר הכספי החלות. אם הלקוח מבטל את תוכנית האירוח שלו, מקבל החזר כספי או יושעה, השותף מאבד את תגמול השותפים שלו. ישולם לך תשלום לאחר תקופת ההחזקה ל -97 יום.

לאחר שתירשם לתוכנית השותפים שלהם, הם יעבירו לך חומרי קידום מכירות כמו באנרים, קישורי שותפים וכו 'אותם תציב באתר / בבלוג שלך. אם מישהו מהמבקרים באתר שלך לוחץ על הקישורים לרכישת חבילת אירוח, תשלם לך עמלה מכיוון שהמכירות הגיעו דרך האתר שלך.

זה די קל לבצע מכירות על ידי ידיעה למשתמשי האתר שלך על שירות DreamHost VPS או על אירוח השרתים הייעודיים של DreamHost, והכל כי הרבה אנשים מחפשים היכן להשיג את השירותים האלה באופן מקוון. מכיוון ש- DreamHost הוא ספק שירותי אירוח אתרים מהימן, קל יותר לשכנע את הקוראים שלך לבקר ולקנות חבילות אירוח מהאתר שלהם.

חיי העוגיות הם 30 יום בלבד; ובמצב בו הלקוח לוחץ על מספר קישורי הפניה, הזיכויים מועברים לשותף שעליו לחצו על הקישור האחרון לפני ביצוע הרכישה. הצטרף עוד היום לתוכנית השותפים של DreamHost והתחל להרוויח הכנסות פסיביות משמעותיות.

פורסם על ידי Joseph Ezie Efoghor אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

סקירת Cart Cart – היתרונות והחסרונות של Cart Cart

אם כי אני אהיה מראש ואומר ש- Cart Cart אינו מושלם ואני תמיד מחפש מערכות טובות יותר כמו מג'נטו סחר. אסקור את זה גם בקרוב, אז הישאר מעודכן.

סקירה

Zen Cart היא תוכנה מקוונת המיועדת אך ורק לעסקי מסחר אלקטרוני. הוא משתמש ב- PHP, MySQL והוא פרויקט קוד פתוח שפותח על ידי קהילה של בעלי חנויות, מתכנתים, מעצבים ויועצים שרק רצו פיתרון מסחר אלקטרוני פשוט. בהיותה קוד פתוח כמו וורדפרס, התוכנה חופשית לשימוש כל אחד והיא מאפשרת לכל אחד לשנות, לפתח ולהפיץ.

הַתקָנָה

רוב חברות האחסון מציעות סקריפטים פשוטים או Fantastico, שהם מתקינים אפליקציות שיעזרו בהתקנת Zen Cart. הייתי ממליץ להשתמש בהם מכיוון שזה חוסך זמן וגם הטרחה בהקמת מסדי נתונים בעצמך. Cart Cart היא אחת מכרכרות הקניות הסטנדרטיות הזמינות להתקנה ולכן זו אמורה להיות משבחת להתקנה. אם תחליט לעבור ולהתקין את Zen Cart בעצמך, יהיה עליך לקרוא את ההוראות שניתנו וזה ייקח קצת זמן לעבור. אני ממליץ על מסלול זה רק אם יש לך ידע חזק ב- PHP וב- MySQL מכיוון שהוא ידרוש ממך לערוך כמה קבצים ולהשתמש בכלי FTP.

היתרונות של עגלת הזן

זהו חבילת חינם עם תוספות זמינות

זו תוכנה מקוונת נהדרת והכי טוב שהיא בחינם. מאז הקמתה לפני למעלה מחמש שנים, מפתחים רבים יצרו תוספות רבות שניתן להוריד ולהתקין על מערכת Zen Cart בכל עת. הם זמינים לציבור באתר Zen Cart ומעניקים לתוכנת המסחר האלקטרוני פונקציונליות נוספת. ניתן להוריד תוספות החל מכלי ניהול בכל מקום ועד הוספת שפות נוספות.

מערכת ניהול מוצרים נהדרת

המפתח לניהול כל עסק מסחר אלקטרוני מצליח הוא עד כמה אתה יכול לנהל את המוצרים שלך. עם זה, אתה מספק מגוון רחב של אפשרויות מוצר כגון:

* מאפשר לך למיין את המוצרים שלך בקטגוריות ותתי קטגוריות
* לנהל ולשלוט ברמות המניות שלך
* צור תכונות עבור המוצרים שלך, כגון צבעים, מידות ועוד
* היכולת ליצור מוצרים בכמויות גדולות באמצעות התוסף Easy Populate
* צור מבצעים ומוצרים נבחרים
* כתוב ביקורות על כל מוצר

ניתן להפעיל כל אפשרות כשתזדקק לה או לכבות אותה. מערכת ניהול המוצרים של Zen Cart היא ללא ספק המערכת המקיפה ביותר בה השתמשתי עד היום והכל נמצא בקצות האצבעות שלך מכיוון שהכל מקושר להזמנות וללקוחות שלך.

מגוון רחב של תבניות בחינם ובתשלום זמינות

לרוב בתי העסק באינטרנט רוצים אתר מותאם אישית ורוצים שתכונות שונות יציגו את לקוחותיהם ולכן יש לו מגוון רחב של תבניות בחינם ובתשלום. תוכלו למצוא באתר תבניות בסיסיות בחינם שניתן להתקין בקלות לשנות את הצבעים ואת הפריסה של האתר שלכם. אם אתה רוצה התאמה אישית רבה יותר, נסה כמה תבניות בתשלום שמתחילות מכ- $ 50 ומעלה. להלן שני אתרים עליהם אני ממליץ: Algozone ו- Template Monster.

התמיכה בפורום ובקהילה טובה

למרבה הצער אין תמיכה רשמית של Zen Cart או צוות שנשכר לטפל בשירות לקוחות בהיותו מוצר בחינם. אם כי יש פורום וקהילה חזקים שתומכים ומנסים בכל כוחם לעזור. פרסמתי בפורום שלהם פעמים רבות וקיבלתי תגובה די מהר. מרבית התשובות נמצאות על ידי הפעלת חיפוש מהיר ולרוב יהיו בהן צעד אחר צעד תהליך לתיקון הבעיה. אני חייב להודות אם כי זה נהיה קצת טכני ואם חסר לך ידע ב- PHP אז הייתי מסכים שזה יכול להיות די מתסכל למצוא פיתרון.

יש גם תיעוד זמין המפורש בקטע Wiki ובשאלות נפוצות באתר האינטרנט שלהם. אם אתם מחפשים מדריך מפורט יש מדריך למנהלים בלבד וניתן להוריד אותו מקובץ PDF. אם כל השאר נכשל, נסה למצוא מתכנת מנוסה ולשלם להם כדי לסייע בתיקון הבעיה שלך. הם לא יעלו יותר מדי והם סבירים מאוד במה שהם עושים. השתמשתי במתכנת בכדי לבצע שינויים באתר שלי בעבר ומצאתי אותם גם בפורום. כל שעליך לעשות הוא להציב פוסט המבקש מתכנת ולציין מה תרצה לעשות. אני בטוח שתביא אנשים להשיב אם תשלם להם.

ניתן לייצא לתוכנות חשבונאיות עיקריות

נכון לעכשיו הוא תומך הן בחשבונות QuickBooks והן ב- MYOB. אם כי, מודול אחד הוא בחינם והשני עולה. אז אם אתם מעוניינים ליישם את זה בעסקי האינטרנט שלכם, תרצו לשקול באיזו חבילת הנהלת חשבונות להשתמש. נכון להיום יש מודול ייצוא QuickBooks בחינם שתוכל להוריד ולהתקין זמין בסעיף הורדות של Cart Cart.

החסרונות של עגלת הזן

לא מושך קוסמטית

במקור כאשר התחלתי להשתמש בזן קארט לא התרשמתי מאוד מהאתר הלא כל כך מושך לאחר ההתקנה. כמו ברוב המקור הפתוח "פתרונות מחוץ לקופסה", ידעתי שיהיה הרבה התאמה אישית. מה שמצאתי בהתחלה היה עור ברירת המחדל שהוא סיפק עם הרבה "דברים" שלא היו נחוצים וזה גרם לכל החנות להיראות קצת עמוסה לטעמי. יתר על כן זו הייתה עבודה נוספת לכבות את כל פרסומות הבאנר וגם לסדר מחדש את הקופסאות כך שיהיה לה מראה פשטני. אני מאמין שחייב להיות מרכיב כלשהו של ערעור חזותי לכל משתמש חדש שרוצה להשתמש בו כמערכת המסחר האלקטרוני שלהם.

דיווח בסיסי מאוד

רוב הדוחות הבסיסיים זמינים הכוללים מוצרים שנצפו, מוצרים שנרכשו והזמנות לקוחות. חסרים דוחות מתוחכמים יותר כמו מכירות לפי מוצרים, רווח על כל מוצר, שולי רווח שנעשו וכן הלאה. ישנם תוספים נוספים הניתנים להתקנה אך עדיין אינם מתחילים. בעיקרון לא הייתי מצפה לניתוח מעמיק של מכירות, לקוחות ומוצרים שעוברים דרך הדלת. יהיה עליך ליצור דוחות אלה מתוכנת החשבונאות שלך.

שדרוגים ושילובי תוספות הם קשים

זה החיסרון הגדול של Cart Cart. לאחר שהתקנתם את Zen Cart וביצעתם שינויים בתוכנה, אל תצפו לשדרג זמן רב מאוד. מניסיון העבר שלי אם תחליט לשדרג לגרסה הבאה, בעצם תצטרך להתחיל מההתחלה מחדש. המערכת לא תוכננה לשדרוג מבלי להחליף את כל התוספות וההתאמות האישיות שלך. אז אם ביצעת שינויים כמו שיש לי באתרי האינטרנט שלי, אני אהיה זהיר מאוד לדבוק בגרסה הקיימת. בניגוד ל- WordPress למשל, אם יש שדרוגים גדולים או שדרוגים עבור תוספות מדובר בלחיצת עכבר פשוטה ושאר המערכת תעשה עבורכם את השדרוג.

הדירוג שלי ל- Zen Cart הוא 7 מתוך 10 והייתי ממליץ עליו כפתרון להתחלה עבור כל בעלי עסקים קטנים עד בינוניים.

פורסם על ידי Tyrone Shum אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

עיצוב אתרים למסחר אלקטרוני – טיפים לשימושיות

זה יכול לקרות לכל אחד: אתה מוצא קישור לפריט שאתה צריך במנוע החיפוש ואז לחץ עליו, אבל סגור את הדף מיד מכיוון שעיצוב האתר לא נראה מעניין בכלל. מצד שני, מגיעים לאתר בולט, אך לא קשה לנווט בו. להלן רשימה של טיפים לשימושיות של מסחר אלקטרוני שיכולים לעזור לכל מי שאוהב לבנות חנות מקוונת או לשפר חנות קיימת:

מערכת מסננים פשוטה

מוצרים עשויים להיות זמינים במגוון גדלים וצבעים, כמו גם סוגי אריזה מגוונים. אפילו הלקוחות המסוימים ביותר ישמחו להשתמש באתר שלך אם יש לו מערכת סינון פשוטה וברורה לפי פרמטרים שונים. חפש דוגמאות לאפשרויות הסינון שמציעות חנויות אלקטרוניקה מקוונות עם בסיס צרכנים גדול.

קו חיפוש גלוי

כשמשתמשים מבקרים בחנות מקוונת ולא מוצאים את מה שהם צריכים או רוצים, זה טבעי שהם יחפשו את שדה החיפוש. מסיבה זו, שורת החיפוש צריכה להיות גלויה.

במלאי / לא במלאי

מנקודת מבט ה- SEO, לא טוב להסיר מוצר מהאתר כאשר הוא כבר לא זמין. עם זאת, מהגישה העסקית, חשוב אם המבקרים באתר שלך יתאכזבו כאשר הם מגלים את מה שהם צריכים ואז הוסיפו אותו לעגלה רק כדי לקבל תשובה קרה, שהיא "מצטער אבל הפריט זה אזל מהמלאי". בכל מקרה, האנשים ולא הרובוטים של מנועי החיפוש מביאים לך הכנסה. זו הסיבה שהלקוחות שלך תמיד צריכים להיות במקום הראשון. צור קטע בולט עם מידע על זמינות המוצרים. בדרך זו ניתן היה לראות זאת בקלות. כלול גם את ההצהרה "הודיע ​​לי במייל כאשר פריט זה חוזר במלאי".

עגלת קניות

באופן כללי, ישנן שתי דרכים שונות להטמעת עגלת קניות. בראשונה, עגלת הקניות מופיעה בכל פעם שמתווסף פריט. בשני, מקבלים הודעה רק על הוספת פריט אחר. לא משנה באיזה גרסה תרצו להשתמש, שימו את עגלת הקניות בה הלקוחות יכולים לראות אותה בקלות. אפשרות נוספת שמציעות חנויות מקוונות אחרות היא לתת לעגלת הקניות להישאר גלויה כשמשתמשים גוללים למטה בדף. הנקודה העיקרית היא להפוך את הכל הכי נוח שאפשר ללקוחות שרוצים לבצע רכישה באתר שלך. בנוסף, הפוך את כפתור עגלת הקניות למראה אטרקטיבי יותר על ידי צירוף תמונות קטנות של פריטים שנוספו.

פרורי לחם

פירורי לחם הם כלי שימושי נוסף, יעיל וניווט. הם מאפשרים למשתמשים לנווט בקלות באתר לאחר שזה עתה נחתו מתוצאות מנוע החיפוש, להתקדם במהירות ולזהות את בניית הקטגוריות. ישנן שתי גרסאות של יישום פירורי לחם כאשר הם חושפים את המסלול שעברו המשתמשים. לגרסאות אלו יתרונות וחסרונות משלהם, וניתן לשלב אותן כך שיהיו יצירתיות יותר - אף על פי שאיש לא ניסה זאת עד כה.

פורסם על ידי Matt McWilliam אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

הפוך את העסק שלך למקוון באמצעות פיתוח אתרים למסחר אלקטרוני

כיום מסחר אלקטרוני הוא מילת מפתח של עסק. מסחר אלקטרוני פירושו מכירה וקנייה של המוצרים שלך באמצעות מערכות אלקטרוניות. פשוט זה שיווק אלקטרוני. המערכות האלקטרוניות כוללות רשתות מחשבים או אינטרנט ענק שהוא אינטרנט. המסחר האלקטרוני הפך לפעילות מרכזית דרך האינטרנט. גם לפיתוח אתרים למסחר אלקטרוני יש חשיבות עצומה. פיתוח אתרים למסחר אלקטרוני התפתח כעסק חדש עבור מפתחי האינטרנט. מושג זה של עסקים מקוונים מקובל ונפוץ כיום. ה פיתוח אתרים למסחר אלקטרוני יש השפעה רבה על העסק המקוון על ידי הצעת פתרונות המסחר האלקטרוני.

עסקים קטנים רבים החלו לנהל את החנויות המקוונות. התוצאה היא הגדלת דרישות רבות לפיתוח עגלת קניות מסחר אלקטרוני. לפיתוח אתרי מסחר אלקטרוני יש ממדים רבים של גישה ואינטראקציה מהירה וקלה להבנת דרישות הלקוח. העיצוב של אתר המסחר האלקטרוני חשוב מאוד למשיכת הלקוח בעזרת מכשירי תוכנה תוססים כמו עגלות קניות לחנות בפחות זמן, למשוך חנות וירטואלית וגוון של חנויות המסחר האלקטרוני. מכירת המוצרים עולה באופן אוטומטי בשוק המקוון מבלי להתפשר על פונקציות, תכונות וזרימה.

ישנן חברות מתמחות רבות להרחבת אתרי סחר אלקטרוני המציעות שירותים אלה. זה עוזר לבנות אמינות, אמון ואמון בלקוחות על החברות שיש עסק מקוון. מכאן שתפקידם של מפתחים לפתח אתר המבין את הצורך של לקוחות (משתמשי קצה), לבנות מערכת יחסים טובה בין החברה ללקוח ולחפש הזדמנויות הולכות וגדלות של העסק של החברה.

בזמן שהיא הולכת למסחר אלקטרוני או לפעילות עסקית מקוונת, על החברה לבחור טובין פיתוח אתרים למסחר אלקטרוני מוּצָק. בחירה נכונה של מפתח אתרי סחר אלקטרוני תבטיח שיווק נכון של המוצרים שלך. זה יביא לצמיחה של העסק שלך. אתר המסחר האלקטרוני צריך להיות מושך לקוחות, נגיש, אמין ואמין ללקוחות בקלות.

פורסם על ידי Julian Wood אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

קבל יותר הובלות אתרים והגדיל את המכירות שלך

9 דרכים קלות להגדיל את ההמרות המקוונות

אז בנית אתר נהדר עם גרפיקה מעוצבת באופן מקצועי, ניווט ידידותי למשתמש ותוכן מרתק. אבל במקום זרם קבוע של תנועה ורכישות שציפיתם, אתה אפילו לא מקבל טפטוף.

אז מה נותן?

ליותר מדי יזמים ובעלי עסקים קטנים יש מנטליות "אם תבנה את זה, הם יבואו". הם חושבים שבניית משהו שנראה נחמד זה כל מה שהם צריכים לעשות כדי למשוך קונים.

האמת היא שיצירת אתר, מושך ויזואלית ככל שיהיה, אינו אפילו חצי מהקרב.

העבודה הקשה ביותר מגיעה לאחר שהאתר שלך פועל, כאשר הגיע הזמן לשווק את המוצר או השירות שלך, לעסוק לקוחות פוטנציאליים ולהמיר אותם ללידים ומכירות.

בין אם אתם נאבקים לשים לב לעבר ההיצע שלכם, לבנות את הרשימה שלכם או רוצים להגדיל את המכירות, טיפים אלה יעזרו לכם להשתמש ביעילות בכלי השיווקי הטוב ביותר שיש לכם: האתר שלכם.

1. הסתכל מתחת למכסה המנוע.

האם יש משהו לא בסדר טכנית? יש שם הרבה מפתחי wannabe שאינם מבינים מה נדרש לבניית אתר חזק ומגיב.

עקוב אחר הדרך שלקוח יעבור מרגע שנחת בדף הבית שלך, לאורך כל תהליך הקנייה. יכולה להיות הודעת שגיאה כשאתה מנסה להכניס מוצר מסוים לעגלת הקניות שלך, או דף 404 שבו צריך להיות פרטי המשלוח והחזרתך.

הקפד לבדוק את האתר שלך גם בכמה דפדפנים ומכשירים שונים, וודא שהתגובה נראית טוב בכל מקום ולא רק בדפדפן האופייני שאתה משתמש בו.

בדיקת מהירות האתר שלך היא מקום טוב להתחיל בו. אם הדף נטען לנצח, אנשים לא יחכו.

2. שימו לב לכותרת שלכם.

הגולש הממוצע באינטרנט המשתמש במנוע חיפוש מבקר בכ- 25 אתרים תוך 3-4 דקות בלבד. זה לא הרבה זמן לתפוס את תשומת ליבו של מישהו.

כדי להגדיל את ההמרות המקוונות ולהגדיל את המכירות שלך:

 • הימנע מאמירה "ברוך הבא לאתר שלי ..." או מבזבזני חלל רכים אחרים. אינך רוצה להשקיע את שניותיך היקרות במילים שאינן מעודדות מבקרים לפעול.
 • היו נמוכים ומתוקים. הכותרת שלך היא לא המקום לדחוס בכל פרט. התמקדו ב-6-12 מילים המכילות את מילות המפתח היעד שלכם כדי לתפוס עניין.
 • קבל תיאור. שימוש בתזאורוס הוא הדרך המושלמת להמציא כמה דרכים שונות לומר דברים שישתלבו ברגשותיהם של אנשים. תחשוב מעבר למילים כמו "טוב" ו"נהדר "ותרגש את המבקרים שלך.
3. הראה לאנשים כיצד המוצר או השירות שלך יועילו להם.

אל תיתפס בהסבר על המכניקה של מה שאתה מוכר. במקום זאת, ענו על השאלות שיהיו למבקרים שלכם, כמו: כיצד זה ישנה את חיי האנשים לטובה? למה הם צריכים את זה? השתמש בנקודות הכאב של המבקרים שלך, וספר להם את הסיפור הנכון בסרטון, פוסט בבלוג, כותרת ...

הנה דוגמה מאחד הלקוחות שלנו, ה- מכון התאוששות פיננסי. במקום לספר לאנשים את שמות הקורסים או כיצד היא מלמדת, קארן מתארת ​​את היתרונות שהם יקבלו מלקחת הכשרה למאמן כסף.

4. לעודד את המבקרים שלך לפעול.

שימוש בפעלים פעולה מוחשיים יכול לעזור בהגדלת ההמרות המקוונות. גרום למבקרים שלך להתרגש מכל מה שאתה מוכר, וכולל תחושת דחיפות.

לדוגמה, במקום לומר "הירשם עכשיו" לסמינר מקוון, תוכל להשתמש ב"שמור את מושבך כאן ". במקום "לקבל את הקורס" לתוכנית שאתה מעביר, נסה משהו כמו "התחל ללמוד היום".

צור הצעות ערך מפתות יותר מאשר פשוט "קנה את זה" או "קנה עכשיו" כדי להניע אנשים לנצל את ההצעה שלך.

5. יש קריאות חזקות לפעולה.

בין אם זה מילוי טופס מקוון או לחיצה על כפתור, ספר למשתמשים שלך מה ברצונך שיעשו בהמשך. כמו הכותרת והעתק הגוף שלך, הקריאות לפעולה שלך צריכות להיות תמציתיות ומונעות תועלת.

עם זאת, אל תכניסו קריאת קריאה לכל מקום בעותק הגוף שלכם, וחשבו שעוד יותר טוב. אתה רוצה קריאה לפעולה עיקרית אחת בכל עמוד או "פעולה" שתרצה שמישהו יבצע, ולא אחת שתעמוד בכל פסקת תוכן.

לקרוא קריאות לפעולה חכמות בכל שלב קנייה למקסום המרות באתר שלנו.

האם תהית אי פעם מדוע אתרים מסוימים עוברים המרה טובה יותר מאחרים? אתה יכול לקבל את הקופירייטינג הכי טוב בעולם, אבל אם אין לך קריאה לפעולה יעילה בכל עמוד, לא תקבל את המכירה.

מאמר זה מספק קריאה לפעולה לדוגמא יעילה להגיע לקונים בכל שלב במחזור הקנייה כדי להגביר את ההמרות.

6. הקל על מבקרים למסור לך מידע.

אנשים לא אוהבים למלא טפסים ארוכים להורדת ספר אלקטרוני או להירשם לניוזלטרים בדוא"ל. יזם השיווק הדיגיטלי הפופולרי ניל פאטל הגדיל את אחוז ההמרה שלו ב- NeilPatel.com ב -26% רק על ידי הסרת שדה טופס אחד.

כדי להשיג עוד לידים לאתרים, בקש מה אתה רוצה בכמה שפחות תחומים. אנו מבקשים מהמבקרים שלנו שם וכתובת דוא"ל בלבד לפני שנתן להם את המדריך האולטימטיבי בחינם לשיפור הרווחיות והמרות.

7. עשו רושם ויזואלי נכון.

הגיע הזמן לערוך צילומים של תמונות המלאי שלך ולהסתכל ארוכות וקשות בתמונות שבהן אתה משתמש כדי לייצג את המותג שלך.

המותג החזותי שלך צריך להיות עקבי בכל חומרי השיווק שלך, החל בתמונות הבלוג שלך וכלה בתמונות העלון שלך בדוא"ל. יותר מדי בעלי עסקים קטנים משתמשים בתמונות דביקות או תמונות באיכות נמוכה פשוט משום שהם קלים וזמינים להם.

תמונות שוות אלף מילים, ואף אחת מהמילים הללו לא תהיה "לידים" או "מכירות" אם לא תבחרו בקפידה בתמונות המייצגות את המותג שלכם.

ובבקשה, אם מדברים על צילומי סטוק - לעולם אל תשתמשו בתצלום מלאי שלא נרכש ועדיין מופיע עליו סימן המים, בין אם באתר שלכם, ברשתות החברתיות ובין העלונים שלכם. לא רק שזה נראה מאוד לא מקצועי, זה גם שימוש לא חוקי בתצלום המניות ואתה יכול להיקנס אם תגלה.

8. השתמש בביקורות והמלצות כהוכחה חברתית.

אנו משתמשים בהוכחה חברתית מדי יום כדי לנווט את ההחלטות שלנו באופן מקוון ובעולם האמיתי. הנה דוגמה של העולם האמיתי: כשאתה בוחר מקום לאכול, האם אתה מתפתה יותר למסעדה התוססת ומלאת הלקוחות המאושרים, או למסעדה הריקה ממול?

עכשיו, חשוב כיצד אתה קונה באינטרנט. אני בטוח שהשתמשת בביקורת חיובית או שלילית כדי להשפיע על החלטה. מחקר מ- BrightLocal מראה כי ביקורות חיוביות גורמות לסיכון של 91% מהצרכנים להשתמש בעסק, ואילו 82% ירתעו מביקורות שליליות. וגם הצרכן הממוצע קורא 10 ביקורות לפני שהוא מרגיש שהוא מסוגל לסמוך על עסק מקומי.

דרך אחת ייחודית לפלטפורמת השיווק המקוון TrustPulse מעניקה לקונים הוכחה חברתית היא על ידי שיתוף דינמי של שמם ומיקומם של אנשים שנרשמו לשירותיהם.

9. לעולם אל תפסיקו לבדוק ולצבוט.

כדי לקבל לידים נוספים לאתרים, עליך לדעת מה עובד ומה לא. השתמש בבדיקת A / B כדי לשרת את המבקרים בגרסאות שונות של האתר שלך, או נסה מגוון כותרות לאורך מספר חודשים.

זכור, מה שעוזר לבעל אתר אחד להגדיל את ההמרות המקוונות עלול להיכשל באופן חמור עבור אחר.

זה יכול להיות אתגר ליצור בהצלחה את העותק, התמונות והקריאות לפעולה המרתקות ביותר, לכן שקול להעסיק חברת שיווק מקצועית שתעזור לך להשיג תוצאות.

לא משנה באיזו שיטה תשתמש, תצטרך לנסות, לבדוק ולנסות עוד ... להשיג את הנוסחה הנכונה להגדלת המכירות שלך הוא תהליך מתמשך.

להצלחה העסקית שלך,

סוזן

פורסם על ידי Susan Friesen אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

5 משרות שימלאו לבניית אתר האינטרנט שלך

ברגע שיש לך תוכנית לבניית אתר, אתה זקוק לעזרה מקצועית לפיתוח האתר. מגוון מקצועות המחשבים רחב כמו מגוון המקצועות הרפואיים. זה לא הגיוני לצפות מאדם אחד שיידע הכל על מחשבים כמו שזה מצופה מרופא הרופאים שלך לבצע ניתוח מוח.

החלטה אחת שתשפיע על בחירתכם למפתחים היא האם האתר שלכם יהיה סטטי או דינמי. באתר סטטי מישהו בונה כל עמוד באתר. באתר דינמי, לדפים יש תבנית בסיסית ואז התכנות ממלא את התוכן. לדוגמא, אין מפתחים שישבו בגוגל שיוצרים כל דף חיפוש שאתה מבקש. יש תבנית בסיסית לתוצאות החיפוש והתכנות לוקח את התוצאות ממסד נתונים, עושה את הדף ושולח אותו חזרה לצופה. אחד הסוגים הנפוצים ביותר של תכנות אתרים הוא עגלת קניות. ככל שהאתר שלך תלוי בתכנות, כך חשוב לתכנת תפקיד חשוב יותר.

תיאורי התפקידים הבאים יעזרו לך לחפש אנשים עם הכישורים שאתה זקוק להם.

מעצב אתרים / מפתח: מעצב אתרים אחראי על "מראה והרגשה", זרימת העמודים וכמה קל לצפייה באתר שלך (ממשק משתמש.) למעצבים רבים יש רקע ביצירת חוברות הדפסה, שהיא סביבה שונה מאוד מהאינטרנט. היכנס לאתרי האינטרנט שעיצב המעצב. בדוק א) עד כמה הם מושכים, ב) עד כמה הם משתלבים בשוק שלהם, ג) כמה הם נוחים לשימוש.

מעצב האינטרנט עשוי פשוט לייצר תמונת פריסה במקום אתר. במקרה כזה תזדקק למפתח אתרים שייקח את העיצוב ויהפוך אותו למבנה עמוד אינטרנט. למעצב כישורי האמנות הגרפית והפריסה ולמפתח האינטרנט יש את הכישורים הטכניים להפוך את העיצוב לאתר אינטרנט.

אם אתה חדש מאוד בבעלותך על אתר, המעצב שלך עשוי גם לשמש כמנהל פרויקט שיעזור לך להחליט מה עליך להיות באתר שלך ולנהל את הפרויקט עד לסיומו. זה עשוי לכלול כתיבת תוכנית פיתוח לאתר שלך, הדנה בשוק שלך, מה ייחודי לחברה שלך, אילו דפים צריכים להיות באתר שלך, תכונות מיוחדות לאתר שלך ושיווק ותחזוקה לטווח ארוך.

קופירייטר: לא משנה כמה העיצוב נהדר, ללא טקסט אודות המוצר או השירות שלכם, היזם לא יכול לסיים את האתר. הפיתוח של אתרים רבים ננטש או הושהה מכיוון שהיזם המתין למילים שיעלו על הדפים.

כתיבה לדפי אינטרנט שונה במקצת מכתיבה לדף מודפס. קשה יותר לקרוא מסך מחשב מאשר לדף מודפס. לצופים יש גם ציפיות שונות מאתרים מאשר מחומרים מודפסים. פסקאות בדרך כלל צריכות להיות קצרות ופשוטות יותר.

אם עדיין אין לך חומרים כתובים, או אם אתה לא אוהב לכתוב (או שאתה לא כותב טוב), ייתכן שיהיה עליך להזמין קופירייטר כדי ליצור את הטקסט המקוון שלך. שוב, קרא דוגמאות מעבודות הקופירייטרים כדי לוודא שהכתיבה כתובה ומעניינת.

גרפיקאי / צלם: יתכן שמעצב האתרים שלך אינו בעל כישורים ליצור לוגואים, אייקונים ספציפיים ואיורים לאתר שלך. למעשה, מעצב האתרים שלך דומה יותר לאמן פריסה שלוקח יצירות ויוצר מראה אחיד ותוכנית כוללת. אם מעצב האתרים שלך אינו מאייר, יתכן שתצטרך גרפיקאי ליצור את האלמנטים הספציפיים שהמעצב זקוק לאתר.

תמונות גרועות הופכות אתר גרוע. אתה יכול לעשות תמונות גרועות טוב יותר, אבל אתה אף פעם לא יכול לעשות אותן נהדרות. אין דבר שיכול להחליף תמונות באיכות גבוהה עבור אתר האינטרנט שלך. קיום צלם מקצועי הוא הפיתרון הטוב ביותר, אך אם אתה מתכוון לצלם בעצמך, עיין בקורסי צילום ולמד כיצד השפעה על תאורה ופרספקטיבה באופן שבו אנשים מפרשים את התמונות שלך.

מְתַכנֵת: תכונות אתרים מיוחדות, כגון עגלת קניות, גלריה מקוונת, טפסים וכו 'נוצרות באמצעות מאגרי מידע ותכנות. זו מיומנות שמעבר למבנה האינטרנט הסטטי, ודורשת כישורי תכנות. יתכן שכבר נכתבה תוכנה שתתאים לצרכים שלך, או שניתן להתאים אישית כך שתמלא את הצרכים שלך, אך ייתכן שעדיין תזדקק לתכנות כדי למצוא את התוכנה או להתקין אותה.

אם התכנות באתר שלך הוא נרחב מאוד, על המתכנת שלך להציע גם ליצור תוכנית תוכנה. זה מאוד יקר לבצע שינויים משמעותיים בתכנות; לכן, ככל שתבין יותר פריטים מחורבנים מראש, כך תחסוך יותר בטווח הארוך. צפה במאמרים הקרובים במיוחד על תכנות אתרים.

מנהל האתר: זה האדם ששומר על האתר שלך לאחר בנייתו. כשאתה צריך להוסיף דף חדש, להחליף תמונה, לשנות מחירים וכו ', זו המשימה של מנהל האתר. אם מנהל האתר שלך עובד בעבודה חוזית, במקום עובד, עליך לזכור כי לאותו אדם יש לקוחות אחרים. עבודתך עשויה להופיע ברשימה ולא תבוצע במשך מספר שבועות. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה שיהיה מישהו בצוות שיש לו את ההכשרה לבצע את השינויים הדחופים האלה שלא יכולים לחכות.

תכנן להשקיע כמה שעות בשיחה עם כל אחד מהאנשים שאתה שוקל. שיחות אלה יעזרו לך להבין גם את הידע של האדם ועוד על תהליך הבנייה של האתר שלך.

פורסם על ידי Nora McDougall-Collins אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

5 מסגרות יישומי אינטרנט פופולריות לבניית אתר האינטרנט שלך בשנת 2018

שנת 2018 היא שנת היישומים הניידים והזמן הנכון לקבלת שירותי פיתוח אפליקציות סלולריות. ובכן, אין להכחיש זאת. אבל אם חשבתם שעם הופעתן של אפליקציות סלולריות, הפופולריות של מסגרות יישומי האינטרנט הלכה ופחתה, אולי אתם טועים מעט. גשו לחברה לפיתוח אפליקציות אינטרנט והן יספרו לכם על המסגרות הקיימות למדי שעדיין מטלטלות את עולם האינטרנט.

עם זאת, בכל הנוגע לבניית יישומי רשת, עליכם לשמור על תחרות סלולרית בפרספקטיבה ולפתח אפליקציה מודרנית ומשווקת לעסק שלכם. אם יש צורך, עליכם לפנות לחברה המציעה שירותי פיתוח אתרים בהתאמה אישית בהתאם לדרישותיכם. אך לפני כן, אנו נביא לכם מידע על כמה מסגרות פופולריות ליישומי רשת לבניית האתר שלכם בשנת 2018. בואו נבין את המסגרות הללו בפירוט:

1. Node.js:
מאז השקתו בשנת 2011, Node.js הייתה מסגרת יישומית מועדפת בקרב המפתחים. זה עוזר להם לבנות תוכניות מהירות ומדרגיות. הסיבה לכך היא כי ראיין דאהל, היוצר בנה את המסגרת באופן שיאפשר למפתחים לנהל מספר חיבורים בבת אחת. זה גם מאפשר להם ליצור כלי רשת ושרתי אינטרנט בעזרת JavaScript והמודולים שלו שאחראים על פונקציות ליבה שונות.

2. React.js
פייסבוק יחד עם קבוצת מפתחים מקיימת את React.Js. זוהי ספריית סקריפט Java בעלת קוד פתוח המאפשרת למפתחי אפליקציות אינטרנט לעצב יישומי רשת ענקיים. יישומים אלה צורכים כמות גדולה של נתונים ותוכל לשנות אותם כאשר אינך צריך לטעון מחדש את הדף. הסיבה שחברות פיתוח אתרים מקצועיות ממליצות על מסגרת זו בשנת 2018 היא משום שהיא מציעה מדרגיות, פשטות ומהירות. אתה יכול להשתמש בהם יחד עם מסגרות JavaScript אחרות או ספריות ב- MVC.

3. Angular.js
AngularJs היא עוד מסגרת JavaScript. אתה יכול להוסיף אותו לדף אינטרנט HTML באמצעות תג. זה מעביר ידע ל- HTML בעזרת הרחבות והוא מרחיב תכונות HTML באמצעות הוראות. אם אתה רוצה ליצור יישומי אינטרנט דינמיים, יש לו מסגרת מבנית מושלמת. כמו כן, הוא מאפשר לך להשתמש ב- HTML כשפת התבנית שלך. הודות לכריכת הנתונים ולהזרקת התלות, אתה יכול לשמור על קידוד המסורבל.

4. Express.js
מסגרת מושלמת למי שחושב שפחות זה יותר! כן, אם אתה מחפש מסגרת קוד פתוח גמישה ומינימליסטית, Express.js הוא מה שאתה צריך ללכת אליו. מפתחים אוהבים להשתמש בו מכיוון שהוא קל מאוד לפיתוח וגמיש. בעזרת מודולי NPM הם משפרים את הפונקציונליות של מסגרת האתר שלך. החלק הכי טוב? מפתחים צריכים רק להיות בעלי ידע בסיסי ב- HTML, CSS ו- JavaScript ומעט להבין את MongoDB. מכיוון שהוא תומך בקוד דינמי, קוד האפליקציה שלך לא יהיה מסובך.

5. Laravel
אחרונה, אך לא פחות מכך, מגיעה מסגרת הפיתוח הנפוצה ביותר ב- PHP, Laravel. זה די תכליתי ומפתחים יכולים להשתמש בו ליצירת מסגרות אינטרנט ומובייל עבור מגוון עסקים. זה מציע כמה יתרונות לא רק לבעלי האפליקציות אלא גם למפתחים. ל- Laravel תכונות רבות, כולל העברת מסד נתונים, hash bcrypt, תמיכה ב- MVC, איפוס סיסמא ואבטחה. אם אתם מחפשים מסגרת מאובטחת וגמישה במיוחד המנצלת את המרב מ- MVC, Laravel הוא מה שאתם צריכים ללכת עליו בשנת 2018.

אנו בטוחים שאולי שמעת על המסגרות הנ"ל. חברות פיתוח אפליקציות אינטרנט משתמשות במסגרות רבות אחרות כדי לפתח יישומי אינטרנט אך לדברינו; אלה יהיו המובילים השנה.

פורסם על ידי Maulik D Shah אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

5 הרחבות עגלת הקניות של CakePHP הטובות ביותר

מאז השקתו, CakePHP זכתה לתשומת לב מפתחת PHP ברחבי העולם כמסגרת גמישה. זה לא מתאים רק לבניית אתרים עסקיים אלא גם לפיתוח תוכנה מותאמת אישית, יישומים, פורטלים מקוונים ועגלות קניות.

כדי לשפר את סעפת האתר של מסחר אלקטרוני, מסגרת פיתוח PHP זו היא בחירה טובה מאוד. כאשר אתה מקבל את התוספים הבאים המוצעים על ידי CakePHP, תוכל להפיק את המרב ממסגרת זו. המשך לקרוא וידע כיצד קבוצה זו של תוספים יכולה לעזור לעגלת הקניות שלך להשיג דיוק וגם אמינות.

> עוגת עוגה
תוסף זה יכול לעזור לך להשיג עגלת קניות מתאימה וידידותית למשתמש. זה מגיע עם התמיכה המורשית.net המסייעת ביישום תוספים מרכזיים כגון Google Checkout ו- PayPal. ההתאמה האישית וההשקה של חנות מקוונת היא כעת קלה מאוד איתה והיא מסוגלת לטפל בחנות כבדה.

> CakePHP-Cart
כדי להתמודד עם סוגים שונים של היבטים של עגלת קניות, הרחבה משופרת זו מספקת למפתחי CakePHP משאבים מתקדמים. אתה יכול לעבוד עם הפונקציות האינטראקטיביות ותוכל להתאים אישית בקלות יישומי אינטרנט שונים. מפתחים אוהבים מאוד את הגמישות שמציעה CakePHP-Cart.

> עגלת VaM
זהו תוסף מבוסס PHP המתפתח במהירות וקל לשימוש. בין אם אתה מתחיל או מפתח PHP מנוסה, אתה יכול לעבוד ללא מאמץ עם VaM Cart. בעזרת תוסף זה תוכלו להכניס שפע של מוצרים לשפע קטגוריות. שינוי גודל תמונה אוטומטי, קידום אתרים מובנה, ביקורות מוצרים וכו 'הם חלק מהתכונות שמציע תוסף זה. אם אתה חדש בתחום העסקי המקוון וחושב לפתוח חנות מקוונת שנבנתה לאחרונה, עבור לתוסף זה.

> BakeSale
זה עוקב אחר מסגרת ה- MVC של CakePHP ומספק את מבנה הבסיס המלא שעליו אתה צריך להשתמש בעת בניית יישומי עגלת קניות אותנטיים ונרחבים. מסגרת MVC, המהווה בסיס לתוסף זה משתמשת בספריית jQuery ו- JavaScript עבור ה- AJAX וכל האפקטים המוצעים על ידה. בנוסף, שיטת הוספת פונקציות חדשות ל- BakeSale הופכת חלקה יותר עבור מפתחי CakePHP המשתמשים בה.

> Kaching-PHP
במקום שיהיה חנות מקוונת כללית שתחשוב לבנות את החנות בדרך שלך? השימוש ב- Kaching-PHP ייתן לך את החופש המלא לעשות זאת. בנוסף, זה ייתן לך חנות לדוגמא יחד עם יד עוזרת כיצד להתחיל לבנות את החנות שלך. יש לך מספיק ניסיון בטיפול במשאבים מגוונים לפיתוח עגלה? ובכן, תוכלו להשתמש בתוסף זה לצורך אספקה ​​מתקדמת.

אז, עכשיו אתה יודע איך להפוך את החנות הבנויה שלך ל- CakePHP למרשימה יותר. קבל אחיזה בתוספים אלה והישאר לפני המתחרים שלך בשוק העסקים המתחרה.

פורסם על ידי Rob Stephen אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

מה אירוח אתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים?

אירוח האתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים הוא הרווחי!

אירוח אתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים יכול לעשות את ההבדל באיכות השירות והניסיון שאתם מעניקים ללקוחותיכם. שירות אירוח עסקי אמין יכול להיות השותף הטוב ביותר שיכול להיות לבעל עסק.

אתר לעסקים קטנים אשר בנוי למנועי החיפוש ומוצב בשירות אירוח אמין יכול לייצר לידים רבים עבור העסק. זה יכול להיות אתר המשמש ללכידת לידים או לספק פרטי קשר. זה יכול להיות גם אתר מסחר אלקטרוני המשתמש בעגלת קניות.

בכל המקרים אירוח אתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים יהיה אירוח בהתאם להנחיות המפורטות כאן:

 • אחריות לזמן עבודה לפחות 99.9%
 • תמיכה נהדרת 24/7 עם גישה באמצעות צ'אט חי, טלפון ודואר אלקטרוני תגובה.
 • בסיס ידע מטופח.
 • רקורד מוכח עם ביקורות חיוביות מצד משתמשים.
 • אפשרויות תוכנה ותמיכה בסקריפטים של עגלת קניות, דוא"ל, בלוגים ומעקב.
 • אפשרויות חשבון אירוח מרובות מאחסון משותף לאירוח ייעודי
 • משתלמת

קבל את אירוח אתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים.

כשיש לך אתר לעסק הקטן שלך אתה רוצה לדעת שהוא עובד בשבילך מסביב לשעון. לא כל חברות האירוח הן אמינות. למארח אתרים טוב יהיה זמן פעולה מינימלי של 99.9% וגיבוי נתונים. אתה רוצה גם מארח שיהיו לו שרתים עם עיבוד מהיר ורוחב פס לא עמוס מאתרים אחרים באותו אירוח משותף.

צוות התמיכה הטכנית צריך להיות מגיב ובקיא. כשיש לך אתר לרדת (ויהיה לך בשלב מסוים), צוות חברות האירוח צריך להיות מסוגל לזהות ולפתור את הבעיה. כשאתה משתמש באירוח אתרים לעסק שלך והוא יורד, זה כסף מהכיס שלך וכנראה הרבה יותר ממה שחסכת בהזמנת אירוח אתרים הזול ביותר והלא הכי טוב לעסקים קטנים.

עלות על הנייר עבור חשבון אירוח אתרים בעסקים קטנים שלך יכולה להיראות אטרקטיבית למדי עד שאתה מחשיב את עלות העסק האבוד מחברת אירוח לא אמינה עם תמיכת לקוחות גרועה. החדשות הטובות הן שישנן תוכניות חסכוניות רבות עם החברות האמינות ביותר שהן אירוח אתרים הטוב ביותר עבור עסקים קטנים.

בעת תקצוב עבורך אירוח אתרים לעסקים קטנים, הכנה כ -5 $ - 10 $ לחודש עבור תוכנית אירוח משותפת טובה. ככל שהחברה גדלה וצריך להתרחב, תוכלו לעבור לאירוח וירטואלי פרטי תמורת כ- $ 25 לחודש ומשם לתכנית ייעודית של כ- $ 100 לחודש. דברים שיש לקחת בחשבון הם השימוש ברוחב הפס שלך לתנועה וכל התסריטים שאתה משתמש בהם במארח האינטרנט שלך.

חלק מתוכנות הבסיסיות שאירוח אתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים יכלול:

דוא"ל - שקול כמה כתובות דרושות עבורך ועבור הצוות שלך. כמו כן, איזה כמות אחסון תזדקקו? מסנני ספאם והגנה מפני האקרים? כמה וכמה? חשבונות ללא הגבלה זה טוב.

מסחר אלקטרוני - האם אתה זקוק לעגלת קניות עכשיו או בעתיד? האם לחשבון האירוח יש את ה- PHP העדכני ביותר והוא מציע מספיק מסדי נתונים של MySQL לעסק הקטן שלך? האם אתה זקוק לשירות טלפון למספר 800? הזרמת אודיו או וידאו? פורום ללקוחות שלך? האם יישומי האינטרנט האחרונים עבור העסק שלך נתמכים על ידי מארח האינטרנט? תרצה חברת אירוח אתרים לעסק שלך שתישאר מעודכנת ביישומים האחרונים ובתוכניות ה- Back Office כדי לתמוך בהן.

כלים לבניית אתרים - איזה סוג אתר יש לך או שתיצור? לחברות אירוח אתרים רבות יש כלים לבניית האתר שלך ואחת הפופולרית היא WordPress. לעגלת קניות טובה ZenCart קל להתקנה ושימוש. זה גם מאפשר לך להשתמש ב- PayPal לקופה.

יש לך אפשרויות רבות כשמדובר בהשגת העסק שלך באינטרנט ואפשרות אחת שעשויה להיות אירוח אתרים הטוב ביותר לעסקים קטנים נמצאת למטה.

פורסם על ידי Joseph Robertson אין לנו אחריות על המידע בפוסט זה

בקשת גישה לעריכה

בקרוב כל מי שנרשם כיוצר באתר יוכל לערוך את הוויקי.

wpChatIcon
X

הוסף את שאלתך

האתר בבניה

הכניסה ליוצרים בלבד

כבר רשום?